HtmlTableRowCollection.Remove(HtmlTableRow) Metoda

Definicja

Usuwa określony HtmlTableRow obiekt z HtmlTableRowCollection kolekcji.Removes the specified HtmlTableRow object from the HtmlTableRowCollection collection.

public:
 void Remove(System::Web::UI::HtmlControls::HtmlTableRow ^ row);
public void Remove (System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableRow row);
member this.Remove : System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableRow -> unit
Public Sub Remove (row As HtmlTableRow)

Parametry

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób użycia Remove metody w celu usunięcia określonego wiersza tabeli reprezentowanego przez HtmlTableRow obiekt z HtmlTableRowCollection kolekcji.The following code example demonstrates how to use the Remove method to remove the specified table row, represented by an HtmlTableRow object, from the HtmlTableRowCollection collection. Ten przykład usuwa komórki z pierwszego wiersza HtmlTable formantu.This example removes the cells from the first row of the HtmlTable control.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void Button_Click(Object sender, EventArgs e)
 {

  // Remove the first row from the table.
  HtmlTableRow row = Table1.Rows[0];
  Table1.Rows.Remove(row);

 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>HtmlTableRowCollectionExample</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlTableRowCollection Example</h3>

     <table id="Table1" runat="server" 
        style="border-width: 1; border-color: Black">
       <tr>
      <td>
        Cell 1
      </td>
      <td>
        Cell 2
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
        Cell 3
      </td>
      <td>
        Cell 4
      </td>
     </tr>

   </table>

   <br /><br />
 
   <input type="button" 
       value="Remove First Row from Table"
       onserverclick="Button_Click" 
       runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub Button_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
 
  ' Remove the first row from the table.
  Dim row As HtmlTableRow = Table1.Rows(0)
  Table1.Rows.Remove(row)

 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>HtmlTableRowCollectionExample</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlTableRowCollection Example</h3>

     <table id="Table1" runat="server" 
        style="border-width: 1; border-color: Black">

     <tr>
      <td>
        Cell 1
      </td>
      <td>
        Cell 2
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
        Cell 3
      </td>
      <td>
        Cell 4
      </td>
     </tr>

   </table>

   <br /><br />
 
   <input type="button" 
       value="Remove First Row from Table"
       onserverclick="Button_Click" 
       runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>

Uwagi

Użyj tej metody, aby usunąć określony HtmlTableRow obiekt z HtmlTableRowCollection kolekcji.Use this method to remove the specified HtmlTableRow object from the HtmlTableRowCollection collection.

Uwaga

Jeśli określisz HtmlTableRow , który nie istnieje w HtmlTableRowCollection , nie zostanie usunięty żaden element z kolekcji.If you specify an HtmlTableRow that does not exist in the HtmlTableRowCollection, no item is removed from the collection.

Dotyczy

Zobacz też