ListView.SelectedDataKey Właściwość

Definicja

Pobiera wartość klucza danych dla wybranego elementu w ListView kontrolce.Gets the data-key value for the selected item in a ListView control.

public:
 virtual property System::Web::UI::WebControls::DataKey ^ SelectedDataKey { System::Web::UI::WebControls::DataKey ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual System.Web.UI.WebControls.DataKey SelectedDataKey { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.SelectedDataKey : System.Web.UI.WebControls.DataKey
Public Overridable ReadOnly Property SelectedDataKey As DataKey

Wartość właściwości

DataKey

Klucz danych dla wybranego elementu w ListView kontrolce.The data key for the selected item in a ListView control. Wartość domyślna to null , co oznacza, że żaden element nie jest aktualnie wybrany.The default is null, which indicates that no item is currently selected.

Atrybuty

Wyjątki

W właściwości nie określono żadnych kluczy danych DataKeyNames .No data keys are specified in the DataKeyNames property.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać drugiego pola klucza jako parametru w scenariuszu wzorzec/szczegóły.The following example shows how to use the second key field as a parameter in a master/detail scenario. ListViewKontrolka służy do wyświetlania rekordów z tabeli spisu produktów bazy danych AdventureWorks.A ListView control is used to display records from the Product Inventory table of the AdventureWorks database. Po wybraniu elementu w ListView kontrolce szczegóły produktu są wyświetlane w innej ListView kontrolce.When an item is selected in the ListView control, the details of the product are displayed in another ListView control. ProductID to druga nazwa klucza w pierwszej ListView kontrolce.ProductID is the second key name in the first ListView control. Aby uzyskać dostęp do drugiego klucza, kod używa wartości ProductInventoryListView.SelectedDataKey[1] ( ProductInventoryListView.SelectedDataKey(1) w Visual Basic) jako PropertyName dla ControlParameter obiektu.To access the second key, the code uses the value of ProductInventoryListView.SelectedDataKey[1] (ProductInventoryListView.SelectedDataKey(1) in Visual Basic) as the PropertyName for the ControlParameter object. Ten obiekt parametru jest z kolei używany przez SqlDataSource kontrolkę, z którą ListView jest powiązany drugi formant.This parameter object is in turn used by the SqlDataSource control that the second ListView control is bound to.

<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 protected void ProductInventoryListView_PagePropertiesChanging(object sender, 
  PagePropertiesChangingEventArgs e)
 {
  ProductInventoryListView.SelectedIndex = -1;
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView SelectedDataKey Example</title>
  <style type="text/css">
   .header
   {
    border: 1px solid #008080;
    background-color: #008080;
    color: White;
   }
   .item td { border: 1px solid #008080; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>ListView SelectedDataKey Example</h3>
   
   <asp:ListView runat="server" 
    ID="ProductInventoryListView"
    DataSourceID="ProductInventoryDataSource" 
    DataKeyNames="LocationID,ProductID" 
     OnPagePropertiesChanging="ProductInventoryListView_PagePropertiesChanging">
    <LayoutTemplate>
     <b>Product Inventory</b>
     <br />
     <table width="400px" runat="server" id="tblProducts">
      <tr class="header" runat="server">
       <th runat="server">&nbsp;</th>
       <th runat="server">Product ID</th>
       <th runat="server">Location ID</th>
       <th runat="server">Shelf</th>
       <th runat="server">Bin</th>
       <th runat="server">Quantity</th>
      </tr>
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="ProductInventoryPager">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField ShowFirstPageButton="true"
        ShowLastPageButton="true" />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr class="item" runat="server">
      <td>
       <asp:ImageButton runat="server" 
        ID="SelectButton" 
        Width="15"
        Height="15"
        ImageUrl="~/images/select.jpg" 
        CommandName="Select" />
      </td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="ProductIDLabel" Text='<%#Eval("ProductID") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="LocationIDLabel" Text='<%#Eval("LocationID") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="ShelfLabel" Text='<%#Eval("Shelf") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="BinLabel" Text='<%#Eval("Bin") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="QuantityLabel" Text='<%#Eval("Quantity") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>
   <br /><br />
     
   <asp:ListView runat="server" ID="ProductListView"
    DataSourceID="ProductDataSource">
    <LayoutTemplate>
     <b>Product Details</b>     
     <table runat="server" id="tblDetails">
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td class="header">Product ID:</td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="ProductLabel" Text='<%#Eval("ProductID") %>' />
      </td>
     </tr>
     <tr runat="server">
      <td class="header">Name:</td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="NameLabel" Text='<%#Eval("Name") %>' />
      </td>
     </tr>
     <tr runat="server">
      <td class="header">Color:</td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="ColorLabel" Text='<%#Eval("Color") %>' />
      </td>
     </tr>
     <tr runat="server">
      <td class="header">Price:</td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="ListPriceLabel" Text='<%#Eval("ListPrice", "{0:c}") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>
    
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ProductInventoryDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ProductID], [LocationID], [Shelf], [Bin], [Quantity]
            FROM Production.ProductInventory">
   </asp:SqlDataSource>
   
   <asp:SqlDataSource ID="ProductDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ProductID], [Name], [Color], [ListPrice], [ProductNumber]
             FROM Production.Product
             WHERE ProductID = @ProductID
             ORDER BY [Name]">
     <SelectParameters>
      <asp:ControlParameter Name="ProductID" 
       DefaultValue="0"
       ControlID="ProductInventoryListView" 
       PropertyName="SelectedDataKey[1]" />
     </SelectParameters>
   </asp:SqlDataSource>
    
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 Protected Sub ProductInventoryListView_PagePropertiesChanging(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As PagePropertiesChangingEventArgs)
  
  ProductInventoryListView.SelectedIndex = -1
  
 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>ListView SelectedDataKey Example</title>
  <style type="text/css">
   .header
   {
    border: 1px solid #008080;
    background-color: #008080;
    color: White;
   }
   .item td { border: 1px solid #008080; }
  </style>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>ListView SelectedDataKey Example</h3>
   
   <asp:ListView runat="server" 
    ID="ProductInventoryListView"
    DataSourceID="ProductInventoryDataSource" 
    DataKeyNames="LocationID,ProductID" 
     OnPagePropertiesChanging="ProductInventoryListView_PagePropertiesChanging">
    <LayoutTemplate>
     <b>Product Inventory</b>
     <br />
     <table width="400px" runat="server" id="tblProducts">
      <tr class="header" runat="server">
       <th runat="server">&nbsp;</th>
       <th runat="server">Product ID</th>
       <th runat="server">Location ID</th>
       <th runat="server">Shelf</th>
       <th runat="server">Bin</th>
       <th runat="server">Quantity</th>
      </tr>
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
     <asp:DataPager runat="server" ID="ProductInventoryPager">
      <Fields>
       <asp:NextPreviousPagerField ShowFirstPageButton="true"
        ShowLastPageButton="true" />
      </Fields>
     </asp:DataPager>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr class="item" runat="server">
      <td>
       <asp:ImageButton runat="server" 
        ID="SelectButton" 
        Width="15"
        Height="15"
        ImageUrl="~/images/select.jpg" 
        CommandName="Select" />
      </td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="ProductIDLabel" Text='<%#Eval("ProductID") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="LocationIDLabel" Text='<%#Eval("LocationID") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="ShelfLabel" Text='<%#Eval("Shelf") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="BinLabel" Text='<%#Eval("Bin") %>' />
      </td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="QuantityLabel" Text='<%#Eval("Quantity") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>
   <br /><br />
     
   <asp:ListView runat="server" ID="ProductListView"
    DataSourceID="ProductDataSource">
    <LayoutTemplate>
     <b>Product Details</b>     
     <table runat="server" id="tblDetails">
      <tr runat="server" id="itemPlaceholder" />
     </table>
    </LayoutTemplate>
    <ItemTemplate>
     <tr runat="server">
      <td class="header">Product ID:</td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="ProductLabel" Text='<%#Eval("ProductID") %>' />
      </td>
     </tr>
     <tr runat="server">
      <td class="header">Name:</td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="NameLabel" Text='<%#Eval("Name") %>' />
      </td>
     </tr>
     <tr runat="server">
      <td class="header">Color:</td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="ColorLabel" Text='<%#Eval("Color") %>' />
      </td>
     </tr>
     <tr runat="server">
      <td class="header">Price:</td>
      <td>
       <asp:Label runat="server" ID="ListPriceLabel" Text='<%#Eval("ListPrice", "{0:c}") %>' />
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
   </asp:ListView>
    
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects   -->
   <!-- to the AdventureWorks sample database. Use an ASP.NET  -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value    -->
   <!-- from the Web.config file.                -->
   <asp:SqlDataSource ID="ProductInventoryDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ProductID], [LocationID], [Shelf], [Bin], [Quantity]
            FROM Production.ProductInventory">
   </asp:SqlDataSource>
   
   <asp:SqlDataSource ID="ProductDataSource" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorks_DataConnectionString %>"
    SelectCommand="SELECT [ProductID], [Name], [Color], [ListPrice], [ProductNumber]
             FROM Production.Product
             WHERE ProductID = @ProductID
             ORDER BY [Name]">
     <SelectParameters>
      <asp:ControlParameter Name="ProductID" 
       DefaultValue="0"
       ControlID="ProductInventoryListView" 
       PropertyName="SelectedDataKey[1]" />
     </SelectParameters>
   </asp:SqlDataSource>
    
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Gdy DataKeyNames Właściwość jest ustawiona, ListView formant tworzy DataKey obiekt dla każdego elementu w kontrolce przy użyciu wartości lub wartości określonego pola lub pola.When the DataKeyNames property is set, the ListView control creates a DataKey object for each item in the control by using the value or values of the specified field or fields. DataKeyObiekty są następnie dodawane do kolekcji kontrolki DataKeys .The DataKey objects are then added to the control's DataKeys collection. Zwykle DataKeys Właściwość jest używana do pobierania DataKey obiektu dla określonego elementu danych w ListView formancie.Normally, the DataKeys property is used to retrieve the DataKey object for a specific data item in the ListView control. Jeśli jednak chcesz pobrać tylko DataKey obiekt aktualnie wybranego elementu, możesz użyć SelectedDataKey właściwości jako skrótu.However, if you want to retrieve only the DataKey object of the currently selected item, you can use the SelectedDataKey property as a shortcut.

Użycie SelectedDataKey właściwości jest taka sama jak pobieranie DataKey obiektu z DataKeys kolekcji w indeksie określonym przez SelectedIndex Właściwość.Using the SelectedDataKey property is the same as retrieving the DataKey object from the DataKeys collection at the index that is specified by the SelectedIndex property. Możesz również użyć właściwości, SelectedValue Aby pobrać wartość klucz danych dla aktualnie wybranego elementu bezpośrednio.You can also use the SelectedValue property to retrieve the data-key value for the currently selected item directly.

Jeśli tworzysz ControlParameter obiekt i chcesz uzyskać dostęp do pola klucza innego niż pierwsze, użyj właściwości Indexed SelectedDataKey we PropertyName właściwości ControlParameter obiektu.If you are creating a ControlParameter object and you want to access a key field other than the first field, use the indexed SelectedDataKey property in the PropertyName property of the ControlParameter object.

Dotyczy

Zobacz też