Label Struktura

Definicja

Reprezentuje etykietę w strumieniu instrukcji.Represents a label in the instruction stream. Labeljest używany w połączeniu z ILGenerator klasą.Label is used in conjunction with the ILGenerator class.

public value class Label
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct Label
type Label = struct
Public Structure Label
Dziedziczenie
Atrybuty

Metody

Equals(Label)

Wskazuje, czy bieżące wystąpienie jest równe określonemu Label.Indicates whether the current instance is equal to the specified Label.

Equals(Object)

Sprawdza, czy dany obiekt jest wystąpieniem Label i jest równe temu wystąpieniu.Checks if the given object is an instance of Label and is equal to this instance.

GetHashCode()

Generuje kod skrótu dla tego wystąpienia.Generates a hash code for this instance.

Operatory

Equality(Label, Label)

Wskazuje, czy Label dwie struktury są równe.Indicates whether two Label structures are equal.

Inequality(Label, Label)

Wskazuje, czy Label dwie struktury nie są równe.Indicates whether two Label structures are not equal.

Dotyczy