ListViewPagedDataSource.GetListName(PropertyDescriptor[]) Metoda

Definicja

Zwraca nazwę listy.Returns the name of the list. Ta metoda nie ma zastosowania do tej klasy.This method does not apply to this class.

public:
 virtual System::String ^ GetListName(cli::array <System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^> ^ listAccessors);
public string GetListName (System.ComponentModel.PropertyDescriptor[] listAccessors);
abstract member GetListName : System.ComponentModel.PropertyDescriptor[] -> string
override this.GetListName : System.ComponentModel.PropertyDescriptor[] -> string
Public Function GetListName (listAccessors As PropertyDescriptor()) As String

Parametry

listAccessors
PropertyDescriptor[]

Tablica PropertyDescriptor obiektów, dla których ta nazwa listy jest zwracana.An array of PropertyDescriptor objects that this list name is returned for.

Zwraca

Pusty ciąg we wszystkich przypadkach.An empty string in all cases.

Implementuje

Uwagi

Ta metoda jest dziedziczona z System.ComponentModel.ITypedList interfejsu i nie ma zastosowania do tej klasy.This method is inherited from the System.ComponentModel.ITypedList interface and does not apply to this class. Została zaimplementowana, tak aby zwracała String.Empty się we wszystkich przypadkach.It has been implemented so that it returns String.Empty for all cases. Aby uzyskać więcej informacji na GetListName temat metody, ITypedList.GetListNameZobacz.For more information about the GetListName method, see ITypedList.GetListName.

Dotyczy

Zobacz też