OracleParameterCollection.AddWithValue(String, Object) Metoda

Definicja

Dodaje wartość na końcu OracleParameterCollection .Adds a value to the end of the OracleParameterCollection.

public:
 System::Data::OracleClient::OracleParameter ^ AddWithValue(System::String ^ parameterName, System::Object ^ value);
public System.Data.OracleClient.OracleParameter AddWithValue (string parameterName, object value);
member this.AddWithValue : string * obj -> System.Data.OracleClient.OracleParameter
Public Function AddWithValue (parameterName As String, value As Object) As OracleParameter

Parametry

parameterName
String

Nazwa parametru.The name of the parameter.

value
Object

Wartość, która ma zostać dodana.The value to be added.

Zwraca

OracleParameter

Obiekt OracleParameter.A OracleParameter object.

Dotyczy