TextReader.Close Metoda

Definicja

Zamyka TextReader i zwalnia wszystkie zasoby systemowe skojarzone z TextReader .Closes the TextReader and releases any system resources associated with the TextReader.

public:
 virtual void Close();
public virtual void Close ();
abstract member Close : unit -> unit
override this.Close : unit -> unit
Public Overridable Sub Close ()

Uwagi

Ta implementacja Close wywołuje TextReader.Dispose(Boolean) metodę i przekazuje ją do true wartości.This implementation of Close calls the TextReader.Dispose(Boolean) method and passes it a true value.

Uwaga

W klasach pochodnych nie Przesłaniaj Close metody.In derived classes, do not override the Close method. Zamiast tego Zastąp TextReader.Dispose(Boolean) metodę, aby dodać kod do zwalniania zasobów.Instead, override the TextReader.Dispose(Boolean) method to add code for releasing resources.

Dotyczy

Zobacz też