NamedPipeServerStream.Disconnect Metoda

Definicja

Rozłącza bieżące połączenie.Disconnects the current connection.

public:
 void Disconnect();
[System.Security.SecurityCritical]
public void Disconnect ();
member this.Disconnect : unit -> unit
Public Sub Disconnect ()
Atrybuty

Wyjątki

Nie wprowadzono jeszcze połączeń potoku.No pipe connections have been made yet.

lub-or-

Połączony potok został już odłączony.The connected pipe has already disconnected.

lub-or-

Dojście potoku nie zostało ustawione.The pipe handle has not been set.

Potok jest zamknięty.The pipe is closed.

Uwagi

Wywołanie metody Disconnect będzie blokowane do momentu odczytania wszystkich wysłanych znaków, chyba że tryb transmisji potoku jest ustawiony na Message, a rozmiar buforu zostanie ustawiony w konstruktorze, który utworzył obiekt NamedPipeServerStream.Calling the Disconnect method will block until all the sent characters have been read unless the transmission mode of the pipe is set to Message and the buffer size is set in the constructor that created the NamedPipeServerStream object. W takim przypadku nie zostaną odebrane wszystkie komunikaty.In this case, not all of the messages will be received. Wywołanie WaitForPipeDrain powoduje, że serwer jest blokowany, dopóki wszystkie dane nie zostaną odczytane z potoku.Calling WaitForPipeDrain causes the server to block until all the data has been read from the pipe.

Dotyczy