DesignerRegionCollection.IndexOf(DesignerRegion) Metoda

Definicja

Zwraca indeks określonego DesignerRegion obiektu w kolekcji.Returns the index of the specified DesignerRegion object within the collection.

public:
 int IndexOf(System::Web::UI::Design::DesignerRegion ^ region);
public int IndexOf (System.Web.UI.Design.DesignerRegion region);
member this.IndexOf : System.Web.UI.Design.DesignerRegion -> int
Public Function IndexOf (region As DesignerRegion) As Integer

Parametry

region
DesignerRegion

DesignerRegion Aby zlokalizować w kolekcji.The DesignerRegion to locate within the collection.

Zwraca

Indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia region w kolekcji; w przeciwnym razie,-1, jeśli region nie znajduje się w kolekcji.The zero-based index of the first occurrence of region within the collection; otherwise, -1, if region is not in the collection.

Uwagi

Metoda określa równość przy Equals użyciu metody dla DesignerRegion obiektów. IndexOfThe IndexOf method determines equality by using the Equals method on the DesignerRegion objects.

Metoda wykonuje wyszukiwanie liniowe; w związku z tym średni czas wykonywania jest proporcjonalny Count do właściwości. IndexOfThe IndexOf method performs a linear search; therefore, the average execution time is proportional to the Count property. Ponieważ kolekcje regionów szablonów są zwykle małe, wydajność operacji wyszukiwania liniowego nie jest krytyczna.Because template region collections are typically small, the performance of the linear search operation is not critical.

Dotyczy

Zobacz też