EventToken Struktura

Definicja

Token Przedstawia zwracane przez metadane reprezentujące zdarzenie.Represents the Token returned by the metadata to represent an event.

public value class EventToken
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct EventToken
type EventToken = struct
Public Structure EventToken
Dziedziczenie
EventToken
Atrybuty

Pola

Empty

Wartość domyślna EventToken z Token wartością 0.The default EventToken with Token value 0.

Właściwości

Token

Pobiera token metadanych dla tego zdarzenia.Retrieves the metadata token for this event.

Metody

Equals(EventToken)

Wskazuje, czy bieżące wystąpienie jest równe określonemu EventToken.Indicates whether the current instance is equal to the specified EventToken.

Equals(Object)

Sprawdza, czy dany obiekt jest wystąpieniem EventToken i jest równe temu wystąpieniu.Checks if the given object is an instance of EventToken and is equal to this instance.

GetHashCode()

Generuje kod skrótu dla tego zdarzenia.Generates the hash code for this event.

Operatory

Equality(EventToken, EventToken)

Wskazuje, czy EventToken dwie struktury są równe.Indicates whether two EventToken structures are equal.

Inequality(EventToken, EventToken)

Wskazuje, czy EventToken dwie struktury nie są równe.Indicates whether two EventToken structures are not equal.

Dotyczy