StringToken Struktura

Definicja

Reprezentuje token reprezentujący ciąg.Represents a token that represents a string.

public value class StringToken
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct StringToken
type StringToken = struct
Public Structure StringToken
Dziedziczenie
StringToken
Atrybuty

Właściwości

Token

Pobiera token metadanych dla tego ciągu.Retrieves the metadata token for this string.

Metody

Equals(Object)

Sprawdza, czy dany obiekt jest wystąpieniem StringToken i jest równe temu wystąpieniu.Checks if the given object is an instance of StringToken and is equal to this instance.

Equals(StringToken)

Wskazuje, czy bieżące wystąpienie jest równe określonemu StringToken.Indicates whether the current instance is equal to the specified StringToken.

GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego ciągu.Returns the hash code for this string.

Operatory

Equality(StringToken, StringToken)

Wskazuje, czy StringToken dwie struktury są równe.Indicates whether two StringToken structures are equal.

Inequality(StringToken, StringToken)

Wskazuje, czy StringToken dwie struktury nie są równe.Indicates whether two StringToken structures are not equal.

Dotyczy