NetTcpStyleUriParser Klasa

Definicja

Analizator oparty na schemacie NetTcp dla systemu "Indigo".A parser based on the NetTcp scheme for the "Indigo" system.

public ref class NetTcpStyleUriParser : UriParser
public class NetTcpStyleUriParser : UriParser
type NetTcpStyleUriParser = class
    inherit UriParser
Public Class NetTcpStyleUriParser
Inherits UriParser
Dziedziczenie
NetTcpStyleUriParser

Uwagi

Ten parser jest przeznaczony do użytku w przyszłości z systemem "Indigo".This parser is for future use with the "Indigo" system.

Konstruktory

NetTcpStyleUriParser()

Utwórz parser oparty na schemacie NetTcp dla systemu "Indigo".Create a parser based on the NetTcp scheme for the "Indigo" system.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetComponents(Uri, UriComponents, UriFormat)

Pobiera składniki z identyfikatora URI.Gets the components from a URI.

(Odziedziczone po UriParser)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
InitializeAndValidate(Uri, UriFormatException)

Zainicjuj stan analizatora i sprawdź poprawność identyfikatora URI.Initialize the state of the parser and validate the URI.

(Odziedziczone po UriParser)
IsBaseOf(Uri, Uri)

Określa baseUri , czy jest podstawowym identyfikatorem URI dla relativeUri .Determines whether baseUri is a base URI for relativeUri.

(Odziedziczone po UriParser)
IsWellFormedOriginalString(Uri)

Wskazuje, czy identyfikator URI jest poprawnie sformułowany.Indicates whether a URI is well-formed.

(Odziedziczone po UriParser)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnNewUri()

Wywoływane przez Uri konstruktora, aby uzyskać UriParser wystąpienie.Invoked by a Uri constructor to get a UriParser instance.

(Odziedziczone po UriParser)
OnRegister(String, Int32)

Wywoływane przez platformę, gdy UriParser Metoda jest zarejestrowana.Invoked by the Framework when a UriParser method is registered.

(Odziedziczone po UriParser)
Resolve(Uri, Uri, UriFormatException)

Wywoływane przez Uri konstruktory i TryCreate Aby rozwiązać WZGLĘDNY identyfikator URI.Called by Uri constructors and TryCreate to resolve a relative URI.

(Odziedziczone po UriParser)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy