FirstDayOfWeek Wyliczenie

Definicja

Określa dzień, który ma być wyświetlany jako pierwszy dzień tygodnia w Calendar kontrolce.Specifies the day to display as the first day of the week on the Calendar control.

public enum class FirstDayOfWeek
public enum FirstDayOfWeek
type FirstDayOfWeek = 
Public Enum FirstDayOfWeek
Dziedziczenie
FirstDayOfWeek

Pola

Default 7

Wskazuje, że pierwszy dzień tygodnia jest określony przez ustawienia systemowe.Indicates that the first day of the week is specified by the system settings.

Friday 5

Wskazuje, że pierwszy dzień tygodnia jest piątek.Indicates that the first day of the week is Friday.

Monday 1

Wskazuje, że pierwszy dzień tygodnia jest poniedziałek.Indicates that the first day of the week is Monday.

Saturday 6

Wskazuje, że pierwszy dzień tygodnia jest w sobotę.Indicates that the first day of the week is Saturday.

Sunday 0

Wskazuje, że pierwszy dzień tygodnia jest niedziela.Indicates that the first day of the week is Sunday.

Thursday 4

Wskazuje, że pierwszy dzień tygodnia jest czwartek.Indicates that the first day of the week is Thursday.

Tuesday 2

Wskazuje, że pierwszy dzień tygodnia jest wtorek.Indicates that the first day of the week is Tuesday.

Wednesday 3

Wskazuje, że pierwszy dzień tygodnia jest środę.Indicates that the first day of the week is Wednesday.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak użyć listy rozwijanej, aby ustawić pierwszy dzień tygodnia dla kontrolki Calendar.The following code example demonstrates how to use a drop-down list to set the first day of the week for the Calendar control.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server" >
 
   void Selection_Change(Object sender, EventArgs e)
   {

     // Set the first day of the week.
     Calendar1.FirstDayOfWeek = (FirstDayOfWeek)DayList.SelectedIndex;

   }
 
  </script>
 
<head runat="server">
  <title> Calendar FirstDayOfWeek Example </title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3> Calendar FirstDayOfWeek Example </h3>

   Select the first day of the week.

   <br /><br /> 
 
   <asp:Calendar id="Calendar1"
      ShowGridLines="True" 
      ShowTitle="True"
      runat="server"/>

   <br /><br />

   <table cellpadding="5">

     <tr>

      <td>

        First day of the week:

      </td>

     </tr>

     <tr>

      <td>

        <asp:DropDownList id="DayList"
          AutoPostBack="True"
          OnSelectedIndexChanged="Selection_Change"
          runat="server">

         <asp:ListItem> Sunday </asp:ListItem>
         <asp:ListItem> Monday </asp:ListItem>
         <asp:ListItem> Tuesday </asp:ListItem>
         <asp:ListItem> Wednesday </asp:ListItem>
         <asp:ListItem> Thursday </asp:ListItem>
         <asp:ListItem> Friday </asp:ListItem>
         <asp:ListItem> Saturday </asp:ListItem>
         <asp:ListItem Selected="True"> Default </asp:ListItem>

        </asp:DropDownList>

      </td>

     </tr>
 
   </table> 
 
  </form>

</body>
</html>
 
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script runat="server" >
 
   Sub Selection_Change(sender as Object, e As EventArgs)

     ' Set the first day of the week.
     Calendar1.FirstDayOfWeek = CType(DayList.SelectedIndex, _
      System.Web.UI.WebControls.FirstDayOfWeek)

   End Sub
 
  </script>
 
<head runat="server">
  <title> Calendar FirstDayOfWeek Example </title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">
 
   <h3> Calendar FirstDayOfWeek Example </h3>

   Select the first day of the week.

   <br /><br /> 
 
   <asp:Calendar id="Calendar1"
      ShowGridLines="True" 
      ShowTitle="True"
      runat="server"/>

   <br /><br />

   <table cellpadding="5">

     <tr>

      <td>

        First day of the week:

      </td>

     </tr>

     <tr>

      <td>

        <asp:DropDownList id="DayList"
          AutoPostBack="True"
          OnSelectedIndexChanged="Selection_Change"
          runat="server">

         <asp:ListItem> Sunday </asp:ListItem>
         <asp:ListItem> Monday </asp:ListItem>
         <asp:ListItem> Tuesday </asp:ListItem>
         <asp:ListItem> Wednesday </asp:ListItem>
         <asp:ListItem> Thursday </asp:ListItem>
         <asp:ListItem> Friday </asp:ListItem>
         <asp:ListItem> Saturday </asp:ListItem>
         <asp:ListItem Selected="True"> Default </asp:ListItem>

        </asp:DropDownList>

      </td>

     </tr>
 
   </table> 
 
  </form>

</body>
</html>
 

Uwagi

FirstDayOfWeekWyliczenie reprezentuje wartości określające dzień, który ma być wyświetlany jako pierwszy dzień tygodnia w Calendar formancie.The FirstDayOfWeek enumeration represents the values that specify which day to display as the first day of the week on the Calendar control.

Dotyczy

Zobacz też