CompilationRelaxations Wyliczenie

Definicja

Określa parametry, które kontrolują rygorystyczność kodu wygenerowanego przez kompilator just-in-Time środowiska uruchomieniowego języka wspólnego (JIT).Specifies parameters that control the strictness of the code generated by the common language runtime's just-in-time (JIT) compiler.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class CompilationRelaxations
[System.Flags]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum CompilationRelaxations
type CompilationRelaxations = 
Public Enum CompilationRelaxations
Dziedziczenie
CompilationRelaxations
Atrybuty

Pola

NoStringInterning 8

Oznacza zestaw jako niewymagający InterNIC literału ciągu.Marks an assembly as not requiring string-literal interning. W domenie aplikacji środowisko uruchomieniowe języka wspólnego tworzy jeden obiekt ciągu dla każdego unikatowego literału ciągu, zamiast tworzyć wiele kopii.In an application domain, the common language runtime creates one string object for each unique string literal, rather than making multiple copies. Takie zachowanie o nazwie " interniing" polega na tworzeniu tabel pomocniczych, które zużywają zasoby pamięci.This behavior, called string interning, internally requires building auxiliary tables that consume memory resources.

Uwagi

Użyj CompilationRelaxations Enumeration z atrybutem CompilationRelaxationsAttribute.Use the CompilationRelaxations enumeration with the CompilationRelaxationsAttribute attribute.

Dotyczy