JsonElement.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera wartość o określonym indeksie, jeśli bieżąca wartość jest Array.Gets the value at the specified index if the current value is an Array.

public:
 property System::Text::Json::JsonElement default[int] { System::Text::Json::JsonElement get(int index); };
public System.Text.Json.JsonElement this[int index] { get; }
member this.Item(int) : System.Text.Json.JsonElement
Default Public ReadOnly Property Item(index As Integer) As JsonElement

Parametry

index
Int32

Indeks elementu.The item index.

Wartość właściwości

Wartość dla podanego indeksu.The value at the specified index.

Wyjątki

Ta wartość ValueKind nie jest Array.This value's ValueKind is not Array.

index nie jest w zakresie [0, GetArrayLength()()).index is not in the range [0, GetArrayLength()()).

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Dotyczy