ParallelQuery Klasa

Definicja

Reprezentuje sekwencję równoległą.Represents a parallel sequence.

public ref class ParallelQuery : System::Collections::IEnumerable
public class ParallelQuery : System.Collections.IEnumerable
type ParallelQuery = class
    interface IEnumerable
Public Class ParallelQuery
Implements IEnumerable
Dziedziczenie
ParallelQuery
Pochodne
Implementuje

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

IEnumerable.GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który wykonuje iterację przez sekwencję.Returns an enumerator that iterates through the sequence.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsOrdered(ParallelQuery)

Umożliwia traktowanie źródła danych w taki sposób, jakby był uporządkowany, zastępując wartość domyślną nieuporządkowaną.Enables treatment of a data source as if it were ordered, overriding the default of unordered. Operator AsOrdered mogą być wywoływane tylko w sekwencjach nieogólnych zwracanych przez AsParallel, ParallelEnumerable. Range i ParallelEnumerable. REPEAT.AsOrdered may only be invoked on non-generic sequences returned by AsParallel, ParallelEnumerable.Range, and ParallelEnumerable.Repeat.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

Cast<TResult>(ParallelQuery)

Konwertuje elementy elementu ParallelQuery na określony typ.Converts the elements of a ParallelQuery to the specified type.

OfType<TResult>(ParallelQuery)

Filtruje elementy elementu ParallelQuery w oparciu o określony typ.Filters the elements of a ParallelQuery based on a specified type.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable na IQueryable.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też