TextWriter.FlushAsync Metoda

Definicja

Asynchronicznie czyści wszystkie bufory dla bieżącego składnika zapisywania i powoduje, że wszystkie buforowane dane są zapisywane na podstawowym urządzeniu.Asynchronously clears all buffers for the current writer and causes any buffered data to be written to the underlying device.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ FlushAsync();
public virtual System.Threading.Tasks.Task FlushAsync ();
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public virtual System.Threading.Tasks.Task FlushAsync ();
abstract member FlushAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task
override this.FlushAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function FlushAsync () As Task

Zwraca

Zadanie, które reprezentuje asynchroniczną operację opróżniania.A task that represents the asynchronous flush operation.

Atrybuty

Wyjątki

Moduł zapisujący tekstu jest usuwany.The text writer is disposed.

Składnik zapisywania jest obecnie używany przez poprzednią operację zapisu.The writer is currently in use by a previous write operation.

Dotyczy

Zobacz też