TableItemStyle Klasa

Definicja

Przedstawia właściwości stylu dla elementu formantu, który jest renderowany jako TableRow lub TableCell .Represents the style properties for an element of a control that renders as a TableRow or TableCell.

public ref class TableItemStyle : System::Web::UI::WebControls::Style
public class TableItemStyle : System.Web.UI.WebControls.Style
type TableItemStyle = class
  inherit Style
Public Class TableItemStyle
Inherits Style
Dziedziczenie
Pochodne

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy kilka wierszy w Table kontrolce i stosuje TableItemStyle obiekt do każdego wiersza.The following code example creates several rows in a Table control and applies a TableItemStyle object to each row.

<%@ page language="C#" %>
<%@ Import Namespace="System.Drawing" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
//<Snippet4>
    // Create a TableItemStyle object that can be
    // set as the default style for all cells
    // in the table.
    TableItemStyle tableStyle = new TableItemStyle();
    tableStyle.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;
    tableStyle.VerticalAlign = VerticalAlign.Middle;
    tableStyle.Width = Unit.Pixel(100);
//</Snippet4>

//<Snippet5>
    // Create more rows for the table.
    for (int rowNum = 2; rowNum < 10; rowNum++)
    {
      TableRow tempRow = new TableRow();
      for (int cellNum = 0; cellNum < 3; cellNum++)
      {
        TableCell tempCell = new TableCell();
        tempCell.Text = 
          String.Format("({0},{1})", rowNum, cellNum);
        tempRow.Cells.Add(tempCell);
      }
      Table1.Rows.Add(tempRow);
    }
//</Snippet5>

//<Snippet6>
    // Apply the TableItemStyle to all rows in the table.
    foreach (TableRow rw in Table1.Rows)
      foreach (TableCell cel in rw.Cells)
        cel.ApplyStyle(tableStyle);
//</Snippet6>

//<Snippet7>
    // Create a header for the table.
    TableHeaderCell header = new TableHeaderCell();
    header.RowSpan = 1;
    header.ColumnSpan = 3;
    header.Text = "Table of (x,y) Values";
    header.Font.Bold = true;
    header.BackColor = Color.Gray;
    header.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;
    header.VerticalAlign = VerticalAlign.Middle;

    // Add the header to a new row.
    TableRow headerRow = new TableRow();
    headerRow.Cells.Add(header);

    // Add the header row to the table.
    Table1.Rows.AddAt(0, headerRow); 
//</Snippet7>
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>TableCell Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h1>TableCell Example</h1>
  <asp:table id="Table1" runat="server" 
    CellPadding="3" CellSpacing="3"
    Gridlines="both">
    <asp:TableRow>
      <asp:TableCell Text="(0,0)" />
      <asp:TableCell Text="(0,1)" />
      <asp:TableCell Text="(0,2)" />
    </asp:TableRow>
    <asp:TableRow>
      <asp:TableCell Text="(1,0)" />
      <asp:TableCell Text="(1,1)" />
      <asp:TableCell Text="(1,2)" />
    </asp:TableRow>
  </asp:table>

  </div>
  </form>
 </body>
</html>
<%@ page language="VB" %>
<%@ Import Namespace="System.Drawing" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
  Private Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    '<Snippet4>
    ' Create a TableItemStyle object that can be
    ' set as the default style for all cells
    ' in the table.
    Dim tableStyle As New TableItemStyle()
    tableStyle.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center
    tableStyle.VerticalAlign = VerticalAlign.Middle
    tableStyle.Width = Unit.Pixel(100)
    '</Snippet4>
    '<Snippet5>
    ' Create more rows for the table.
    Dim rowNum As Integer
    For rowNum = 2 To 9
      Dim tempRow As New TableRow()
      Dim cellNum As Integer
      For cellNum = 0 To 2
        Dim tempCell As New TableCell()
        tempCell.Text = _
          String.Format("({0},{1})", rowNum, cellNum)
        tempRow.Cells.Add(tempCell)
      Next
      Table1.Rows.Add(tempRow)
    Next
    '</Snippet5>

    '<Snippet6>
    ' Apply the TableItemStyle to all rows in the table.
    Dim rw As TableRow
    For Each rw In Table1.Rows
      Dim cel As TableCell
      For Each cel In rw.Cells
        cel.ApplyStyle(tableStyle)
      Next
    Next
    '</Snippet6>

    '<Snippet7>
    ' Create a header for the table.
    Dim header As New TableHeaderCell()
    header.RowSpan = 1
    header.ColumnSpan = 3
    header.Text = "Table of (x,y) Values"
    header.Font.Bold = True
    header.BackColor = Color.Gray
    header.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center
    header.VerticalAlign = VerticalAlign.Middle

    ' Add the header to a new row.
    Dim headerRow As New TableRow()
    headerRow.Cells.Add(header)

    ' Add the header row to the table.
    Table1.Rows.AddAt(0, headerRow)
    '</Snippet7>
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>TableCell Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>

  <h1>TableCell Example</h1>
  <asp:table id="Table1" runat="server" 
    CellPadding="3" CellSpacing="3"
    Gridlines="both">
    <asp:TableRow>
      <asp:TableCell Text="(0,0)" />
      <asp:TableCell Text="(0,1)" />
      <asp:TableCell Text="(0,2)" />
    </asp:TableRow>
    <asp:TableRow>
      <asp:TableCell Text="(1,0)" />
      <asp:TableCell Text="(1,1)" />
      <asp:TableCell Text="(1,2)" />
    </asp:TableRow>
  </asp:table>

  </div>
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

TableItemStyleKlasa reprezentuje właściwości stylu dla elementu formantu, który renderuje jako TableRow lub TableCell .The TableItemStyle class represents the style properties for an element of a control that renders as a TableRow or TableCell. Można kontrolować wyrównanie w pionie i poziomie zawartości w elemencie tabeli HorizontalAlign VerticalAlign , ustawiając odpowiednio właściwości i.You can control the vertical and horizontal alignment of the contents in an item of the table by setting the HorizontalAlign and VerticalAlign properties, respectively. Można również określić, czy zawartość komórki ma być automatycznie kontynuowana w następnym wierszu po osiągnięciu końca komórki przez ustawienie Wrap właściwości.You can also specify whether the contents of the cell automatically continue on the next line when the end of the cell is reached by setting the Wrap property.

Ta klasa dostarcza metody, które są przydatne do tworzenia stylu dla elementu w Table formancie.This class provides methods that are useful for creating a style for an item in the Table control. Można użyć CopyFrom MergeWith metod i do kopiowania lub scalania właściwości stylu innego TableItemStyle z wystąpieniem TableItemStyle , z którego Metoda jest wywoływana.You can use the CopyFrom and MergeWith methods to copy or merge the style properties of another TableItemStyle with the instance of the TableItemStyle that the method is called from.

Konstruktory

TableItemStyle()

Tworzy nowe wystąpienie TableItemStyle klasy przy użyciu wartości domyślnych.Creates a new instance of the TableItemStyle class using default values.

TableItemStyle(StateBag)

Tworzy nowe wystąpienie TableItemStyle klasy z określonym zbiorem stanu.Creates a new instance of the TableItemStyle class with the specified state bag.

Właściwości

BackColor

Pobiera lub ustawia kolor tła kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the background color of the Web server control.

(Odziedziczone po Style)
BorderColor

Pobiera lub ustawia kolor obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border color of the Web server control.

(Odziedziczone po Style)
BorderStyle

Pobiera lub ustawia styl obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border style of the Web server control.

(Odziedziczone po Style)
BorderWidth

Pobiera lub ustawia szerokość obramowania kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the border width of the Web server control.

(Odziedziczone po Style)
CanRaiseEvents

Pobiera wartość wskazującą, czy składnik może zgłosić zdarzenie.Gets a value indicating whether the component can raise an event.

(Odziedziczone po Component)
Container

Pobiera IContainer , który zawiera Component .Gets the IContainer that contains the Component.

(Odziedziczone po Component)
CssClass

Pobiera lub ustawia klasę kaskadowego arkusza stylów (CSS) renderowaną przez formant serwera sieci Web na kliencie.Gets or sets the cascading style sheet (CSS) class rendered by the Web server control on the client.

(Odziedziczone po Style)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy Component jest aktualnie w trybie projektowania.Gets a value that indicates whether the Component is currently in design mode.

(Odziedziczone po Component)
Events

Pobiera listę programów obsługi zdarzeń, które są dołączone do tego elementu Component .Gets the list of event handlers that are attached to this Component.

(Odziedziczone po Component)
Font

Pobiera właściwości czcionki skojarzone z kontrolką serwera sieci Web.Gets the font properties associated with the Web server control.

(Odziedziczone po Style)
ForeColor

Pobiera lub ustawia kolor pierwszego planu (zazwyczaj kolor tekstu) kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the foreground color (typically the color of the text) of the Web server control.

(Odziedziczone po Style)
Height

Pobiera lub ustawia wysokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the height of the Web server control.

(Odziedziczone po Style)
HorizontalAlign

Pobiera lub Ustawia wyrównanie w poziomie zawartości komórki.Gets or sets the horizontal alignment of the contents in a cell.

IsEmpty

Chroniona właściwość.A protected property. Pobiera wartość wskazującą, czy wszystkie elementy stylu zostały zdefiniowane w zbiorze stanu.Gets a value indicating whether any style elements have been defined in the state bag.

(Odziedziczone po Style)
IsTrackingViewState

Zwraca wartość wskazującą, czy wszystkie elementy stylu zostały zdefiniowane w zbiorze stanu.Returns a value indicating whether any style elements have been defined in the state bag.

(Odziedziczone po Style)
RegisteredCssClass

Pobiera kaskadowy arkusz stylów (CSS), który jest zarejestrowany w kontrolce.Gets the cascading style sheet (CSS) class that is registered with the control.

(Odziedziczone po Style)
Site

Pobiera lub ustawia wartość ISite Component .Gets or sets the ISite of the Component.

(Odziedziczone po Component)
VerticalAlign

Pobiera lub Ustawia wyrównanie w pionie zawartości w komórce.Gets or sets the vertical alignment of the contents in a cell.

ViewState

Pobiera zbiór Stanów, który zawiera elementy stylu.Gets the state bag that holds the style elements.

(Odziedziczone po Style)
Width

Pobiera lub ustawia szerokość kontrolki serwera sieci Web.Gets or sets the width of the Web server control.

(Odziedziczone po Style)
Wrap

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zawartość komórki jest zawijana w komórce.Gets or sets a value indicating whether the contents of a cell wrap in the cell.

Metody

AddAttributesToRender(HtmlTextWriter)

Dodaje atrybuty HTML i style, które muszą być renderowane do określonego HtmlTextWriter .Adds HTML attributes and styles that need to be rendered to the specified HtmlTextWriter. Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontroli.This method is primarily used by control developers.

(Odziedziczone po Style)
AddAttributesToRender(HtmlTextWriter, WebControl)

Dodaje informacje dotyczące wyrównania w poziomie, wyrównania w pionie i zawijania do listy atrybutów do renderowania.Adds information about horizontal alignment, vertical alignment, and wrap to the list of attributes to render.

CopyFrom(Style)

Duplikuje właściwości stylu niepustego określonego Style w wystąpieniu TableItemStyle klasy, z której ta metoda jest wywoływana.Duplicates the non-empty style properties of the specified Style into the instance of the TableItemStyle class that this method is called from.

CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt, który zawiera wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikacji z obiektem zdalnym.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Component.Releases all resources used by the Component.

(Odziedziczone po Component)
Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element Component i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the Component and optionally releases the managed resources.

(Odziedziczone po Component)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FillStyleAttributes(CssStyleCollection, IUrlResolutionService)

Dodaje właściwości określonego obiektu do CssStyleCollection obiektu.Adds the specified object's style properties to a CssStyleCollection object.

(Odziedziczone po Style)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetLifetimeService()

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetService(Type)

Zwraca obiekt, który reprezentuje usługę dostarczoną przez Component lub przez Container .Returns an object that represents a service provided by the Component or by its Container.

(Odziedziczone po Component)
GetStyleAttributes(IUrlResolutionService)

Pobiera CssStyleCollection obiekt dla określonego IUrlResolutionService zaimplementowanego obiektu.Retrieves the CssStyleCollection object for the specified IUrlResolutionService-implemented object.

(Odziedziczone po Style)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
InitializeLifetimeService()

Uzyskuje obiekt usługi istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
LoadViewState(Object)

Ładuje poprzednio zapisany stan.Loads the previously saved state.

(Odziedziczone po Style)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy skróconą kopię bieżącego MarshalByRefObject obiektu.Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
MergeWith(Style)

Łączy właściwości stylu określonego Style w wystąpieniu TableItemStyle klasy, z której ta metoda jest wywoływana.Combines the style properties of the specified Style into the instance of the TableItemStyle class that this method is called from.

Reset()

Usuwa wszystkie zdefiniowane elementy stylu z stylu.Removes any defined style elements from the style.

SaveViewState()

Metoda chroniona.A protected method. Zapisuje wszystkie Stany, które zostały zmodyfikowane po TrackViewState() wywołaniu metody.Saves any state that has been modified after the TrackViewState() method was invoked.

(Odziedziczone po Style)
SetBit(Int32)

Chroniona Metoda wewnętrzna.A protected internal method. Ustawia wewnętrzne pole maski bitowej, które wskazuje właściwości stylu, które są przechowywane w zbiorze stanu.Sets an internal bitmask field that indicates the style properties that are stored in the state bag.

(Odziedziczone po Style)
SetDirty()

Oznacza, Style że stan zostanie zarejestrowany w stanie widoku.Marks the Style so that its state will be recorded in view state.

(Odziedziczone po Style)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Style)
TrackViewState()

Metoda chroniona.A protected method. Oznacza początkową zmianę stanu śledzenia w formancie.Marks the beginning for tracking state changes on the control. Wszystkie zmiany wprowadzone po rozpoczęciu śledzenia będą śledzone i zapisywane jako część stanu widoku kontroli.Any changes made after tracking has begun will be tracked and saved as part of the control view state.

(Odziedziczone po Style)

Zdarzenia

Disposed

Występuje, gdy składnik zostanie usunięty przez wywołanie Dispose() metody.Occurs when the component is disposed by a call to the Dispose() method.

(Odziedziczone po Component)

Jawne implementacje interfejsu

IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera śledzi zmiany stanu widoku.Gets a value that indicates whether a server control is tracking its view state changes.

(Odziedziczone po Style)
IStateManager.LoadViewState(Object)

Ładuje poprzednio zapisany stan.Loads the previously saved state.

(Odziedziczone po Style)
IStateManager.SaveViewState()

Zwraca obiekt zawierający zmiany stanu.Returns the object containing state changes.

(Odziedziczone po Style)
IStateManager.TrackViewState()

Uruchamia śledzenie zmian stanu.Starts tracking state changes.

(Odziedziczone po Style)

Dotyczy

Zobacz też