BulletedListDisplayMode Wyliczenie

Definicja

Określa zachowania wyświetlania, które można zastosować do zawartości elementu listy w BulletedList kontrolce.Specifies the display behaviors that you can apply to the list item contents in a BulletedList control.

public enum class BulletedListDisplayMode
public enum BulletedListDisplayMode
type BulletedListDisplayMode = 
Public Enum BulletedListDisplayMode
Dziedziczenie
BulletedListDisplayMode

Pola

1

Wyświetla zawartość elementu listy jako hiperlinki.Displays the list item content as hyperlinks.

LinkButton 2

Wyświetla zawartość elementu listy jako przyciski linków.Displays the list item content as link buttons.

Text 0

Wyświetla zawartość elementu listy jako tekst.Displays the list item content as text.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje sposób tworzenia BulletedList kontrolki i ustawiania DisplayMode właściwości.The following code example demonstrates how to create a BulletedList control and set the DisplayMode property. ListBoxKontrolka jest wypełniana BulletedListDisplayMode wartościami.A ListBox control is populated with the BulletedListDisplayMode values. Format zmian zawartości elementu listy w zależności od trybu wyświetlania wybieranego przez użytkownika w polu listy.The format of the list item content changes based on the display mode that the user selects from the list box.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>
      BulletStyle Example</title>
<script runat="server">    
    protected void Index_Changed(object sender, EventArgs e)
    {
      // Change the message displayed, based on 
      // the style selected from the list box.
      if (BulletStylesListBox.SelectedIndex > -1)
      {
        Message.Text = "You selected bullet style: " +
          BulletStylesListBox.SelectedItem.Text;
      }

      // Change the bullet style used, based on 
      // the style selected from the list box.
      switch (BulletStylesListBox.SelectedIndex)
      {
        case 0:
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.Numbered;
          break;
        case 1:
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.LowerAlpha;
          break;
        case 2:
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.UpperAlpha;
          break;
        case 3:
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.LowerRoman;
          break;
        case 4:
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.UpperRoman;
          break;
        case 5:
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.Disc;
          break;
        case 6:
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.Circle;
          break;
        case 7:
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.Square;
          break;
        case 8:
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.CustomImage;
          // Specify the path to the custom image to use for the bullet.
          ItemsBulletedList.BulletImageUrl = "Images/image1.jpg";
          break;
        case 9:
          Message.Text = "You selected NotSet. The browser will determine the bullet style.";
          break;
        default:
          throw new Exception("You did not select a valid bullet style.");
      }

    }
</script>

</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <h3>
      BulletStyle Example</h3>
    <asp:BulletedList ID="ItemsBulletedList" DisplayMode="Text" BulletStyle="NotSet"
      runat="server">
      <asp:ListItem Value="0">Coho Winery</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="1">Contoso, Ltd.</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="2">Tailspin Toys</asp:ListItem>
    </asp:BulletedList>
    <hr />
    <h4>
      Select a bullet type:</h4>
    <asp:ListBox ID="BulletStylesListBox" SelectionMode="Single" Rows="1" OnSelectedIndexChanged="Index_Changed"
      AutoPostBack="True" runat="server">
      <asp:ListItem Value="Numbered">Numbered</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="LowerAlpha">LowerAlpha</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="UpperAlpha">UpperAlpha</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="LowerRoman">LowerRoman</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="UpperRoman">UpperRoman</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Disc</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Circle</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>Square</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>CustomImage</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="NotSet">NotSet</asp:ListItem>
    </asp:ListBox>
    <hr />
    <asp:Label ID="Message" runat="server" AssociatedControlID="BulletStylesListBox" />
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>BulletStyle Example</title>
<script runat="server">    
    Sub Index_Changed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
      ' Change the message displayed, based on 
      ' the style selected from the list box.
      If BulletStylesListBox.SelectedIndex > -1 Then
        Message.Text = "You selected bullet style: " & BulletStylesListBox.SelectedItem.Text
      End If

      ' Change the bullet style used, based on 
      ' the style selected from the list box.
      Select Case (BulletStylesListBox.SelectedIndex)
        Case 0
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.Numbered
        Case 1
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.LowerAlpha
        Case 2
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.UpperAlpha
        Case 3
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.LowerRoman
        Case 4
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.UpperRoman
        Case 5
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.Disc
        Case 6
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.Circle
        Case 7
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.Square
        Case 8
          ItemsBulletedList.BulletStyle = BulletStyle.CustomImage
          ' Specify the path to the custom image to use for the bullet.
          ItemsBulletedList.BulletImageUrl = "Images/image1.jpg"
        Case 9
          Message.Text = "You selected NotSet. The browser will determine the bullet style."
        Case Else
          Throw New Exception("You did not select a valid bullet style.")
      End Select

    End Sub

</script>

</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server"> 

    <h3>BulletStyle Example</h3>

    <asp:BulletedList id="ItemsBulletedList"       
      DisplayMode="Text" 
      BulletStyle="NotSet"
      runat="server">  
        <asp:ListItem Value="0">Coho Winery</asp:ListItem>
        <asp:ListItem Value="1">Contoso, Ltd.</asp:ListItem>
        <asp:ListItem Value="2">Tailspin Toys</asp:ListItem>
      </asp:BulletedList>    

      <hr />

    <h4>Select a bullet type:</h4>    
    <asp:ListBox id="BulletStylesListBox" 
      SelectionMode="Single"
      Rows="1" 
      OnSelectedIndexChanged="Index_Changed"
      AutoPostBack="True"
      runat="server">     
        <asp:ListItem Value="Numbered">Numbered</asp:ListItem>
        <asp:ListItem Value="LowerAlpha">LowerAlpha</asp:ListItem>
        <asp:ListItem Value="UpperAlpha">UpperAlpha</asp:ListItem>
        <asp:ListItem Value="LowerRoman">LowerRoman</asp:ListItem>
        <asp:ListItem Value="UpperRoman">UpperRoman</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Disc</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Circle</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Square</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>CustomImage</asp:ListItem>    
        <asp:ListItem Value="NotSet">NotSet</asp:ListItem>
    </asp:ListBox>    
      
    <hr />

    <asp:Label id="Message" 
      runat="server"
      AssociatedControlID="BulletStylesListBox"/>      
         
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

BulletedListDisplayModeWyliczenie reprezentuje zachowania wyświetlania, które można zastosować do zawartości elementów listy w BulletedList kontrolce.The BulletedListDisplayMode enumeration represents the display behaviors that you can apply to the content of the list items in a BulletedList control. BulletedList.DisplayModeWłaściwość używa tych wartości wyliczenia, aby ustawić zachowanie wyświetlania zawartości elementu listy w BulletedList kontrolce.The BulletedList.DisplayMode property uses these enumeration values to set the display behavior of the list item content in a BulletedList control. Na przykład jeśli ustawisz BulletedList.DisplayMode Właściwość na HyperLink wartość, zawartość każdego elementu listy w BulletedList kontrolce jest renderowany jako hiperłącze.For example, if you set the BulletedList.DisplayMode property to the HyperLink value, the content of each list item in the BulletedList control renders as a hyperlink.

TextWartość umożliwia wyświetlenie zawartości elementu listy jako zwykłego tekstu bez dodatkowych funkcji.The Text value allows you to display the list item content as regular text with no additional functionality.

HyperLinkWartość umożliwia wyświetlanie zawartości elementu listy jako hiperlinkóws.The HyperLink value allows you to display list item content as hyperlinks. Po kliknięciu hiperłącze powoduje przejście do adresu URL.When clicked, a hyperlink navigates to a URL. Użyj ListItem.Value właściwości, aby określić adres URL, do którego Hiperłącze prowadzi.Use the ListItem.Value property to specify the URL that a hyperlink navigates to.

LinkButtonWartość umożliwia wyświetlenie zawartości elementu listy jako przycisków łączy.The LinkButton value allows you to display list item content as link buttons. Użyj BulletedList.Click zdarzenia, aby ogłosić zwrot na serwerze, gdy użytkownik kliknie przycisk link.Use the BulletedList.Click event to post back to the server when the user clicks a link button. Użyj danych zdarzenia BulletedListEventArgs klasy, aby określić indeks przycisku linku BulletedList , który został kliknięty przez użytkownika.Use the event data of the BulletedListEventArgs class to determine the index of the link button in a BulletedList that the user clicked.

Dotyczy

Zobacz też