DateTime.ToLocalTime Metoda

Definicja

Konwertuje wartość bieżącego DateTime obiektu na czas lokalny.Converts the value of the current DateTime object to local time.

public:
 DateTime ToLocalTime();
public DateTime ToLocalTime ();
member this.ToLocalTime : unit -> DateTime
Public Function ToLocalTime () As DateTime

Zwraca

DateTime

Obiekt, którego Kind Właściwość jest Local , i której wartością jest czas lokalny równy wartości bieżącego DateTime obiektu, lub MaxValue Jeśli przekonwertowana wartość jest zbyt duża, aby mogła być reprezentowana przez DateTime obiekt lub MinValue Jeśli przekonwertowana wartość jest zbyt mała, aby była reprezentowana jako DateTime obiekt.An object whose Kind property is Local, and whose value is the local time equivalent to the value of the current DateTime object, or MaxValue if the converted value is too large to be represented by a DateTime object, or MinValue if the converted value is too small to be represented as a DateTime object.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje ToLocalTime metodę.The following example demonstrates the ToLocalTime method. Należy zauważyć, że dokładne dane wyjściowe są zależne od bieżącej kultury i lokalnej strefy czasowej systemu, w którym jest uruchomiony.Note that the exact output depends on the current culture and the local time zone of the system on which it is run.

using namespace System;

void main()
{
  Console::WriteLine("Enter a date and time.");
  String^ strDateTime = Console::ReadLine();

  DateTime localDateTime, univDateTime;
  try
  {
   localDateTime = DateTime::Parse(strDateTime);
   univDateTime = localDateTime.ToUniversalTime();
  
   Console::WriteLine("{0} local time is {1} universal time.",
             localDateTime, univDateTime );
  }
  catch (FormatException^) 
  {
   Console::WriteLine("Invalid format.");
   return;
  }

  Console::WriteLine("Enter a date and time in universal time.");
  strDateTime = Console::ReadLine();

  try
  {
   univDateTime = DateTime::Parse(strDateTime);
   localDateTime = univDateTime.ToLocalTime();
 
   Console::WriteLine("{0} universal time is {1} local time.",
             univDateTime, localDateTime );
  }
  catch (FormatException^) 
  {
   Console::WriteLine("Invalid format.");
   return;
  }
}
// The example displays output like the following when run on a 
// computer whose culture is en-US in the Pacific Standard Time zone:
//   Enter a date and time.
//   12/10/2015 6:18 AM
//   12/10/2015 6:18:00 AM local time is 12/10/2015 2:18:00 PM universal time.
//   Enter a date and time in universal time.
//   12/20/2015 6:42:00
//   12/20/2015 6:42:00 AM universal time is 12/19/2015 10:42:00 PM local time.
using System;

class Example
{
  static void Main()
  {
    DateTime localDateTime, univDateTime;
    
    Console.WriteLine("Enter a date and time.");
    string strDateTime = Console.ReadLine();

    try {
      localDateTime = DateTime.Parse(strDateTime);
      univDateTime = localDateTime.ToUniversalTime();

      Console.WriteLine("{0} local time is {1} universal time.",
                localDateTime,
                  univDateTime);
    }
    catch (FormatException) {
      Console.WriteLine("Invalid format.");
      return;
    }

    Console.WriteLine("Enter a date and time in universal time.");
    strDateTime = Console.ReadLine();

    try {
      univDateTime = DateTime.Parse(strDateTime);
      localDateTime = univDateTime.ToLocalTime();

      Console.WriteLine("{0} universal time is {1} local time.",
                   univDateTime,
                   localDateTime);
    }
    catch (FormatException) {
      Console.WriteLine("Invalid format.");
      return;
    }
  }
}
// The example displays output like the following when run on a
// computer whose culture is en-US in the Pacific Standard Time zone:
//   Enter a date and time.
//   12/10/2015 6:18 AM
//   12/10/2015 6:18:00 AM local time is 12/10/2015 2:18:00 PM universal time.
//   Enter a date and time in universal time.
//   12/20/2015 6:42:00
//   12/20/2015 6:42:00 AM universal time is 12/19/2015 10:42:00 PM local time.
Module Example
  Sub Main()
   Dim localDateTime, univDateTime As DateTime
   
   Console.WriteLine("Enter a date and time.")
   Dim strDateTime As String = Console.ReadLine()
   Try
     localDateTime = DateTime.Parse(strDateTime)
     univDateTime = localDateTime.ToUniversalTime()
     Console.WriteLine("{0} local time is {1} universal time.", 
              localDateTime, univDateTime)
   Catch exp As FormatException
     Console.WriteLine("Invalid format.")
   End Try

   Console.WriteLine("Enter a date and time in universal time.")
   strDateTime = Console.ReadLine()
   Try
     univDateTime = DateTime.Parse(strDateTime)
     localDateTime = univDateTime.ToLocalTime()
 
     Console.WriteLine("{0} universal time is {1} local time.", _
              univDateTime, localDateTime)
   Catch exp As FormatException
     Console.WriteLine("Invalid format.")
   End Try
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following when run on a 
' computer whose culture is en-US in the Pacific Standard Time zone:
'   Enter a date and time.
'   12/10/2015 6:18 AM
'   12/10/2015 6:18:00 AM local time is 12/10/2015 2:18:00 PM universal time.
'   Enter a date and time in universal time.
'   12/20/2015 6:42:00
'   12/20/2015 6:42:00 AM universal time is 12/19/2015 10:42:00 PM local time.

W poniższym przykładzie zastosowano SpecifyKind metodę, aby zademonstrować, jak Kind Właściwość wpływa na ToLocalTime ToUniversalTime metody konwersji i.The following example uses the SpecifyKind method to demonstrate how the Kind property influences the ToLocalTime and ToUniversalTime conversion methods.

// This code example demonstrates the DateTime Kind, Now, and
// UtcNow properties, and the SpecifyKind(), ToLocalTime(),
// and ToUniversalTime() methods.

using System;

class Sample
{
  public static void Main()
  {
// Get the date and time for the current moment, adjusted
// to the local time zone.

  DateTime saveNow = DateTime.Now;

// Get the date and time for the current moment expressed
// as coordinated universal time (UTC).

  DateTime saveUtcNow = DateTime.UtcNow;
  DateTime myDt;

// Display the value and Kind property of the current moment
// expressed as UTC and local time.

  DisplayNow("UtcNow: ..........", saveUtcNow);
  DisplayNow("Now: .............", saveNow);
  Console.WriteLine();

// Change the Kind property of the current moment to
// DateTimeKind.Utc and display the result.

  myDt = DateTime.SpecifyKind(saveNow, DateTimeKind.Utc);
  Display("Utc: .............", myDt);

// Change the Kind property of the current moment to
// DateTimeKind.Local and display the result.

  myDt = DateTime.SpecifyKind(saveNow, DateTimeKind.Local);
  Display("Local: ...........", myDt);

// Change the Kind property of the current moment to
// DateTimeKind.Unspecified and display the result.

  myDt = DateTime.SpecifyKind(saveNow, DateTimeKind.Unspecified);
  Display("Unspecified: .....", myDt);
  }

// Display the value and Kind property of a DateTime structure, the
// DateTime structure converted to local time, and the DateTime
// structure converted to universal time.

  public static string datePatt = @"M/d/yyyy hh:mm:ss tt";
  public static void Display(string title, DateTime inputDt)
  {
  DateTime dispDt = inputDt;
  string dtString;

// Display the original DateTime.

  dtString = dispDt.ToString(datePatt);
  Console.WriteLine("{0} {1}, Kind = {2}",
           title, dtString, dispDt.Kind);

// Convert inputDt to local time and display the result.
// If inputDt.Kind is DateTimeKind.Utc, the conversion is performed.
// If inputDt.Kind is DateTimeKind.Local, the conversion is not performed.
// If inputDt.Kind is DateTimeKind.Unspecified, the conversion is
// performed as if inputDt was universal time.

  dispDt = inputDt.ToLocalTime();
  dtString = dispDt.ToString(datePatt);
  Console.WriteLine(" ToLocalTime:   {0}, Kind = {1}",
           dtString, dispDt.Kind);

// Convert inputDt to universal time and display the result.
// If inputDt.Kind is DateTimeKind.Utc, the conversion is not performed.
// If inputDt.Kind is DateTimeKind.Local, the conversion is performed.
// If inputDt.Kind is DateTimeKind.Unspecified, the conversion is
// performed as if inputDt was local time.

  dispDt = inputDt.ToUniversalTime();
  dtString = dispDt.ToString(datePatt);
  Console.WriteLine(" ToUniversalTime: {0}, Kind = {1}",
           dtString, dispDt.Kind);
  Console.WriteLine();
  }

// Display the value and Kind property for DateTime.Now and DateTime.UtcNow.

  public static void DisplayNow(string title, DateTime inputDt)
  {
  string dtString = inputDt.ToString(datePatt);
  Console.WriteLine("{0} {1}, Kind = {2}",
           title, dtString, inputDt.Kind);
  }
}

/*
This code example produces the following results:

UtcNow: .......... 5/6/2005 09:34:42 PM, Kind = Utc
Now: ............. 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Local

Utc: ............. 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Utc
 ToLocalTime:   5/6/2005 07:34:42 AM, Kind = Local
 ToUniversalTime: 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Utc

Local: ........... 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Local
 ToLocalTime:   5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Local
 ToUniversalTime: 5/6/2005 09:34:42 PM, Kind = Utc

Unspecified: ..... 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Unspecified
 ToLocalTime:   5/6/2005 07:34:42 AM, Kind = Local
 ToUniversalTime: 5/6/2005 09:34:42 PM, Kind = Utc

*/

' This code example demonstrates the DateTime Kind, Now, and
' UtcNow properties, and the SpecifyKind(), ToLocalTime(), 
' and ToUniversalTime() methods.
Class Sample
  Public Shared Sub Main() 
    ' Get the date and time for the current moment, adjusted 
    ' to the local time zone.
    Dim saveNow As DateTime = DateTime.Now
    
    ' Get the date and time for the current moment expressed 
    ' as coordinated universal time (UTC).
    Dim saveUtcNow As DateTime = DateTime.UtcNow
    Dim myDt As DateTime
    
    ' Display the value and Kind property of the current moment 
    ' expressed as UTC and local time.
    DisplayNow("UtcNow: ..........", saveUtcNow)
    DisplayNow("Now: .............", saveNow)
    Console.WriteLine()
    
    ' Change the Kind property of the current moment to 
    ' DateTimeKind.Utc and display the result.
    myDt = DateTime.SpecifyKind(saveNow, DateTimeKind.Utc)
    Display("Utc: .............", myDt)
    
    ' Change the Kind property of the current moment to 
    ' DateTimeKind.Local and display the result.
    myDt = DateTime.SpecifyKind(saveNow, DateTimeKind.Local)
    Display("Local: ...........", myDt)
    
    ' Change the Kind property of the current moment to 
    ' DateTimeKind.Unspecified and display the result.
    myDt = DateTime.SpecifyKind(saveNow, DateTimeKind.Unspecified)
    Display("Unspecified: .....", myDt)
  End Sub
  
  ' Display the value and Kind property of a DateTime structure, the 
  ' DateTime structure converted to local time, and the DateTime 
  ' structure converted to universal time. 

  Public Shared datePatt As String = "M/d/yyyy hh:mm:ss tt"
  
  Public Shared Sub Display(ByVal title As String, ByVal inputDt As DateTime) 
    Dim dispDt As DateTime = inputDt
    Dim dtString As String
    
    ' Display the original DateTime.
    dtString = dispDt.ToString(datePatt)
    Console.WriteLine("{0} {1}, Kind = {2}", title, dtString, dispDt.Kind)
    
    ' Convert inputDt to local time and display the result. 
    ' If inputDt.Kind is DateTimeKind.Utc, the conversion is performed.
    ' If inputDt.Kind is DateTimeKind.Local, the conversion is not performed.
    ' If inputDt.Kind is DateTimeKind.Unspecified, the conversion is 
    ' performed as if inputDt was universal time.
    dispDt = inputDt.ToLocalTime()
    dtString = dispDt.ToString(datePatt)
    Console.WriteLine(" ToLocalTime:   {0}, Kind = {1}", dtString, dispDt.Kind)
    
    ' Convert inputDt to universal time and display the result. 
    ' If inputDt.Kind is DateTimeKind.Utc, the conversion is not performed.
    ' If inputDt.Kind is DateTimeKind.Local, the conversion is performed.
    ' If inputDt.Kind is DateTimeKind.Unspecified, the conversion is 
    ' performed as if inputDt was local time.
    dispDt = inputDt.ToUniversalTime()
    dtString = dispDt.ToString(datePatt)
    Console.WriteLine(" ToUniversalTime: {0}, Kind = {1}", dtString, dispDt.Kind)
    Console.WriteLine()
  End Sub
  
  
  ' Display the value and Kind property for DateTime.Now and DateTime.UtcNow.

  Public Shared Sub DisplayNow(ByVal title As String, ByVal inputDt As DateTime) 
    Dim dtString As String = inputDt.ToString(datePatt)
    Console.WriteLine("{0} {1}, Kind = {2}", title, dtString, inputDt.Kind)
  End Sub
End Class

'
'This code example produces the following results:
'
'UtcNow: .......... 5/6/2005 09:34:42 PM, Kind = Utc
'Now: ............. 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Local
'
'Utc: ............. 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Utc
' ToLocalTime:   5/6/2005 07:34:42 AM, Kind = Local
' ToUniversalTime: 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Utc
'
'Local: ........... 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Local
' ToLocalTime:   5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Local
' ToUniversalTime: 5/6/2005 09:34:42 PM, Kind = Utc
'
'Unspecified: ..... 5/6/2005 02:34:42 PM, Kind = Unspecified
' ToLocalTime:   5/6/2005 07:34:42 AM, Kind = Local
' ToUniversalTime: 5/6/2005 09:34:42 PM, Kind = Utc
'

Uwagi

Czas lokalny jest równy czasowi skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC) i przesunięcie czasu UTC.The local time is equal to the Coordinated Universal Time (UTC) time plus the UTC offset. Aby uzyskać więcej informacji o przesunięciu UTC, zobacz TimeZone.GetUtcOffset .For more information about the UTC offset, see TimeZone.GetUtcOffset. Konwersja uwzględnia również regułę czasu letniego, która ma zastosowanie do czasu reprezentowanego przez bieżący DateTime obiekt.The conversion also takes into account the daylight saving time rule that applies to the time represented by the current DateTime object.

Ważne

W Windows XPWindows XP systemach ToLocalTime Metoda rozpoznaje tylko bieżącą regułę korekty podczas konwersji z czasu UTC na czas lokalny.On Windows XPWindows XP systems, the ToLocalTime method recognizes only the current adjustment rule when converting from UTC to local time. W efekcie konwersje dla okresów przed bieżącą regułą korygowania mogą nie odzwierciedlać dokładnie różnicy między czasem UTC i czasem lokalnym.As a result, conversions for periods before the current adjustment rule came into effect may not accurately reflect the difference between UTC and local time.

Począwszy od .NET Framework w wersji 2,0, wartość zwracana przez ToLocalTime metodę jest określana przez Kind Właściwość bieżącego DateTime obiektu.Starting with the .NET Framework version 2.0, the value returned by the ToLocalTime method is determined by the Kind property of the current DateTime object. W poniższej tabeli opisano możliwe wyniki.The following table describes the possible results.

RodzajKind WynikiResults
Utc To wystąpienie DateTime jest konwertowane na czas lokalny.This instance of DateTime is converted to local time.
Local Konwersja nie jest przeprowadzana.No conversion is performed.
Unspecified To wystąpienie DateTime jest przyjmowane jako czas UTC, a konwersja jest wykonywana tak, jakby Kind były Utc .This instance of DateTime is assumed to be a UTC time, and the conversion is performed as if Kind were Utc.

Uwaga

ToLocalTimeMetoda konwertuje DateTime wartość z czasu UTC na czas lokalny.The ToLocalTime method converts a DateTime value from UTC to local time. Aby przekonwertować czas w każdej określonej strefie czasowej na czas lokalny, użyj TimeZoneInfo.ConvertTime metody.To convert the time in any designated time zone to local time, use the TimeZoneInfo.ConvertTime method.

Wartość zwracana przez konwersję jest DateTime Kind zawsze zwracana przez właściwość Local .The value returned by the conversion is a DateTime whose Kind property always returns Local. W związku z tym, zwracany jest prawidłowy wynik nawet wtedy, gdy ToLocalTime jest on wielokrotnie stosowany do tego samego DateTime .Consequently, a valid result is returned even if ToLocalTime is applied repeatedly to the same DateTime.

Uwagi dotyczące wywoływania

Możesz użyć metody, ToLocalTime() Aby przywrócić lokalną wartość daty i godziny, która została przekonwertowana na czas UTC przez ToUniversalTime() lub FromFileTimeUtc(Int64) metodę.You can use the ToLocalTime() method to restore a local date and time value that was converted to UTC by the ToUniversalTime() or FromFileTimeUtc(Int64) method. Jeśli jednak czas oryginalny reprezentuje nieprawidłowy czas w lokalnej strefie czasowej, nie będzie pasował do przywróconej wartości.However, if the original time represents an invalid time in the local time zone, it will not match the restored value. Gdy ToLocalTime() Metoda konwertuje godzinę z UTC na lokalną strefę czasową, dostosowuje także czas, który jest prawidłowy w lokalnej strefie czasowej.When the ToLocalTime() method converts a time from UTC to the local time zone, it also adjusts the time so that is valid in the local time zone.

Na przykład strefie czasu pacyficznego w Stanach Zjednoczonych przejście od czasu standardowego do czasu letniego nastąpi 14 marca 2010 r. o godzinie 2:00, kiedy czas jest przesuwany o jedną godzinę — na 3:00.For example, the transition from standard time to daylight saving time occurs in the U.S. Pacific Time zone on March 14, 2010, at 2:00 A.M., when the time advances by one hour, to 3:00 A.M. Ten interwał godzinowy jest nieprawidłowy, czyli jest to przedział czasu, który nie istnieje w danej strefie czasowej.This hour interval is an invalid time, that is, a time interval that does not exist in this time zone. Poniższy przykład pokazuje, że gdy czas należący do tego zakresu jest konwertowany na UTC przez ToUniversalTime() metodę, a następnie przywracany przez ToLocalTime() metodę, oryginalna wartość jest dostosowywana do prawidłowego czasu.The following example shows that when a time that falls within this range is converted to UTC by the ToUniversalTime() method and is then restored by the ToLocalTime() method, the original value is adjusted to become a valid time. Można określić, czy określona wartość daty i godziny może podlegać modyfikacji, przekazując ją do IsInvalidTime(DateTime) metody, jak pokazano w przykładzie.You can determine whether a particular date and time value may be subject to modification by passing it to the IsInvalidTime(DateTime) method, as the example illustrates.

[! code-CSharpSystem. DateTime. ToLocalTime # 1] [! code — VBSystem. DateTime. ToLocalTime # 1][!code-csharpSystem.DateTime.ToLocalTime#1] [!code-vbSystem.DateTime.ToLocalTime#1]

Dotyczy

Zobacz też