CultureAndRegionInfoBuilder.TextInfo Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt TextInfo, który definiuje system pisania skojarzony z tą kulturą niestandardową.Gets or sets the TextInfo object that defines the writing system associated with this custom culture.

public:
 property System::Globalization::TextInfo ^ TextInfo { System::Globalization::TextInfo ^ get(); void set(System::Globalization::TextInfo ^ value); };
public System.Globalization.TextInfo TextInfo { get; set; }
member this.TextInfo : System.Globalization.TextInfo with get, set
Public Property TextInfo As TextInfo

Wartość właściwości

TextInfo

Obiekt, który definiuje system pisania skojarzony z tą kulturą niestandardową.The object that defines the writing system associated with this custom culture.

Wyjątki

Ta operacja nie jest obsługiwana w przypadku kultur zastępczych.This operation is not supported for replacement cultures.

Wartość w operacji zestawu jest null.The value in a set operation is null.

Liczba znaków w separatorze listy nie należy do zakresu od 0 do 3.The number of characters in a list separator does not range from 0 to 3.

Uwagi

Właściwość CultureAndRegionInfoBuilder.TextInfo zawiera informacje o wielkości charakterystycznej dla kultury dla ciągów.The CultureAndRegionInfoBuilder.TextInfo property provides culture-specific casing information for strings. Odpowiada właściwości CultureInfo.TextInfo.It corresponds to the CultureInfo.TextInfo property.

Obiekty TextInfo i CompareInfo, które są przypisane do właściwości TextInfo i CompareInfo, obsługują zarówno porównanie, jak i uwzględniające wielkość liter.The TextInfo and CompareInfo objects that are assigned to the TextInfo and CompareInfo properties both support culture-sensitive and case-sensitive string comparison. Obiekt CompareInfo ma także metody, które zawierają parametr CompareOptions, który obsługuje uwzględnianie tylko kulturowe, porównywanie bez uwzględniania wielkości liter.The CompareInfo object also has methods that include a CompareOptions parameter that supports culture-sensitive, case-insensitive comparison. Te dwie właściwości należy przypisywać TextInfo i CompareInfo obiektów, które reprezentują te same ustawienia regionalne.These two properties should be assigned TextInfo and CompareInfo objects that represent the same locale.

Dotyczy

Zobacz też