LoginTextLayout Wyliczenie

Definicja

Określa pozycję etykiet względem skojarzonych z nimi pól tekstowych dla Login kontrolki.Specifies the position of labels relative to their associated text boxes for the Login control.

public enum class LoginTextLayout
public enum LoginTextLayout
type LoginTextLayout = 
Public Enum LoginTextLayout
Dziedziczenie
LoginTextLayout

Pola

TextOnLeft 0

Umieszcza etykiety na lewo od skojarzonych pól wprowadzania tekstu.Places labels to the left of the associated text entry fields.

TextOnTop 1

Umieszcza etykiety powyżej skojarzonych pól wprowadzania tekstu.Places labels above the associated text entry fields.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie LoginTextLayout wyliczenia do ustawienia TextLayout właściwości Login formantu.The following code example demonstrates using the LoginTextLayout enumeration to set the TextLayout property on the Login control.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="False" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

void changeOrientation_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if (Login1.Orientation == Orientation.Vertical)
    Login1.Orientation = Orientation.Horizontal;
  else
    Login1.Orientation = Orientation.Vertical;
}

void changeTextLayout_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if (Login1.TextLayout == LoginTextLayout.TextOnLeft)
    Login1.TextLayout = LoginTextLayout.TextOnTop;
  else
    Login1.TextLayout = LoginTextLayout.TextOnLeft;
}

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <table style="text-align:center; border:1">
        <tr>
          <td align="center">
            <asp:Login id="Login1" runat="server"
              Orientation="Vertical" TextLayout="TextOnLeft">
            </asp:Login>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td align="center">
            <asp:Button id="changeTextLayout" runat="Server" Text="Change Text Layout" onClick="changeTextLayout_Click" ></asp:Button>&nbsp;
            <asp:Button id="changeOrientation" runat="server" Text="Change Orientation" onClick="changeOrientation_Click"></asp:Button>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="False" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

Sub changeOrientation_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
  If Login1.Orientation = Orientation.Vertical Then
    Login1.Orientation = Orientation.Horizontal
  Else
    Login1.Orientation = Orientation.Vertical
  End If
End Sub

Sub changeTextLayout_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
  If Login1.TextLayout = LoginTextLayout.TextOnLeft Then
    Login1.TextLayout = LoginTextLayout.TextOnTop
  Else
    Login1.TextLayout = LoginTextLayout.TextOnLeft
  End If
End Sub

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <table style="text-align:center; border-width:1">
        <tr>
          <td align="center">
            <asp:Login id="Login1" runat="server"
              Orientation="Vertical" TextLayout="TextOnLeft">
            </asp:Login>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td align="center">
            <asp:Button id="changeTextLayout" runat="Server" Text="Change Text Layout" onClick="changeTextLayout_Click" ></asp:Button>&nbsp;
            <asp:Button id="changeOrientation" runat="server" Text="Change Orientation" onClick="changeOrientation_Click"></asp:Button>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>

Dotyczy