SqlBoolean.False Pole

Definicja

Reprezentuje wartość false, która może być przypisana do właściwości Value wystąpienia struktury SqlBoolean.Represents a false value that can be assigned to the Value property of an instance of the SqlBoolean structure.

public: static initonly System::Data::SqlTypes::SqlBoolean False;
public static readonly System.Data.SqlTypes.SqlBoolean False;
 staticval mutable False : System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared ReadOnly False As SqlBoolean 

Wartość pola

Uwagi

Pole False jest stałą dla struktury SqlBoolean.The False field is a constant for the SqlBoolean structure.

Dotyczy

Zobacz też