StyleSheet.Wrapping Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia określony tryb zawijania dla stylu.Gets or sets the specified wrapping mode for the style. Wartością domyślną jest NotSet.The default value is NotSet. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property System::Web::UI::MobileControls::Wrapping Wrapping { System::Web::UI::MobileControls::Wrapping get(); void set(System::Web::UI::MobileControls::Wrapping value); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override System.Web.UI.MobileControls.Wrapping Wrapping { get; set; }
member this.Wrapping : System.Web.UI.MobileControls.Wrapping with get, set
Public Overrides Property Wrapping As Wrapping

Wartość właściwości

Wrapping

Wartość wyliczana, która określa tryb zawijania stylu.An enumerated value that specifies the wrapping mode for the style.

Typ wyjątkuException type WarunekCondition
Exception W czasie wykonywania uzyskano dostęp do właściwości Wrapping.The Wrapping property was accessed at run time. — lub —-or- Podjęto próbę ustawienia właściwości.An attempt was made to set the property.
Atrybuty

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wrapping.For more information, see Wrapping.

Dotyczy

Zobacz też