ListView.InstantiateItemTemplate(Control, Int32) Metoda

Definicja

Wypełnia określony obiekt za Control pomocą formantów podrzędnych z jednego z ListView szablonów kontrolek.Populates the specified Control object by using child controls from one of the ListView control templates.

protected:
 virtual void InstantiateItemTemplate(System::Web::UI::Control ^ container, int displayIndex);
protected virtual void InstantiateItemTemplate (System.Web.UI.Control container, int displayIndex);
abstract member InstantiateItemTemplate : System.Web.UI.Control * int -> unit
override this.InstantiateItemTemplate : System.Web.UI.Control * int -> unit
Protected Overridable Sub InstantiateItemTemplate (container As Control, displayIndex As Integer)

Parametry

container
Control

Kontener, który jest używany do przechowywania formantów podrzędnych.The container that is used to store the child controls.

displayIndex
Int32

Indeks wyświetlania elementu, którego wystąpienie jest tworzone.The display index of the item that is being instantiated.

Wyjątki

ListViewKontrolka nie ma ItemTemplate określonego szablonu.The ListView control does not have an ItemTemplate template specified.

Uwagi

Ta metoda używa innego szablonu w zależności od trybu wystąpienia elementu, a ustawienia ListView formantu.This method uses a different template depending on the mode of the item being instantiated and the settings of the ListView control. Ta InstantiateItemTemplate Metoda używa jednego z następujących szablonów do wypełniania kontenera:The InstantiateItemTemplate method uses one of the following templates to populate the container:

Dotyczy

Zobacz też