MobileListItemCollection.IndexOf(MobileListItem) Metoda

Definicja

Pobiera indeks określonego elementu w MobileListItemCollection obiekcie. Ten interfejs API jest nieaktualny. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia ASP.NET aplikacji mobilnych, zobacz Witryny usługi Mobile Apps & z ASP.NET.

public:
 int IndexOf(System::Web::UI::MobileControls::MobileListItem ^ item);
public int IndexOf (System.Web.UI.MobileControls.MobileListItem item);
member this.IndexOf : System.Web.UI.MobileControls.MobileListItem -> int
Public Function IndexOf (item As MobileListItem) As Integer

Parametry

item
MobileListItem

Element do wyszukania w kolekcji.

Zwraca

Int32

Indeks określonego elementu w kolekcji.

Uwagi

Pobiera indeks określonego elementu jako liczbę całkowitą. Jeśli określony element nie znajduje się w kolekcji, IndexOf metoda zwraca -1wartość .

Dotyczy

Zobacz też