RegisteredArrayDeclaration Klasa

Definicja

Zapewnia dostęp do deklaracji tablicy ECMAScript (JavaScript), która została wcześniej zarejestrowana przy użyciu Page obiektu.Provides access to an ECMAScript (JavaScript) array declaration that was previously registered with the Page object.

public ref class RegisteredArrayDeclaration sealed
public sealed class RegisteredArrayDeclaration
type RegisteredArrayDeclaration = class
Public NotInheritable Class RegisteredArrayDeclaration
Dziedziczenie
RegisteredArrayDeclaration

Właściwości

Control

Pobiera kontrolkę, która zarejestrowała deklarację tablicy.Gets the control that registered the array declaration.

Name

Pobiera nazwę tablicy.Gets the name of the array.

Value

Pobiera wartość lub wartości elementów członkowskich tablicy.Gets the value or values of the array members.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też