SqlBoolean.Equality(SqlBoolean, SqlBoolean) Operator

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia SqlBoolean dla równości.Compares two instances of SqlBoolean for equality.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator ==(System::Data::SqlTypes::SqlBoolean x, System::Data::SqlTypes::SqlBoolean y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator == (System.Data.SqlTypes.SqlBoolean x, System.Data.SqlTypes.SqlBoolean y);
static member ( = ) : System.Data.SqlTypes.SqlBoolean * System.Data.SqlTypes.SqlBoolean -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator == (x As SqlBoolean, y As SqlBoolean) As SqlBoolean

Parametry

Zwraca

True, jeśli dwa wystąpienia są równe lub False, jeśli dwa wystąpienia nie są równe.True if the two instances are equal or False if the two instances are not equal. Jeśli dowolne wystąpienie SqlBoolean ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlBoolean is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlString.Equals(SqlString, SqlString).The equivalent method for this operator is SqlString.Equals(SqlString, SqlString).

Dotyczy

Zobacz też