DesignerRegionCollection.Contains(DesignerRegion) Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy określony region jest zawarty w kolekcji.Gets a value indicating whether the specified region is contained within the collection.

public:
 bool Contains(System::Web::UI::Design::DesignerRegion ^ region);
public bool Contains (System.Web.UI.Design.DesignerRegion region);
member this.Contains : System.Web.UI.Design.DesignerRegion -> bool
Public Function Contains (region As DesignerRegion) As Boolean

Parametry

region
DesignerRegion

DesignerRegion Aby zlokalizować w kolekcji.The DesignerRegion to locate within the collection.

Zwraca

true, jeśli region znajduje się w kolekcji; w przeciwnym razie. falsetrue, if the region is in the collection; otherwise, false.

Uwagi

Metoda określa równość przy Equals użyciu metody dla DesignerRegion obiektów. ContainsThe Contains method determines equality by using the Equals method on the DesignerRegion objects.

Metoda wykonuje wyszukiwanie liniowe; w związku z tym średni czas wykonywania jest proporcjonalny Count do właściwości. ContainsThe Contains method performs a linear search; therefore, the average execution time is proportional to the Count property. Ponieważ kolekcje regionów szablonów są zwykle małe, wydajność operacji wyszukiwania liniowego nie jest krytyczna.Because template region collections are typically small, the performance of the linear search operation is not critical.

Dotyczy

Zobacz też