SqlBoolean.IsTrue Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżąca Value jest. TrueGets a value that indicates whether the current Value is True.

public:
 property bool IsTrue { bool get(); };
public bool IsTrue { get; }
member this.IsTrue : bool
Public ReadOnly Property IsTrue As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli Value falsejest true; w przeciwnym razie,.true if Value is true; otherwise, false.

Uwagi

Value Jeśli jest Null, Tawłaściwośćnadalbędzie.falseIf the Value is Null, this property still will be false.

Dotyczy

Zobacz też