CssStyleCollection Klasa

Definicja

Zawiera atrybuty stylu kaskadowego HTML (CSS) dla określonej kontrolki serwera HTML.Contains the HTML cascading-style sheets (CSS) inline style attributes for a specified HTML server control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class CssStyleCollection sealed
public sealed class CssStyleCollection
type CssStyleCollection = class
Public NotInheritable Class CssStyleCollection
Dziedziczenie
CssStyleCollection

Przykłady

Poniższy przykład kodu iteruje przez CssStyleCollection obiekt dla HtmlInputText kontrolki serwerowej.The following code example iterates through the CssStyleCollection object for an HtmlInputText server control. KeysWłaściwość służy do określenia, które atrybuty stylu zostały zadeklarowane w formancie serwera, a następnie powiązać nazwy i wartości atrybutów z DataList obiektem na stronie formularzy sieci Web.The Keys property is used to determine which style attributes have been declared on the server control, and then binds the attribute names and values to a DataList object on the Web Forms page.

<%@ Page Language="C#" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
  DataTable dt = new DataTable();
  DataRow dr;
  dt.Columns.Add(new DataColumn("AttributeName", typeof(String)));
  dt.Columns.Add(new DataColumn("AttributeValue", typeof(String)));
      
  // The Style property of the MyText control returns
  // a CssStyleCollection object.
  IEnumerator keys = MyText.Style.Keys.GetEnumerator();

  while (keys.MoveNext())
  {
   String key = (String)keys.Current;
   dr = dt.NewRow();
   dr[0] = key;
   dr[1] = MyText.Style[key];
   dt.Rows.Add(dr);
  }
  DataView dv = new DataView(dt);
  MessageList.DataSource = dv;
  MessageList.DataBind();
  
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>CssStyleCollection Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <asp:DataList id="MessageList"
         runat="server">
   <HeaderStyle Font-Bold="true"/>
   <HeaderTemplate>
     HtmlInputText control's CssStyleCollection
   </HeaderTemplate>
   <ItemTemplate>
    Attribute: 
    <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "AttributeName") %>
    , 
    Value: 
    <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "AttributeValue") %>
   </ItemTemplate>
  </asp:DataList>
  <br />
  An input control with a style attribute:
  <br />
  <input id="MyText"
      type="text" 
      value="Type a value here." 
      style="font: 14pt verdana;width:300;"
      runat="server"/>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
  
  Dim dt As New DataTable()
  Dim dr As DataRow
  dt.Columns.Add(New DataColumn("AttributeName", GetType(String)))
  dt.Columns.Add(New DataColumn("AttributeValue", GetType(String)))
  
  ' The Style property of the MyText control returns
  ' a CssStyleCollection object.
  Dim keys As IEnumerator = MyText.Style.Keys.GetEnumerator()
  
  While keys.MoveNext()
   
   Dim key As [String] = CType(keys.Current, [String])
   dr = dt.NewRow()
   dr(0) = key
   dr(1) = MyText.Style(key)
   dt.Rows.Add(dr)
  End While
  Dim dv As New DataView(dt)
  MessageList.DataSource = dv
  MessageList.DataBind()

 End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>CssStyleCollection Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
  <asp:DataList id="MessageList"
         runat="server">
   <HeaderStyle Font-Bold="true"/>
   <HeaderTemplate>
     HtmlInputText control's CssStyleCollection
   </HeaderTemplate>
   <ItemTemplate>
    Attribute: 
    <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "AttributeName") %>
    , 
    Value: 
    <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "AttributeValue") %>
   </ItemTemplate>
  </asp:DataList>
  <br />
  <input id="MyText"
      type="text" 
      value="Type a value here." 
      style="font: 14pt verdana;width:300;"
      runat="server"/>
  </div>
  </form>
</body></html>

Uwagi

Każdy styl zadeklarowany dla konkretnego formantu serwera HTML jest dodawany do kolekcji po przeanalizowaniu strony zawierającej formularze sieci Web.Any style declared for a particular HTML server control is added to the collection when the containing Web Forms page is parsed. Automatycznie analizuje i uwidacznia właściwości CSS za pomocą interfejsu API wzorca słownika.It automatically parses and exposes CSS properties through a dictionary pattern API. Można manipulować dowolną właściwością CSS w formancie serwera za pomocą Style właściwości.You can manipulate any CSS property on a server control through the Style property. Po prostu Użyj klucza i wartości właściwości CSS w indeksowanej kolekcji.Simply use the CSS property's key and value in the indexed collection.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów w CssStyleCollection obiekcie.Gets the number of items in the CssStyleCollection object.

Item[HtmlTextWriterStyle]

Pobiera lub ustawia określoną HtmlTextWriterStyle wartość dla kontrolki serwer html.Gets or sets the specified HtmlTextWriterStyle value for the HTML server control.

Item[String]

Pobiera lub ustawia określoną wartość CSS dla kontrolki serwer HTML.Gets or sets the specified CSS value for the HTML server control.

Keys

Pobiera kolekcję kluczy do wszystkich stylów w CssStyleCollection obiekcie dla konkretnej kontrolki serwer html.Gets a collection of keys to all the styles in the CssStyleCollection object for a specific HTML server control.

Value

Pobiera lub ustawia wartość style atrybutu kontrolki serwer html.Gets or sets the value of the style attribute of the HTML server control.

Metody

Add(HtmlTextWriterStyle, String)

Dodaje element stylu do CssStyleCollection kolekcji kontrolki przy użyciu określonej HtmlTextWriterStyle wartości wyliczenia i odpowiadającej wartości.Adds a style item to the CssStyleCollection collection of a control using the specified HtmlTextWriterStyle enumeration value and corresponding value.

Add(String, String)

Dodaje element stylu do CssStyleCollection kontrolki przy użyciu określonej pary nazwa/wartość.Adds a style item to the CssStyleCollection of a control using the specified name/value pair.

Clear()

Usuwa wszystkie elementy stylu z CssStyleCollection obiektu.Removes all style items from the CssStyleCollection object.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(HtmlTextWriterStyle)

Usuwa element stylu z CssStyleCollection kolekcji kontrolki przy użyciu określonej HtmlTextWriterStyle wartości wyliczenia.Removes a style item from the CssStyleCollection collection of a control using the specified HtmlTextWriterStyle enumeration value.

Remove(String)

Usuwa element stylu z CssStyleCollection kontrolki przy użyciu podanego klucza stylu.Removes a style item from the CssStyleCollection of a control using the specified style key.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też