Login Klasa

Definicja

Zapewnia elementy interfejsu użytkownika do logowania się do witryny sieci Web.Provides user interface (UI) elements for logging in to a Web site.

public ref class Login : System::Web::UI::WebControls::CompositeControl
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
public class Login : System.Web.UI.WebControls.CompositeControl
[<System.ComponentModel.Bindable(false)>]
type Login = class
  inherit CompositeControl
Public Class Login
Inherits CompositeControl
Dziedziczenie
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu używa formantu, Login Aby zapewnić interfejs użytkownika do logowania się do witryny sieci Web.The following code example uses a Login control to provide a UI for logging in to a Web site.

<%@ Page Language="C#" %>
<%@ Import Namespace="System.ComponentModel" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
bool IsValidEmail(string strIn)
{
  // Return true if strIn is in valid email format.
  return Regex.IsMatch(strIn, @"^([\w-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([\w-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\]?)$"); 
}

void OnLoggingIn(object sender, System.Web.UI.WebControls.LoginCancelEventArgs e)
{
  if (!IsValidEmail(Login1.UserName))
  {
    Login1.InstructionText = "Enter a valid email address.";
    Login1.InstructionTextStyle.ForeColor = System.Drawing.Color.RosyBrown;
    e.Cancel = true;
  }
  else
  {
    Login1.InstructionText = String.Empty;
  }
}

void OnLoginError(object sender, EventArgs e)
{
  Login1.HelpPageText = "Help with logging in...";
  Login1.PasswordRecoveryText = "Forgot your password?";
}
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:Login id="Login1" runat="server" 
        BorderStyle="Solid" 
        BackColor="#F7F7DE" 
        BorderWidth="1px"
        BorderColor="#CCCC99" 
        Font-Size="10pt" 
        Font-Names="Verdana" 
        CreateUserText="Create a new user..."
        CreateUserUrl="newUser.aspx" 
        HelpPageUrl="help.aspx"
        PasswordRecoveryUrl="getPass.aspx" 
        UserNameLabelText="Email address:" 
        OnLoggingIn="OnLoggingIn"
        OnLoginError="OnLoginError" >
        <TitleTextStyle Font-Bold="True" 
          ForeColor="#FFFFFF" 
          BackColor="#6B696B">
        </TitleTextStyle>
      </asp:Login>

    </form>
  </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<%@ Import Namespace="System.ComponentModel" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
Function IsValidEmail(ByVal strIn As String) As Boolean
  ' Return true if strIn is in valid email format.
  Return Regex.IsMatch(strIn, ("^([\w-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([\w-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\]?)$"))
End Function

Sub OnLoggingIn(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.LoginCancelEventArgs)
  If Not IsValidEmail(Login1.UserName) Then
    Login1.InstructionText = "Enter a valid email address."
    Login1.InstructionTextStyle.ForeColor = System.Drawing.Color.RosyBrown
    e.Cancel = True
  Else
    Login1.InstructionText = String.Empty
  End If
End Sub

Sub OnLoginError(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
  Login1.HelpPageText = "Help with logging in..."
  Login1.PasswordRecoveryText = "Forgot your password?"
End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:Login id="Login1" runat="server" 
        BorderStyle="Solid" 
        BackColor="#F7F7DE" 
        BorderWidth="1px"
        BorderColor="#CCCC99" 
        Font-Size="10pt" 
        Font-Names="Verdana" 
        CreateUserText="Create a new user..."
        CreateUserUrl="newUser.aspx" 
        HelpPageUrl="help.aspx"
        PasswordRecoveryUrl="getPass.aspx" 
        UserNameLabelText="Email address:" 
        OnLoggingIn="OnLoggingIn"
        OnLoginError="OnLoginError" >
        <TitleTextStyle Font-Bold="True" 
          ForeColor="#FFFFFF" 
          BackColor="#6B696B">
        </TitleTextStyle>
      </asp:Login>

    </form>
  </body>
</html>

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak można zwiększyć Login formant.The following code example demonstrates how you can extend the Login control. CustomLoginFormant zawiera DropDownList kontrolkę, która umożliwia użytkownikom wybieranie dostawcy członkostwa, z którym są uwierzytelniani.The CustomLogin control includes a DropDownList control that lets users choose which membership provider they are authenticated with. (Dostawcy są skonfigurowani w Web.config). W OnLoggingIn metodzie MembershipProvider Właściwość jest ustawiona na wybraną wartość DropDownList kontrolki.(These providers are configured in Web.config.) In the OnLoggingIn method, the MembershipProvider property is set to the selected value of the DropDownList control.

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, czyli potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.This example contains a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;

namespace Samples.AspNet.Controls
{
  public sealed class CustomLogin : Login
  {
    public CustomLogin() { }
    
    protected override void OnLoggingIn(LoginCancelEventArgs e)
    {
      // Set the Membership provider for the Login control from a DropDownList.
      DropDownList list = (DropDownList)this.FindControl("domain");
      this.MembershipProvider = list.SelectedValue;
      base.OnLoggingIn(e);
    }
    
    protected override void CreateChildControls()
    {
      LayoutTemplate = new MyTemplate();
      base.CreateChildControls();
    }
  }
  
  // A Template that contains the child controls.
  public class MyTemplate : ITemplate
  {
    void ITemplate.InstantiateIn(Control container)
    {
      // A TextBox for the user name.
      TextBox username = new TextBox();
      username.ID = "username";
      
      // A TextBox for the password.
      TextBox password = new TextBox();
      password.ID = "password";
      
      // A CheckBox to remember the user on subsequent visits.
      CheckBox remember = new CheckBox();
      remember.ID = "RememberMe";
      remember.Text = "Don't forget me!";
      
      // Failure Text.
      Literal failure = new Literal();
      failure.ID = "FailureText";
      
      // A DropDownList to choose the Membership provider.
      DropDownList domain = new DropDownList();
      domain.ID = "Domain";
      domain.Items.Add(new ListItem("SqlMembers"));
      domain.Items.Add(new ListItem("SqlMembers2"));
      
      // A Button to log in.
      Button submit = new Button();
      submit.CommandName = "login";
      submit.Text = "LOGIN";

      container.Controls.Add(new LiteralControl("UserName:"));
      container.Controls.Add(username);
      container.Controls.Add(new LiteralControl("<br>Password:"));
      container.Controls.Add(password);
      container.Controls.Add(new LiteralControl("<br>"));
      container.Controls.Add(remember);
      container.Controls.Add(new LiteralControl("<br>Domain:"));
      container.Controls.Add(domain);
      container.Controls.Add(new LiteralControl("<br>"));
      container.Controls.Add(failure);
      container.Controls.Add(new LiteralControl("<br>"));
      container.Controls.Add(submit);
    }
  }  
}
Imports System.Data
Imports System.Configuration
Imports System.Web
Imports System.Web.Security
Imports System.Web.UI
Imports System.Web.UI.WebControls
Imports System.Web.UI.WebControls.WebParts
Imports System.Web.UI.HtmlControls

Namespace Samples.AspNet.Controls

  NotInheritable Public Class CustomLogin
    Inherits Login

    Public Sub New() 
    End Sub

    Protected Overrides Sub OnLoggingIn(ByVal e As LoginCancelEventArgs) 

      ' Set the Membership provider for the Login control from a DropDownList.
      Dim list As DropDownList = CType(Me.FindControl("domain"), DropDownList)
      Me.MembershipProvider = list.SelectedValue
      MyBase.OnLoggingIn(e)

    End Sub


    Protected Overrides Sub CreateChildControls() 

      LayoutTemplate = New MyTemplate()
      MyBase.CreateChildControls()

    End Sub
  End Class

  ' A Template that contains the child controls.
  Public Class MyTemplate
    Implements ITemplate

    Sub InstantiateIn(ByVal container As Control) Implements ITemplate.InstantiateIn
      ' A TextBox for the user name.
      Dim username As New TextBox()
      username.ID = "username"

      ' A TextBox for the password.
      Dim password As New TextBox()
      password.ID = "password"

      ' A CheckBox to remember the user on subsequent visits.
      Dim remember As New CheckBox()
      remember.ID = "RememberMe"
      remember.Text = "Don't forget me!"

      ' Failure Text.
      Dim failure As New Literal()
      failure.ID = "FailureText"

      ' A DropDownList to choose the Membership provider.
      Dim domain As New DropDownList()
      domain.ID = "Domain"
      domain.Items.Add(New ListItem("SqlMembers"))
      domain.Items.Add(New ListItem("SqlMembers2"))

      ' A Button to log in.
      Dim submit As New Button()
      submit.CommandName = "login"
      submit.Text = "LOGIN"

      container.Controls.Add(New LiteralControl("UserName:"))
      container.Controls.Add(username)
      container.Controls.Add(New LiteralControl("<br>Password:"))
      container.Controls.Add(password)
      container.Controls.Add(New LiteralControl("<br>"))
      container.Controls.Add(remember)
      container.Controls.Add(New LiteralControl("<br>Domain:"))
      container.Controls.Add(domain)
      container.Controls.Add(New LiteralControl("<br>"))
      container.Controls.Add(failure)
      container.Controls.Add(New LiteralControl("<br>"))
      container.Controls.Add(submit)

    End Sub
  End Class
End Namespace

Uwagi

W tym temacie:In this topic:

WprowadzenieIntroduction

LoginKontrolka jest formantem złożonym, który udostępnia wszystkie typowe elementy interfejsu użytkownika, które są konieczne do uwierzytelnienia użytkownika w witrynie sieci Web.The Login control is a composite control that provides all the common UI elements needed to authenticate a user on a Web site. Następujące trzy elementy są wymagane dla wszystkich scenariuszy logowania:The following three elements are required for all login scenarios:

 • Unikatowa nazwa użytkownika identyfikująca użytkownika.A unique user name to identify the user.

 • Hasło służące do weryfikacji tożsamości użytkownika.A password to verify the identity of the user.

 • Przycisk logowania służący do wysyłania informacji logowania do serwera.A login button to send the login information to the server.

LoginFormant zawiera również następujące opcjonalne elementy interfejsu użytkownika, które obsługują dodatkowe funkcje:The Login control also provides the following optional UI elements that support additional functions:

 • Link do przypomnienia o haśle.A link for a password reminder.

 • Pole wyboru Zapamiętaj mnie, aby zachować informacje logowania między sesjami.A Remember Me checkbox for retaining the login information between sessions.

 • Link do pomocy dla użytkowników, którzy mają problemy z logowaniem.A Help link for users who are having trouble logging in.

 • Łącze Zarejestruj nowe konto użytkownika, które przekierowuje użytkowników do strony rejestracji.A Register New User link that redirects users to a registration page.

 • Tekst instrukcji, który pojawia się w formularzu logowania.Instruction text that appears on the login form.

 • Niestandardowy tekst błędu, który pojawia się, gdy użytkownik kliknie przycisk Zaloguj bez wypełniania pól Nazwa użytkownika lub hasło.Custom error text that appears when the user clicks the login button without filling in the user name or password fields.

 • Niestandardowy tekst błędu, który pojawia się, jeśli logowanie nie powiedzie się.Custom error text that appears if the login fails.

 • Akcja niestandardowa, która występuje, gdy logowanie powiedzie się.A custom action that occurs when login succeeds.

 • Sposób ukrycia kontrolki logowania, jeśli użytkownik jest już zalogowany do lokacji.A way to hide the login control if the user is already logged in to the site.

Aby uzyskać tabelę przedstawiającą wymagane kontrolki i opcjonalne, zobacz LayoutTemplate Właściwość.For a table showing which controls are required and which are optional, see LayoutTemplate property.

Uwaga

Jeśli nie znasz zestawu kontrolek logowania dostępnych w programie ASP.NET, zobacz Omówienie kontrolek logowania ASP.NET przed kontynuowaniem.If you are not familiar with the set of login controls available in ASP.NET, see ASP.NET Login Controls Overview before continuing. Aby zapoznać się z listą innych tematów związanych z kontrolkami logowania i członkostwem, zobacz Zarządzanie użytkownikami przy użyciu członkostwa.For a list of other topics related to login controls and membership, see Managing Users by Using Membership.

Ważne

Akceptowanie danych wejściowych użytkownika jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.Accepting user input is a potential security threat. Złośliwi użytkownicy mogą wysyłać dane przeznaczone do ujawnienia luk w zabezpieczeniach lub uruchamiać programy, które próbują generować hasła.Malicious users can send data that is intended to expose vulnerabilities or run programs that try generated passwords. Aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas pracy z danymi wejściowymi użytkownika, należy użyć funkcji walidacji kontrolki i zabezpieczyć wszystkich dostawców danych skonfigurowanych dla danej kontrolki.To improve security when working with user input, you should use the validation features of your control and secure any data providers that are configured for your control. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zabezpieczanie formantów logowania, Podstawowe rozwiązania zabezpieczeń dla aplikacji sieci Webi Zabezpieczanie członkostwa.For more information, see Securing Login Controls, Basic Security Practices for Web Applications, and Securing Membership.

LoginKontrolka używa dostawcy członkostwa w celu uzyskania poświadczeń użytkownika.The Login control uses a membership provider to obtain user credentials. O ile nie określono inaczej, Login formant używa domyślnego dostawcy członkostwa zdefiniowanego w pliku Web.config.Unless you specify otherwise, the Login control uses the default membership provider defined in the Web.config file. Aby określić innego dostawcę, należy ustawić MembershipProvider Właściwość na jedną z nazw dostawcy członkostwa zdefiniowanej w pliku Web.config aplikacji.To specify a different provider, set the MembershipProvider property to one of the membership provider names defined in your application's Web.config file. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dostawcy członkostwa.For more information, see Membership Providers.

Jeśli chcesz użyć niestandardowej usługi uwierzytelniania, możesz użyć OnAuthenticate metody do wywołania usługi.If you want to use a custom authentication service, you can use the OnAuthenticate method to call the service.

— Style i szablonyStyles and Templates

Wygląd Login formantu można w pełni dostosowywać za pomocą szablonów i ustawień stylu.The appearance of the Login control is fully customizable through templates and style settings. Wszystkie komunikaty tekstowe interfejsu użytkownika są również dostosowywane za pomocą właściwości Login klasy.All UI text messages are also customizable through properties of the Login class. Domyślny tekst interfejsu jest automatycznie lokalizowany na podstawie ustawienia regionalnego serwera.The default interface text is automatically localized based on the locale setting on the server.

Jeśli Login formant jest dostosowany przy użyciu szablonów, AccessKey Właściwość i TabIndex Właściwość zostaną zignorowane.If the Login control is customized with templates, then the AccessKey property and the TabIndex property are ignored. W takim przypadku należy ustawić AccessKey Właściwość i TabIndex Właściwość każdej kontrolki podrzędnej szablonu bezpośrednio.In this case, set the AccessKey property and the TabIndex property of each template child control directly.

Loginwłaściwości kontrolki reprezentowane przez pola tekstowe, takie jak UserName i Password , są dostępne podczas wszystkich faz cyklu życia strony.Login control properties represented by text boxes, such as UserName and Password, are accessible during all phases of the page life cycle. Kontrolka pobierze wszelkie zmiany wprowadzone przez użytkownika końcowego za pomocą TextChanged zdarzenia wyzwalanego przez pola tekstowe.The control will pick up any changes made by the end user by means of the TextChanged event triggered by the textboxes.

Uwaga

Jeśli osadzisz Login formant w WizardStep obiekcie, jawnie ustaw ActiveStepIndex Właściwość w programie Page_Load obsługi zdarzeń, jeśli użytkownik jest uwierzytelniony.If you embed the Login control in a WizardStep object, explicitly set the ActiveStepIndex property in a Page_Load event handler if the user is authenticated. WizardFormant nie przechodzi automatycznie do następnego WizardStep obiektu w tym scenariuszu.The Wizard control does not automatically advance to the next WizardStep object in this scenario.

W poniższej tabeli wymieniono Login właściwości stylu kontrolki i wyjaśniono, które elementy interfejsu użytkownika mają wpływ na każdą właściwość stylu.The following table lists the Login control style properties and explains which UI element each style property affects. Lista właściwości, do których odnosi się każdy styl, znajduje się w dokumentacji dotyczącej właściwości poszczególnych stylów.For a list of which properties each style applies to, see the documentation for the individual style properties.

Style — właściwośćStyle property , Których dotyczy element interfejsu użytkownikaUI element affected
BorderPadding Przestrzeń między zawartością kontrolki i obramowaniem kontrolki.The space between the control contents and the control's border.
CheckBoxStyle Pole wyboru Zapamiętaj mnie.Remember Me checkbox.
FailureTextStyle Tekst niepowodzenia logowania.Login failure text.
InstructionTextStyle Tekst instruktażowy na stronie, który informuje użytkowników, jak korzystać z tej kontrolki.Instructional text on the page that tells users how to use the control.
LabelStyle Etykiety dla wszystkich pól wejściowych, takich jak pola tekstowe.Labels for all input fields, such as text boxes.
TextBoxStyle Pola wejściowe wprowadzania tekstu.Text entry input fields.
TitleTextStyle Tekst tytułu.Title text.
ValidatorTextStyle Tekst wyświetlany użytkownikowi, gdy próba logowania nie powiedzie się z powodu błędów walidacji.Text displayed to the user when a login attempt is unsuccessful due to validation errors.
HyperLinkStyle Linki do innych stron.Links to other pages.
LoginButtonStyle Przycisk Zaloguj.Login button.

Grupowanie walidacjiValidation Groupings

Z UserName Password właściwościami i są RequiredFieldValidator skojarzone formanty, które uniemożliwiają użytkownikom przesyłanie stron bez podawania wymaganych informacji.The UserName and Password properties have RequiredFieldValidator controls associated with them to prevent users from submitting the page without providing required information.

LoginKontrolka używa grupy walidacji, tak aby inne pola na tej samej stronie, co Login formant można sprawdzić oddzielnie.The Login control uses a validation group so that other fields on the same page as the Login control can be validated separately. Domyślnie ID Właściwość Login formantu jest używana jako nazwa grupy walidacji.By default, the ID property of the Login control is used as the name of the validation group. Na przykład Login kontrolka o identyfikatorze "Login1" użyje nazwy grupy walidacji "Login1".For example, a Login control with the ID "Login1" will use a validation group name of "Login1". Jeśli chcesz ustawić grupę sprawdzania poprawności, do której należy Login formant, musisz utworzyć szablon kontrolki i zmienić nazwę grupy walidacji.If you want to set the validation group that the Login control is part of, you must template the control and change the validation group name.

Stosowanie stylów CSSApplying CSS Styles

LoginKontrolka pozwala określić reguły stylów CSS w znacznikach.The Login control lets you specify CSS style rules in markup. Jeśli używasz szablonów do dostosowywania wyglądu Login kontrolki, możesz określić style CSS w znacznikach w szablonach.If you use templates to customize the appearance of the Login control, you can specify CSS styles in the markup in the templates. W takim przypadku żadna dodatkowa tabela zewnętrzna nie jest wymagana.In that case, no extra outer table is required. Można uniemożliwić renderowanie tabeli przez ustawienie RenderOuterTable właściwości na false .You can prevent the table from being rendered by setting the RenderOuterTable property to false.

Ułatwienia dostępuAccessibility

Aby uzyskać informacje o sposobie konfigurowania tego formantu tak, aby generował znaczniki, które są zgodne ze standardami dostępności, zobacz ułatwienia dostępu w programie Visual Studio oraz formanty ASP.NET i ASP.NET i ułatwienia dostępu.For information about how to configure this control so that it generates markup that conforms to accessibility standards, see Accessibility in Visual Studio and ASP.NET and ASP.NET Controls and Accessibility.

Składnia deklaracyjnaDeclarative Syntax

<asp:Login
    AccessKey="string"
    BackColor="color name|#dddddd"
    BorderColor="color name|#dddddd"
    BorderPadding="integer"
    BorderStyle="NotSet|None|Dotted|Dashed|Solid|Double|Groove|Ridge|
    Inset|Outset"
    BorderWidth="size"
    CreateUserIconUrl="uri"
    CreateUserText="string"
    CreateUserUrl="uri"
    CssClass="string"
    DestinationPageUrl="uri"
    DisplayRememberMe="True|False"
    Enabled="True|False"
    EnableTheming="True|False"
    EnableViewState="True|False"
    FailureAction="Refresh|RedirectToLoginPage"
    FailureText="string"
    Font-Bold="True|False"
    Font-Italic="True|False"
    Font-Names="string"
    Font-Overline="True|False"
    Font-Size="string|Smaller|Larger|XX-Small|X-Small|Small|Medium|
        Large|X-Large|XX-Large"
    Font-Strikeout="True|False"
    Font-Underline="True|False"
    ForeColor="color name|#dddddd"
    Height="size"
    HelpPageIconUrl="uri"
    HelpPageText="string"
    HelpPageUrl="uri"
    ID="string"
    InstructionText="string"
    LoginButtonImageUrl="uri"
    LoginButtonText="string"
    LoginButtonType="Button|Image|Link"
    MembershipProvider="string"
    OnAuthenticate="Authenticate event handler"
    OnDataBinding="DataBinding event handler"
    OnDisposed="Disposed event handler"
    OnInit="Init event handler"
    OnLoad="Load event handler"
    OnLoggedIn="LoggedIn event handler"
    OnLoggingIn="LoggingIn event handler"
    OnLoginError="LoginError event handler"
    OnPreRender="PreRender event handler"
    OnUnload="Unload event handler"
    Orientation="Horizontal|Vertical"
    PasswordLabelText="string"
    PasswordRecoveryIconUrl="uri"
    PasswordRecoveryText="string"
    PasswordRecoveryUrl="uri"
    PasswordRequiredErrorMessage="string"
    RememberMeSet="True|False"
    RememberMeText="string"
    runat="server"
    SkinID="string"
    Style="string"
    TabIndex="integer"
    TextLayout="TextOnLeft|TextOnTop"
    TitleText="string"
    ToolTip="string"
    UserName="string"
    UserNameLabelText="string"
    UserNameRequiredErrorMessage="string"
    Visible="True|False"
    VisibleWhenLoggedIn="True|False"
    Width="size"
>
        <CheckBoxStyle />
        <FailureTextStyle />
        <HyperLinkStyle />
        <InstructionTextStyle />
        <LabelStyle />
        <LayoutTemplate>
      <!-- child controls -->
        </LayoutTemplate>
        <LoginButtonStyle />
        <TextBoxStyle />
        <TitleTextStyle />
        <ValidatorTextStyle />
</asp:Login>

Konstruktory

Login()

Tworzy nowe wystąpienie Login kontrolki.Creates a new instance of the Login control.

Pola

LoginButtonCommandName

Reprezentuje nazwę polecenia skojarzoną z przyciskiem logowania.Represents the command name associated with the login button.

Właściwości

AccessKey

Pobiera lub ustawia klucz dostępu, który umożliwia szybkie przejście do kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the access key that allows you to quickly navigate to the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
Attributes

Pobiera kolekcję dowolnych atrybutów (tylko do renderowania), które nie odpowiadają właściwościom kontrolki.Gets the collection of arbitrary attributes (for rendering only) that do not correspond to properties on the control.

(Odziedziczone po WebControl)
BackColor

Pobiera lub ustawia kolor tła kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the background color of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
BorderColor

Pobiera lub ustawia kolor obramowania kontrolki sieci Web.Gets or sets the border color of the Web control.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderPadding

Pobiera lub ustawia wartość uzupełnienia wewnątrz obramowania Login kontrolki.Gets or sets the amount of padding inside the borders of the Login control.

BorderStyle

Pobiera lub ustawia styl obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border style of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
BorderWidth

Pobiera lub ustawia szerokość obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border width of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
CheckBoxStyle

Pobiera odwołanie do Style obiektu, który definiuje ustawienia dla pola wyboru Zapamiętaj mnie.Gets a reference to a Style object that defines the settings for the Remember Me check box.

ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator formantu dla znacznika HTML, który jest generowany przez ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera ControlCollection obiekt, który reprezentuje kontrolki podrzędne w obiekcie CompositeControl .Gets a ControlCollection object that represents the child controls in a CompositeControl.

(Odziedziczone po CompositeControl)
ControlStyle

Pobiera styl kontrolki serwera sieci Web.Gets the style of the Web server control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ControlStyleCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy Style obiekt został utworzony dla ControlStyle właściwości.Gets a value indicating whether a Style object has been created for the ControlStyle property. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CreateUserIconUrl

Pobiera lokalizację obrazu, który będzie wyświetlany obok linku do strony rejestracji dla nowych użytkowników.Gets the location of an image to display next to the link to a registration page for new users.

CreateUserText

Pobiera lub ustawia tekst linku do strony rejestracji dla nowych użytkowników.Gets or sets the text of a link to a registration page for new users.

CreateUserUrl

Pobiera lub ustawia adres URL strony rejestracji nowego użytkownika.Gets or sets the URL of the new-user registration page.

CssClass

Pobiera lub ustawia klasę kaskadowego arkusza stylów (CSS) renderowaną przez formant serwera sieci Web na kliencie.Gets or sets the Cascading Style Sheet (CSS) class rendered by the Web server control on the client.

(Odziedziczone po WebControl)
DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
DestinationPageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL strony wyświetlanej dla użytkownika po pomyślnej próbie zalogowania.Gets or sets the URL of the page displayed to the user when a login attempt is successful.

DisplayRememberMe

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ma być wyświetlane pole wyboru umożliwiające użytkownikowi kontrolowanie, czy trwały plik cookie jest wysyłany do przeglądarki.Gets or sets a value indicating whether to display a check box to enable the user to control whether a persistent cookie is sent to their browser.

Enabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera sieci Web jest włączony.Gets or sets a value indicating whether the Web server control is enabled.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy stosują się do tej kontrolki.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Odziedziczone po WebControl)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
FailureAction

Pobiera lub ustawia akcję wykonywaną po nieudanej próbie logowania.Gets or sets the action that occurs when a login attempt fails.

FailureText

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany, gdy próba logowania nie powiedzie się.Gets or sets the text displayed when a login attempt fails.

FailureTextStyle

Pobiera odwołanie do kolekcji właściwości, które definiują wygląd tekstu błędu w Login kontrolce.Gets a reference to a collection of properties that define the appearance of error text in the Login control.

Font

Pobiera właściwości czcionki skojarzone z kontrolką serwera sieci Web.Gets the font properties associated with the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
ForeColor

Pobiera lub ustawia kolor pierwszego planu (zazwyczaj kolor tekstu) kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the foreground color (typically the color of the text) of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
HasAttributes

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka ma ustawione atrybuty.Gets a value indicating whether the control has attributes set.

(Odziedziczone po WebControl)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
Height

Pobiera lub ustawia wysokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the height of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
HelpPageIconUrl

Pobiera lokalizację obrazu, który będzie wyświetlany obok linku do strony pomocy logowania.Gets the location of an image to display next to the link to the login Help page.

HelpPageText

Pobiera lub ustawia tekst linku do strony pomocy logowania.Gets or sets the text of a link to the login Help page.

HelpPageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL strony pomocy logowania.Gets or sets the URL of the login Help page.

HyperLinkStyle

Pobiera odwołanie do kolekcji właściwości, które definiują wygląd hiperłączy w Login kontrolce.Gets a reference to a collection of properties that define the appearance of hyperlinks in the Login control.

ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po Control)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
InstructionText

Pobiera lub ustawia tekst instrukcji logowania dla użytkownika.Gets or sets login instruction text for the user.

InstructionTextStyle

Pobiera odwołanie do TableItemStyle obiektu, który definiuje ustawienia dla tekstu instrukcji w Login kontrolce.Gets a reference to a TableItemStyle object that defines the settings for instruction text in the Login control.

IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest włączona.Gets a value indicating whether the control is enabled.

(Odziedziczone po WebControl)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
LabelStyle

Pobiera odwołanie do TableItemStyle obiektu, który definiuje ustawienia Login etykiet kontrolek.Gets a reference to a TableItemStyle object that defines the settings for Login control labels.

LayoutTemplate

Pobiera lub ustawia szablon używany do wyświetlania Login formantu.Gets or sets the template used to display the Login control.

LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
LoginButtonImageUrl

Pobiera lub ustawia adres URL obrazu, który będzie używany jako przycisk Zaloguj.Gets or sets the URL of an image to use for the login button.

LoginButtonStyle

Pobiera odwołanie do Style obiektu, który umożliwia ustawienie wyglądu przycisku logowania w Login kontrolce.Gets a reference to the Style object that allows you to set the appearance of the login button in the Login control.

LoginButtonText

Pobiera lub ustawia tekst dla Login przycisku logowania kontrolki.Gets or sets the text for the Login control's login button.

LoginButtonType

Pobiera lub ustawia typ przycisku, który ma być używany podczas renderowania Login przycisku.Gets or sets the type of button to use when rendering the Login button.

MembershipProvider

Pobiera lub ustawia nazwę dostawcy danych członkostwa używanego przez formant.Gets or sets the name of the membership data provider used by the control.

NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
Orientation

Pobiera lub ustawia wartość określającą pozycję elementów Login kontrolki na stronie.Gets or sets a value that specifies the position of the elements of the Login control on the page.

Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
Password

Pobiera hasło wprowadzone przez użytkownika.Gets the password entered by the user.

PasswordLabelText

Pobiera lub ustawia tekst etykiety dla Password pola tekstowego.Gets or sets the text of the label for the Password text box.

PasswordRecoveryIconUrl

Pobiera lokalizację obrazu, który będzie wyświetlany obok linku do strony odzyskiwania hasła.Gets the location of an image to display next to the link to the password recovery page.

PasswordRecoveryText

Pobiera lub ustawia tekst linku do strony odzyskiwania hasła.Gets or sets the text of a link to the password recovery page.

PasswordRecoveryUrl

Pobiera lub ustawia adres URL strony odzyskiwania hasła.Gets or sets the URL of the password recovery page.

PasswordRequiredErrorMessage

Pobiera lub ustawia komunikat o błędzie, który będzie wyświetlany w ValidationSummary kontrolce, gdy pole hasła pozostanie puste.Gets or sets the error message to display in a ValidationSummary control when the password field is left blank.

RememberMeSet

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy należy wysyłać plik cookie uwierzytelniania trwałego do przeglądarki użytkownika.Gets or sets a value indicating whether to send a persistent authentication cookie to the user's browser.

RememberMeText

Pobiera lub ustawia tekst etykiety dla pola wyboru Zapamiętaj mnie.Gets or sets the text of the label for the Remember Me check box.

RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
RenderOuterTable

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant otacza renderowany kod HTML w table elemencie, aby można było zastosować style wbudowane.Gets or sets a value that indicates whether the control encloses rendered HTML in a table element in order to apply inline styles.

Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Odziedziczone po WebControl)
Style

Pobiera kolekcję atrybutów tekstu, które będą renderowane jako atrybut stylu na zewnętrznym tagu kontrolki serwera sieci Web.Gets a collection of text attributes that will be rendered as a style attribute on the outer tag of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
SupportsDisabledAttribute

Pobiera wartość wskazującą, czy formant powinien ustawić disabled atrybut renderowanego elementu HTML na "Disabled", gdy właściwość kontrolki IsEnabled ma wartość false .Gets a value that indicates whether the control should set the disabled attribute of the rendered HTML element to "disabled" when the control's IsEnabled property is false.

(Odziedziczone po CompositeControl)
TabIndex

Pobiera lub ustawia indeks karty dla kontrolki serwer sieci Web.Gets or sets the tab index of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
TagKey

Pobiera HtmlTextWriterTag wartość, która odnosi się do Login kontrolki.Gets the HtmlTextWriterTag value that corresponds to a Login control. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

TagName

Pobiera nazwę tagu kontrolki.Gets the name of the control tag. Ta właściwość jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This property is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
TextBoxStyle

Pobiera odwołanie do kolekcji właściwości, które definiują wygląd pól tekstowych w Login kontrolce.Gets a reference to a collection of properties that define the appearance of text boxes in the Login control.

TextLayout

Określa położenie każdej etykiety względem skojarzonego z nią pola tekstowego dla Login kontrolki.Specifies the position of each label relative to its associated text box for the Login control.

TitleText

Pobiera lub ustawia tytuł Login formantu.Gets or sets the title of the Login control.

TitleTextStyle

Pobiera odwołanie do kolekcji właściwości, które definiują wygląd tekstu tytułu w Login kontrolce.Gets a reference to a collection of properties that define the appearance of the title text in the Login control.

ToolTip

Pobiera lub ustawia tekst wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad kontrolką serwera sieci Web.Gets or sets the text displayed when the mouse pointer hovers over the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)
UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
UserName

Pobiera nazwę użytkownika wprowadzoną przez użytkownika.Gets the user name entered by the user.

UserNameLabelText

Pobiera lub ustawia tekst etykiety dla UserName pola tekstowego.Gets or sets the text of the label for the UserName text box.

UserNameRequiredErrorMessage

Pobiera lub ustawia komunikat o błędzie, który będzie wyświetlany w ValidationSummary kontrolce, gdy pole Nazwa użytkownika pozostanie puste.Gets or sets the error message to display in a ValidationSummary control when the user name field is left blank.

ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
ValidatorTextStyle

Pobiera odwołanie do kolekcji Style właściwości, które definiują wygląd komunikatów o błędach skojarzonych z modułami walidacji używanymi przez Login formant.Gets a reference to a collection of Style properties that define the appearance of error messages associated with validators used by the Login control.

ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy w StateBag obiekcie nie jest rozróżniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka serwera jest renderowana jako interfejs użytkownika na stronie.Gets or sets a value that indicates whether a server control is rendered as UI on the page.

(Odziedziczone po Control)
VisibleWhenLoggedIn

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy Login po uwierzytelnieniu użytkownika ma być pokazywana kontrolka.Gets or sets a value indicating whether to show the Login control after the user is authenticated.

Width

Pobiera lub ustawia szerokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the width of the Web server control.

(Odziedziczone po WebControl)

Metody

AddAttributesToRender(HtmlTextWriter)

Dodaje atrybuty HTML i style, które muszą być renderowane do określonego HtmlTextWriterTag .Adds HTML attributes and styles that need to be rendered to the specified HtmlTextWriterTag. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu formantu serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki sieci Web, zastępując wszelkie istniejące elementy stylu formantu.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, overwriting any existing style elements of the control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
CopyBaseAttributes(WebControl)

Kopiuje właściwości, które nie są hermetyzowane przez Style obiekt z określonej kontrolki serwera sieci Web do kontrolki serwera sieci Web, z której ta metoda jest wywoływana.Copies the properties not encapsulated by the Style object from the specified Web server control to the Web server control that this method is called from. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
CreateChildControls()

Tworzy poszczególne kontrolki, które tworzą Login formant i kojarzą programy obsługi zdarzeń ze swoimi zdarzeniami.Creates the individual controls that make up the Login control and associates event handlers with their events.

CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlStyle()

Tworzy obiekt Style, który jest używany wewnętrznie przez WebControl klasę do implementowania wszystkich właściwości związanych z stylem.Creates the style object that is used internally by the WebControl class to implement all style related properties. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z CompositeControl i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to the CompositeControl and all its child controls.

(Odziedziczone po CompositeControl)
DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to a control.

(Odziedziczone po Control)
GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveControlState() metodę.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania, które zostało zapisane przy użyciu SaveViewState() metody.Restores view-state information from a previous request that was saved with the SaveViewState() method.

MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MergeStyle(Style)

Kopiuje wszystkie niepuste elementy określonego stylu do kontrolki sieci Web, ale nie zastępuje żadnych istniejących elementów stylu formantu.Copies any nonblank elements of the specified style to the Web control, but will not overwrite any existing style elements of the control. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
OnAuthenticate(AuthenticateEventArgs)

Podnosi Authenticate zdarzenie w celu uwierzytelnienia użytkownika.Raises the Authenticate event to authenticate the user.

OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy należy przekazać zdarzenie w górę hierarchii formantów serwera interfejsu użytkownika (UI) strony.Determines whether to pass an event up the page's user interface (UI) server control hierarchy.

OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie.Raises the Init event.

(Odziedziczone po Control)
OnLoad(EventArgs)

Podnosi Load zdarzenie.Raises the Load event.

(Odziedziczone po Control)
OnLoggedIn(EventArgs)

Podnosi LoggedIn zdarzenie po zalogowaniu się użytkownika do witryny sieci Web i uwierzytelnieniu.Raises the LoggedIn event after the user logs in to the Web site and has been authenticated.

OnLoggingIn(LoginCancelEventArgs)

Podnosi LoggingIn zdarzenie, gdy użytkownik przesyła informacje logowania, ale przed rozpoczęciem uwierzytelniania.Raises the LoggingIn event when a user submits login information but before the authentication takes place.

OnLoginError(EventArgs)

Podnosi LoginError zdarzenie, gdy próba logowania nie powiedzie się.Raises the LoginError event when a login attempt fails.

OnPreRender(EventArgs)

Implementuje metodę bazową OnPreRender(EventArgs) .Implements the base OnPreRender(EventArgs) method.

OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
RecreateChildControls()

Ponownie tworzy kontrolki podrzędne w formancie pochodnym CompositeControl .Recreates the child controls in a control derived from CompositeControl.

(Odziedziczone po CompositeControl)
RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Renderuje formularz logowania przy użyciu określonego składnika zapisywania HTML.Renders the login form using the specified HTML writer.

RenderBeginTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag otwierającego HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML opening tag of the control to the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość elementu podrzędnego kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of a server control's children to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderContents(HtmlTextWriter)

Renderuje zawartość kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the contents of the control to the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
RenderEndTag(HtmlTextWriter)

Renderuje tag zamykający HTML kontrolki do określonego składnika zapisywania.Renders the HTML closing tag of the control into the specified writer. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is used primarily by control developers.

(Odziedziczone po WebControl)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Zapisuje wszystkie Stany, które zostały zmodyfikowane po TrackViewState() wywołaniu metody.Saves any state that was modified after the TrackViewState() method was invoked.

SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.Sets design-time data for a control.

SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Zastępuje metodę bazową TrackViewState() .Overrides the base TrackViewState() method.

Zdarzenia

Authenticate

Występuje, gdy użytkownik zostanie uwierzytelniony.Occurs when a user is authenticated.

DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
LoggedIn

Występuje, gdy użytkownik loguje się do witryny sieci Web i został uwierzytelniony.Occurs when the user logs in to the Web site and has been authenticated.

LoggingIn

Występuje, gdy użytkownik przesyła informacje logowania, zanim zostanie przeprowadzone uwierzytelnianie.Occurs when a user submits login information, before authentication takes place.

LoginError

Występuje, gdy zostanie wykryty błąd logowania.Occurs when a login error is detected.

PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IAttributeAccessor.GetAttribute(String)

Pobiera atrybut kontrolki sieci Web o podanej nazwie.Gets an attribute of the Web control with the specified name.

(Odziedziczone po WebControl)
IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String)

Ustawia atrybut formantu sieci Web na określoną nazwę i wartość.Sets an attribute of the Web control to the specified name and value.

(Odziedziczone po WebControl)
ICompositeControlDesignerAccessor.RecreateChildControls()

Umożliwia projektantowi ponowne utworzenie kolekcji formantów podrzędnych kontrolki podrzędnej w środowisku czasu projektowania.Enables a designer to recreate the composite control's collection of child controls in the design-time environment.

(Odziedziczone po CompositeControl)
IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)

Metody rozszerzania

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

GetDefaultValues(INamingContainer)

Pobiera kolekcję wartości domyślnych dla określonej kontrolki danych.Gets the collection of the default values for the specified data control.

GetMetaTable(INamingContainer)

Pobiera metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.Gets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Ustawia metadane tabeli dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, IDictionary<String,Object>)

Ustawia metadane tabeli i mapowanie wartości domyślnej dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

SetMetaTable(INamingContainer, MetaTable, Object)

Ustawia metadane tabeli i mapowanie wartości domyślnej dla określonej kontrolki danych.Sets the table metadata and default value mapping for the specified data control.

TryGetMetaTable(INamingContainer, MetaTable)

Określa, czy metadane tabeli są dostępne.Determines whether table metadata is available.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, IDictionary<String,Object>)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

EnableDynamicData(INamingContainer, Type, Object)

Włącza dynamiczne zachowanie danych dla określonej kontrolki danych.Enables Dynamic Data behavior for the specified data control.

Dotyczy

Zobacz też