OracleBoolean.Zero Pole

Definicja

Reprezentuje wartość zero, która może być przypisana do Value właściwości wystąpienia OracleBoolean struktury.Represents a value of zero that can be assigned to the Value property of an instance of the OracleBoolean structure.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleBoolean Zero;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleBoolean Zero;
 staticval mutable Zero : System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared ReadOnly Zero As OracleBoolean 

Wartość pola

OracleBoolean

Uwagi

Zero Pole jest stałą struktury. OracleBooleanThe Zero field is an OracleBoolean structure constant.

Dotyczy