ObjectListFieldCollection.TrackViewState Metoda

Definicja

Powoduje, że kolekcja śledzi zmiany stanu widoku.Instructs the collection to track changes to its view state. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 void TrackViewState();
protected void TrackViewState ();
member this.TrackViewState : unit -> unit
Protected Sub TrackViewState ()

Implementuje

Uwagi

Po wywołaniu tej metody IsTrackingViewState właściwość zwróci true.After this method has been called, the IsTrackingViewState property will return true. Ponadto Właściwość IsTrackingViewState obiektów IStateManager w MobileListItemCollection zostanie ustawiona na true.Also, the IsTrackingViewState property of the IStateManager objects in the MobileListItemCollection will be set to true.

Dotyczy