Queryable.Sum Metoda

Definicja

Oblicza sumę sekwencji wartości liczbowych.Computes the sum of a sequence of numeric values.

Przeciążenia

Sum(IQueryable<Single>)

Oblicza sumę sekwencji Single wartości.Computes the sum of a sequence of Single values.

Sum(IQueryable<Nullable<Single>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Single .Computes the sum of a sequence of nullable Single values.

Sum(IQueryable<Nullable<Int64>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int64 .Computes the sum of a sequence of nullable Int64 values.

Sum(IQueryable<Nullable<Int32>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int32 .Computes the sum of a sequence of nullable Int32 values.

Sum(IQueryable<Nullable<Double>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Double .Computes the sum of a sequence of nullable Double values.

Sum(IQueryable<Int32>)

Oblicza sumę sekwencji Int32 wartości.Computes the sum of a sequence of Int32 values.

Sum(IQueryable<Int64>)

Oblicza sumę sekwencji Int64 wartości.Computes the sum of a sequence of Int64 values.

Sum(IQueryable<Nullable<Decimal>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Decimal .Computes the sum of a sequence of nullable Decimal values.

Sum(IQueryable<Double>)

Oblicza sumę sekwencji Double wartości.Computes the sum of a sequence of Double values.

Sum(IQueryable<Decimal>)

Oblicza sumę sekwencji Decimal wartości.Computes the sum of a sequence of Decimal values.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Single , która jest uzyskiwana przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Single values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int64 , która jest uzyskiwana przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Int64 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int32 , która jest uzyskiwana przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Int32 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Double , która jest uzyskiwana przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Double values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>)

Oblicza sumę sekwencji Single wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Single values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>)

Oblicza sumę sekwencji Int64 wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Int64 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>)

Oblicza sumę sekwencji Int32 wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Int32 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>)

Oblicza sumę sekwencji Double wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Double values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>)

Oblicza sumę sekwencji Decimal wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Decimal values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Decimal , która jest uzyskiwana przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Decimal values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Sum(IQueryable<Single>)

Oblicza sumę sekwencji Single wartości.Computes the sum of a sequence of Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Sum(System::Linq::IQueryable<float> ^ source);
public static float Sum (this System.Linq.IQueryable<float> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<single> -> single
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Single)) As Single

Parametry

source
IQueryable<Single>

Sekwencja Single wartości do obliczania sumy.A sequence of Single values to calculate the sum of.

Zwraca

Single

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Sum(IQueryable<Single>) do sumowania wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum(IQueryable<Single>) to sum the values of a sequence.

List<float> numbers = new List<float> { 43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F };

float sum = numbers.AsQueryable().Sum();

Console.WriteLine("The sum of the numbers is {0}.", sum);

/*
  This code produces the following output:

  The sum of the numbers is 635.13.
*/
Dim numbers As New List(Of Single)(New Single() {43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F})

Dim sum As Single = numbers.AsQueryable().Sum()

MsgBox("The sum of the numbers is " & sum)

' This code produces the following output:

' The sum of the numbers is 635.13.

Uwagi

Sum(IQueryable<Single>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum(IQueryable<Single>) jako metodę rodzajową.The Sum(IQueryable<Single>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Single>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum(IQueryable<Single>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Single>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie polega na tym, że zwraca sumę wartości w source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Dotyczy

Sum(IQueryable<Nullable<Single>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Single .Computes the sum of a sequence of nullable Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Sum(System::Linq::IQueryable<Nullable<float>> ^ source);
public static float? Sum (this System.Linq.IQueryable<float?> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametry

source
IQueryable<Nullable<Single>>

Sekwencja wartości dopuszczająca wartość null Single w celu obliczenia sumy.A sequence of nullable Single values to calculate the sum of.

Zwraca

Nullable<Single>

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Sum(IQueryable<Nullable<Single>>) do sumowania wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum(IQueryable<Nullable<Single>>) to sum the values of a sequence.

float?[] points = { null, 0, 92.83F, null, 100.0F, 37.46F, 81.1F };

float? sum = points.AsQueryable().Sum();

Console.WriteLine("Total points earned: {0}", sum);

/*
  This code produces the following output:

  Total points earned: 311.39
*/
Dim points As Nullable(Of Single)() = {Nothing, 0, 92.83F, Nothing, 100.0F, 37.46F, 81.1F}

Dim sum As Nullable(Of Single) = points.AsQueryable().Sum()

MsgBox("Total points earned: " & sum)

'This code produces the following output:

'Total points earned: 311.39

Uwagi

Sum(IQueryable<Nullable<Single>>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum(IQueryable<Nullable<Single>>) jako metodę rodzajową.The Sum(IQueryable<Nullable<Single>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Single>>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum(IQueryable<Nullable<Single>>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Single>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie polega na tym, że zwraca sumę wartości w source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Dotyczy

Sum(IQueryable<Nullable<Int64>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int64 .Computes the sum of a sequence of nullable Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<long> Sum(System::Linq::IQueryable<Nullable<long>> ^ source);
public static long? Sum (this System.Linq.IQueryable<long?> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<Nullable<int64>> -> Nullable<int64>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Long)

Parametry

source
IQueryable<Nullable<Int64>>

Sekwencja wartości dopuszczająca wartość null Int64 w celu obliczenia sumy.A sequence of nullable Int64 values to calculate the sum of.

Zwraca

Nullable<Int64>

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Uwagi

Sum(IQueryable<Nullable<Int64>>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum(IQueryable<Nullable<Int64>>) jako metodę rodzajową.The Sum(IQueryable<Nullable<Int64>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Int64>>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum(IQueryable<Nullable<Int64>>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Int64>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie polega na tym, że zwraca sumę wartości w source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Dotyczy

Sum(IQueryable<Nullable<Int32>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int32 .Computes the sum of a sequence of nullable Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<int> Sum(System::Linq::IQueryable<Nullable<int>> ^ source);
public static int? Sum (this System.Linq.IQueryable<int?> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<Nullable<int>> -> Nullable<int>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Integer)

Parametry

source
IQueryable<Nullable<Int32>>

Sekwencja wartości dopuszczająca wartość null Int32 w celu obliczenia sumy.A sequence of nullable Int32 values to calculate the sum of.

Zwraca

Nullable<Int32>

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Uwagi

Sum(IQueryable<Nullable<Int32>>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum(IQueryable<Nullable<Int32>>) jako metodę rodzajową.The Sum(IQueryable<Nullable<Int32>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Int32>>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum(IQueryable<Nullable<Int32>>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Int32>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie polega na tym, że zwraca sumę wartości w source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Dotyczy

Sum(IQueryable<Nullable<Double>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Double .Computes the sum of a sequence of nullable Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Sum(System::Linq::IQueryable<Nullable<double>> ^ source);
public static double? Sum (this System.Linq.IQueryable<double?> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametry

source
IQueryable<Nullable<Double>>

Sekwencja wartości dopuszczająca wartość null Double w celu obliczenia sumy.A sequence of nullable Double values to calculate the sum of.

Zwraca

Nullable<Double>

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Uwagi

Sum(IQueryable<Nullable<Double>>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum(IQueryable<Nullable<Double>>) jako metodę rodzajową.The Sum(IQueryable<Nullable<Double>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Double>>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum(IQueryable<Nullable<Double>>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Double>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie polega na tym, że zwraca sumę wartości w source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Dotyczy

Sum(IQueryable<Int32>)

Oblicza sumę sekwencji Int32 wartości.Computes the sum of a sequence of Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int Sum(System::Linq::IQueryable<int> ^ source);
public static int Sum (this System.Linq.IQueryable<int> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<int> -> int
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Integer)) As Integer

Parametry

source
IQueryable<Int32>

Sekwencja Int32 wartości do obliczania sumy.A sequence of Int32 values to calculate the sum of.

Zwraca

Int32

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Uwagi

Sum(IQueryable<Int32>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum(IQueryable<Int32>) jako metodę rodzajową.The Sum(IQueryable<Int32>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Int32>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum(IQueryable<Int32>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Int32>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie polega na tym, że zwraca sumę wartości w source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Dotyczy

Sum(IQueryable<Int64>)

Oblicza sumę sekwencji Int64 wartości.Computes the sum of a sequence of Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static long Sum(System::Linq::IQueryable<long> ^ source);
public static long Sum (this System.Linq.IQueryable<long> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<int64> -> int64
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Long)) As Long

Parametry

source
IQueryable<Int64>

Sekwencja Int64 wartości do obliczania sumy.A sequence of Int64 values to calculate the sum of.

Zwraca

Int64

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Uwagi

Sum(IQueryable<Int64>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum(IQueryable<Int64>) jako metodę rodzajową.The Sum(IQueryable<Int64>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Int64>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum(IQueryable<Int64>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Int64>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie polega na tym, że zwraca sumę wartości w source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Dotyczy

Sum(IQueryable<Nullable<Decimal>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Decimal .Computes the sum of a sequence of nullable Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Sum(System::Linq::IQueryable<Nullable<System::Decimal>> ^ source);
public static decimal? Sum (this System.Linq.IQueryable<decimal?> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry

source
IQueryable<Nullable<Decimal>>

Sekwencja wartości dopuszczająca wartość null Decimal w celu obliczenia sumy.A sequence of nullable Decimal values to calculate the sum of.

Zwraca

Nullable<Decimal>

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Uwagi

Sum(IQueryable<Nullable<Decimal>>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum(IQueryable<Nullable<Decimal>>) jako metodę rodzajową.The Sum(IQueryable<Nullable<Decimal>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Decimal>>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum(IQueryable<Nullable<Decimal>>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Nullable<Decimal>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie polega na tym, że zwraca sumę wartości w source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Dotyczy

Sum(IQueryable<Double>)

Oblicza sumę sekwencji Double wartości.Computes the sum of a sequence of Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Sum(System::Linq::IQueryable<double> ^ source);
public static double Sum (this System.Linq.IQueryable<double> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<double> -> double
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Double)) As Double

Parametry

source
IQueryable<Double>

Sekwencja Double wartości do obliczania sumy.A sequence of Double values to calculate the sum of.

Zwraca

Double

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Uwagi

Sum(IQueryable<Double>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum(IQueryable<Double>) jako metodę rodzajową.The Sum(IQueryable<Double>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Double>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum(IQueryable<Double>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Double>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie polega na tym, że zwraca sumę wartości w source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Dotyczy

Sum(IQueryable<Decimal>)

Oblicza sumę sekwencji Decimal wartości.Computes the sum of a sequence of Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Sum(System::Linq::IQueryable<System::Decimal> ^ source);
public static decimal Sum (this System.Linq.IQueryable<decimal> source);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Sum (source As IQueryable(Of Decimal)) As Decimal

Parametry

source
IQueryable<Decimal>

Sekwencja Decimal wartości do obliczania sumy.A sequence of Decimal values to calculate the sum of.

Zwraca

Decimal

Suma wartości w sekwencji.The sum of the values in the sequence.

Wyjątki

source to null.source is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Uwagi

Sum(IQueryable<Decimal>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum(IQueryable<Decimal>) jako metodę rodzajową.The Sum(IQueryable<Decimal>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum(IQueryable<Decimal>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum(IQueryable<Decimal>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum(IQueryable<Decimal>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie polega na tym, że zwraca sumę wartości w source .The expected behavior is that it returns the sum of the values in source.

Dotyczy

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Single , która jest uzyskiwana przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Single values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, Nullable<float>> ^> ^ selector);
public static float? Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,float?>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, Nullable<single>>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Nullable(Of Single)))) As Nullable(Of Single)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekwencja wartości typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>

Funkcja projekcji do zastosowania do każdego elementu.A projection function to apply to each element.

Zwraca

Nullable<Single>

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda ma co najmniej jeden parametr typu Expression<TDelegate> , którego argument typu jest jednym z Func<T,TResult> typów.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Dla tych parametrów można przekazać wyrażenie lambda i zostanie ono skompilowane do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>) jako metodę rodzajową.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie jest wywoływane selector dla każdego elementu source i zwraca sumę wynikowych wartości.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Dotyczy

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int64 , która jest uzyskiwana przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Int64 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<long> Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, Nullable<long>> ^> ^ selector);
public static long? Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,long?>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, Nullable<int64>>> -> Nullable<int64>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Nullable(Of Long)))) As Nullable(Of Long)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekwencja wartości typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>

Funkcja projekcji do zastosowania do każdego elementu.A projection function to apply to each element.

Zwraca

Nullable<Int64>

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda ma co najmniej jeden parametr typu Expression<TDelegate> , którego argument typu jest jednym z Func<T,TResult> typów.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Dla tych parametrów można przekazać wyrażenie lambda i zostanie ono skompilowane do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>) jako metodę rodzajową.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie jest wywoływane selector dla każdego elementu source i zwraca sumę wynikowych wartości.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Dotyczy

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Int32 , która jest uzyskiwana przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Int32 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<int> Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, Nullable<int>> ^> ^ selector);
public static int? Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,int?>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, Nullable<int>>> -> Nullable<int>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Nullable(Of Integer)))) As Nullable(Of Integer)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekwencja wartości typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>

Funkcja projekcji do zastosowania do każdego elementu.A projection function to apply to each element.

Zwraca

Nullable<Int32>

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda ma co najmniej jeden parametr typu Expression<TDelegate> , którego argument typu jest jednym z Func<T,TResult> typów.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Dla tych parametrów można przekazać wyrażenie lambda i zostanie ono skompilowane do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>) jako metodę rodzajową.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie jest wywoływane selector dla każdego elementu source i zwraca sumę wynikowych wartości.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Dotyczy

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Double , która jest uzyskiwana przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Double values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, Nullable<double>> ^> ^ selector);
public static double? Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,double?>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, Nullable<double>>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Nullable(Of Double)))) As Nullable(Of Double)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekwencja wartości typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>

Funkcja projekcji do zastosowania do każdego elementu.A projection function to apply to each element.

Zwraca

Nullable<Double>

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda ma co najmniej jeden parametr typu Expression<TDelegate> , którego argument typu jest jednym z Func<T,TResult> typów.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Dla tych parametrów można przekazać wyrażenie lambda i zostanie ono skompilowane do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>) jako metodę rodzajową.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie jest wywoływane selector dla każdego elementu source i zwraca sumę wynikowych wartości.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Dotyczy

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>)

Oblicza sumę sekwencji Single wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Single values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, float> ^> ^ selector);
public static float Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,float>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, single>> -> single
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Single))) As Single

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekwencja wartości typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Single>>

Funkcja projekcji do zastosowania do każdego elementu.A projection function to apply to each element.

Zwraca

Single

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda ma co najmniej jeden parametr typu Expression<TDelegate> , którego argument typu jest jednym z Func<T,TResult> typów.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Dla tych parametrów można przekazać wyrażenie lambda i zostanie ono skompilowane do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>) jako metodę rodzajową.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie jest wywoływane selector dla każdego elementu source i zwraca sumę wynikowych wartości.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Dotyczy

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>)

Oblicza sumę sekwencji Int64 wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Int64 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static long Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, long> ^> ^ selector);
public static long Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,long>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, int64>> -> int64
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Long))) As Long

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekwencja wartości typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Int64>>

Funkcja projekcji do zastosowania do każdego elementu.A projection function to apply to each element.

Zwraca

Int64

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda ma co najmniej jeden parametr typu Expression<TDelegate> , którego argument typu jest jednym z Func<T,TResult> typów.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Dla tych parametrów można przekazać wyrażenie lambda i zostanie ono skompilowane do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>) jako metodę rodzajową.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie jest wywoływane selector dla każdego elementu source i zwraca sumę wynikowych wartości.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Dotyczy

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>)

Oblicza sumę sekwencji Int32 wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Int32 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, int> ^> ^ selector);
public static int Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,int>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, int>> -> int
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Integer))) As Integer

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekwencja wartości typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Int32>>

Funkcja projekcji do zastosowania do każdego elementu.A projection function to apply to each element.

Zwraca

Int32

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda ma co najmniej jeden parametr typu Expression<TDelegate> , którego argument typu jest jednym z Func<T,TResult> typów.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Dla tych parametrów można przekazać wyrażenie lambda i zostanie ono skompilowane do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) jako metodę rodzajową.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie jest wywoływane selector dla każdego elementu source i zwraca sumę wynikowych wartości.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Dotyczy

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>)

Oblicza sumę sekwencji Double wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Double values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, double> ^> ^ selector);
public static double Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,double>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, double>> -> double
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Double))) As Double

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekwencja wartości typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Double>>

Funkcja projekcji do zastosowania do każdego elementu.A projection function to apply to each element.

Zwraca

Double

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda ma co najmniej jeden parametr typu Expression<TDelegate> , którego argument typu jest jednym z Func<T,TResult> typów.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Dla tych parametrów można przekazać wyrażenie lambda i zostanie ono skompilowane do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) jako metodę rodzajową.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) depends on the implementation of the type of he source parameter. Oczekiwane zachowanie jest wywoływane selector dla każdego elementu source i zwraca sumę wynikowych wartości.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Dotyczy

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>)

Oblicza sumę sekwencji Decimal wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of Decimal values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, System::Decimal> ^> ^ selector);
public static decimal Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,decimal>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, decimal>> -> decimal
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Decimal))) As Decimal

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekwencja wartości typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Decimal>>

Funkcja projekcji do zastosowania do każdego elementu.A projection function to apply to each element.

Zwraca

Decimal

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda ma co najmniej jeden parametr typu Expression<TDelegate> , którego argument typu jest jednym z Func<T,TResult> typów.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Dla tych parametrów można przekazać wyrażenie lambda i zostanie ono skompilowane do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>) jako metodę rodzajową.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie jest wywoływane selector dla każdego elementu source i zwraca sumę wynikowych wartości.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Dotyczy

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null Decimal , która jest uzyskiwana przez wywołanie funkcji projekcji na każdym elemencie sekwencji wejściowej.Computes the sum of the sequence of nullable Decimal values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Sum(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, Nullable<System::Decimal>> ^> ^ selector);
public static decimal? Sum<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,decimal?>> selector);
static member Sum : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, Nullable<decimal>>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Nullable(Of Decimal)))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry typu

TSource

Typ elementów source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekwencja wartości typu TSource .A sequence of values of type TSource.

selector
Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>

Funkcja projekcji do zastosowania do każdego elementu.A projection function to apply to each element.

Zwraca

Nullable<Decimal>

Suma przewidywanych wartości.The sum of the projected values.

Wyjątki

source lub selector jest null .source or selector is null.

Suma jest większa niż MaxValue .The sum is larger than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób użycia Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) do sumowania prognozowanych wartości sekwencji.The following code example demonstrates how to use Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) to sum the projected values of a sequence.

Uwaga

W tym przykładzie kodu używane jest przeciążenie tej przeciążonej metody inne niż przeciążenie opisane w tym temacie.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. W celu rozszerzenia tego przykładu tak, aby dotyczył tego tematu, należy zmienić treść funkcji selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx3()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  // Calculate the sum of all package weights.
  double totalWeight = packages.AsQueryable().Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
  This code produces the following output:

  The total weight of the packages is: 83.7
*/

Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Shared Sub SumEx3()
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() { _
      New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2}, _
       New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7}, _
       New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0}, _
       New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Calculate the sum of all package weights.
  Dim totalWeight As Double = packages.AsQueryable().Sum(Function(pkg) pkg.Weight)

  MsgBox("The total weight of the packages is: " & totalWeight)
End Sub

'This code produces the following output:

'The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda ma co najmniej jeden parametr typu Expression<TDelegate> , którego argument typu jest jednym z Func<T,TResult> typów.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Dla tych parametrów można przekazać wyrażenie lambda i zostanie ono skompilowane do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>)Metoda generuje element MethodCallExpression reprezentujący wywoływanie Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>) jako metodę rodzajową.The Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>) itself as a constructed generic method. Następnie przekazuje MethodCallExpression do Execute<TResult>(Expression) metody IQueryProvider reprezentowanej przez Provider Właściwość source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Zachowanie zapytania, które występuje w wyniku wykonania drzewa wyrażenia, które reprezentuje wywołanie, Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>) zależy od implementacji typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Sum<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Oczekiwane zachowanie jest wywoływane selector dla każdego elementu source i zwraca sumę wynikowych wartości.The expected behavior is that it invokes selector on each element of source and returns the sum of the resulting values.

Dotyczy