ObjectDataSource.UpdateParameters Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję parametrów, która zawiera parametry, które są używane przez metodę określoną przez UpdateMethod Właściwość.Gets the parameters collection that contains the parameters that are used by the method that is specified by the UpdateMethod property.

public:
 property System::Web::UI::WebControls::ParameterCollection ^ UpdateParameters { System::Web::UI::WebControls::ParameterCollection ^ get(); };
[System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)]
public System.Web.UI.WebControls.ParameterCollection UpdateParameters { get; }
[<System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerProperty)>]
member this.UpdateParameters : System.Web.UI.WebControls.ParameterCollection
Public ReadOnly Property UpdateParameters As ParameterCollection

Wartość właściwości

ParameterCollection

A ParameterCollection , który zawiera parametry używane przez metodę, która jest określona przez UpdateMethod Właściwość.A ParameterCollection that contains the parameters used by the method that is specified by the UpdateMethod property.

Atrybuty

Przykłady

Ten rozdział zawiera dwa przykłady kodu.This section contains two code examples. Pierwszy przykład kodu demonstruje, jak używać DropDownList kontrolki, TextBox kontrolek i kilku ObjectDataSource obiektów do aktualizowania danych.The first code example demonstrates how to use a DropDownList control, TextBox controls, and several ObjectDataSource objects to update data. Drugi przykład kodu przedstawia EmployeeLogic klasę, która jest używana w pierwszym przykładzie kodu.The second code example shows the EmployeeLogic class that is used in the first code example.

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób używania DropDownList kontrolki, TextBox kontrolek i kilku ObjectDataSource kontrolek do aktualizowania danych.The following code example demonstrates how to use a DropDownList control, TextBox controls, and several ObjectDataSource controls to update data. DropDownListWyświetla nazwę pracownika Northwind, podczas gdy kontrolki służą TextBox do wprowadzania i aktualizowania informacji o adresie.The DropDownList displays the name of a Northwind employee, while the TextBox controls are used to enter and update address information. Ponieważ UpdateParameters Kolekcja zawiera element ControlParameter , który jest powiązany z wybraną wartością DropDownList , przycisk, który podnosi Update operację jest włączony tylko po wybraniu pracownika.Because the UpdateParameters collection contains a ControlParameter that is bound to the selected value of the DropDownList, the button that raises the Update operation is enabled only after an employee is selected.

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

<%@ Register TagPrefix="aspSample" Namespace="Samples.AspNet.CS" Assembly="Samples.AspNet.CS" %>
<%@ Page language="c#" %>
<%@ Import namespace="Samples.AspNet.CS" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

// Add parameters and initialize the user interface
// only if an employee is selected.
private void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 // Be sure the text boxes are initialized with
 // data from the currently selected employee.
 NorthwindEmployee selectedEmployee = EmployeeLogic.GetEmployee(DropDownList1.SelectedValue);
 if (selectedEmployee != null) {
  AddressBox.Text  = selectedEmployee.Address;
  CityBox.Text    = selectedEmployee.City;
  PostalCodeBox.Text = selectedEmployee.PostalCode;

  Button1.Enabled = true;
 }
 else {
  Button1.Enabled = false;
 }
}

// Press the button to update.
private void Btn_UpdateEmployee (object sender, CommandEventArgs e) {
 ObjectDataSource2.Update();
}
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ObjectDataSource - C# Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">

    <!-- The DropDownList is bound to the first ObjectDataSource. -->
    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource1"
     runat="server"
     selectmethod="GetAllEmployees"
     typename="Samples.AspNet.CS.EmployeeLogic" />

    <p><asp:dropdownlist
     id="DropDownList1"
     runat="server"
     datasourceid="ObjectDataSource1"
     datatextfield="FullName"
     datavaluefield="EmpID"
     autopostback="True" /></p>

    <!-- The second ObjectDataSource performs the Update. This
       preserves the state of the DropDownList, which otherwise
       would rebind when the DataSourceChanged event is
       raised as a result of an Update operation. -->

    <!-- Security Note: The ObjectDataSource uses a FormParameter,
       Security Note: which does not perform validation of input from the client.
       Security Note: To validate the value of the FormParameter,
       Security Note: handle the Updating event. -->

    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource2"
     runat="server"
     updatemethod="UpdateEmployeeWrapper"
     typename="Samples.AspNet.CS.EmployeeLogic">
     <updateparameters>
      <asp:controlparameter name="anID" controlid="DropDownList1" propertyname="SelectedValue" />
      <asp:formparameter name="anAddress" formfield="AddressBox" />
      <asp:formparameter name="aCity" formfield="CityBox" />
      <asp:formparameter name="aPostalCode" formfield="PostalCodeBox" />
     </updateparameters>
    </asp:objectdatasource>

    <p><asp:textbox
     id="AddressBox"
     runat="server" /></p>

    <p><asp:textbox
     id="CityBox"
     runat="server" /></p>

    <p><asp:textbox
     id="PostalCodeBox"
     runat="server" /></p>

    <asp:button
     id="Button1"
     runat="server"
     text="Update Employee"
     oncommand="Btn_UpdateEmployee" />

  </form>
 </body>
</html>
<%@ Register TagPrefix="aspSample" Namespace="Samples.AspNet.VB" Assembly="Samples.AspNet.VB" %>
<%@ Page language="vb" %>
<%@ Import namespace="Samples.AspNet.VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

' Add parameters and initialize the user interface
' only if an employee is selected.
Private Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

 ' Be sure the text boxes are initialized with
 ' data from the currently selected employee.
 Dim selectedEmployee As NorthwindEmployee
 selectedEmployee = EmployeeLogic.GetEmployee(DropDownList1.SelectedValue)

 If Not selectedEmployee Is Nothing Then
  AddressBox.Text  = selectedEmployee.Address
  CityBox.Text    = selectedEmployee.City
  PostalCodeBox.Text = selectedEmployee.PostalCode

  Button1.Enabled = True
 Else
  Button1.Enabled = False
 End If
End Sub ' Page_Load

' Press the button to update.
Private Sub Btn_UpdateEmployee (sender As Object, e As CommandEventArgs )
 ObjectDataSource2.Update()
End Sub ' Btn_UpdateEmployee

</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>ObjectDataSource - VB Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="Form1" method="post" runat="server">

    <!-- The DropDownList is bound to the first ObjectDataSource. -->
    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource1"
     runat="server"
     selectmethod="GetAllEmployees"
     typename="Samples.AspNet.VB.EmployeeLogic" />

    <p><asp:dropdownlist
     id="DropDownList1"
     runat="server"
     datasourceid="ObjectDataSource1"
     datatextfield="FullName"
     datavaluefield="EmpID"
     autopostback="True" /></p>

    <!-- The second ObjectDataSource performs the Update. This
       preserves the state of the DropDownList, which otherwise
       would rebind when the DataSourceChanged event is
       raised as a result of an Update operation. -->

    <!-- Security Note: The ObjectDataSource uses a FormParameter,
       Security Note: which does not perform validation of input from the client.
       Security Note: To validate the value of the FormParameter,
       Security Note: handle the Updating event. -->

    <asp:objectdatasource
     id="ObjectDataSource2"
     runat="server"
     updatemethod="UpdateEmployeeWrapper"
     typename="Samples.AspNet.VB.EmployeeLogic">
     <updateparameters>
      <asp:controlparameter name="anID" controlid="DropDownList1" propertyname="SelectedValue" />
      <asp:formparameter name="anAddress" formfield="AddressBox" />
      <asp:formparameter name="aCity" formfield="CityBox" />
      <asp:formparameter name="aPostalCode" formfield="PostalCodeBox" />
     </updateparameters>
    </asp:objectdatasource>

    <p><asp:textbox
     id="AddressBox"
     runat="server" /></p>

    <p><asp:textbox
     id="CityBox"
     runat="server" /></p>

    <p><asp:textbox
     id="PostalCodeBox"
     runat="server" /></p>

    <asp:button
     id="Button1"
     runat="server"
     text="Update Employee"
     oncommand="Btn_UpdateEmployee" />

  </form>
 </body>
</html>

Poniższy przykład kodu pokazuje EmployeeLogic klasę, która jest używana w poprzednim przykładzie kodu.The following code example shows the EmployeeLogic class that is used in the preceding code example.

namespace Samples.AspNet.CS {

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
 //
 // EmployeeLogic is a stateless business object that encapsulates
 // the operations one can perform on a NorthwindEmployee object.
 //
 public class EmployeeLogic {

  // Returns a collection of NorthwindEmployee objects.
  public static ICollection GetAllEmployees () {
   ArrayList al = new ArrayList();

   // Use the SqlDataSource class to wrap the
   // ADO.NET code required to query the database.
   ConnectionStringSettings cts = ConfigurationManager.ConnectionStrings["NorthwindConnection"];

   SqlDataSource sds
    = new SqlDataSource(cts.ConnectionString,
              "SELECT EmployeeID FROM Employees");
   try {
    IEnumerable IDs = sds.Select(DataSourceSelectArguments.Empty);

    // Iterate through the Enumeration and create a
    // NorthwindEmployee object for each ID.
    IEnumerator enumerator = IDs.GetEnumerator();
    while (enumerator.MoveNext()) {
     // The IEnumerable contains DataRowView objects.
     DataRowView row = enumerator.Current as DataRowView;
     string id = row["EmployeeID"].ToString();
     NorthwindEmployee nwe = new NorthwindEmployee(id);
     // Add the NorthwindEmployee object to the collection.
     al.Add(nwe);
    }
   }
   finally {
    // If anything strange happens, clean up.
    sds.Dispose();
   }

   return al;
  }

  public static NorthwindEmployee GetEmployee(object anID) {
   ArrayList al = GetAllEmployees() as ArrayList;
   IEnumerator enumerator = al.GetEnumerator();
   while (enumerator.MoveNext()) {
    // The IEnumerable contains initialized NorthwindEmployee objects.
    NorthwindEmployee ne = enumerator.Current as NorthwindEmployee;
    if (ne.EmpID.Equals(anID.ToString())) {
     return ne;
    }
   }
   return null;
  }
  public static void UpdateEmployee(NorthwindEmployee ne) {
   bool retval = ne.Update();
   if (! retval) { throw new NorthwindDataException("Employee update failed."); }
  }

  // This method is added as a conveniece wrapper on the original
  // implementation.
  public static void UpdateEmployeeWrapper(string anID,
                       string anAddress,
                       string aCity,
                       string aPostalCode) {
   NorthwindEmployee ne = new NorthwindEmployee(anID);
   ne.Address = anAddress;
   ne.City = aCity;
   ne.PostalCode = aPostalCode;
   UpdateEmployee(ne);
  }

  // And so on...
 }

 public class NorthwindEmployee {

  public NorthwindEmployee (object anID) {
   this.ID = anID;

   ConnectionStringSettings cts = ConfigurationManager.ConnectionStrings["NorthwindConnection"];
   SqlConnection conn = new SqlConnection (cts.ConnectionString);
   SqlCommand sc =
    new SqlCommand(" SELECT FirstName,LastName,Address,City,PostalCode " +
            " FROM Employees " +
            " WHERE EmployeeID = @empId",
            conn);
   // Add the employee ID parameter and set its value.
   sc.Parameters.Add(new SqlParameter("@empId",SqlDbType.Int)).Value = Int32.Parse(anID.ToString());
   SqlDataReader sdr = null;

   try {
    conn.Open();
    sdr = sc.ExecuteReader();

    // This is not a while loop. It only loops once.
    if (sdr != null && sdr.Read()) {
     // The IEnumerable contains DataRowView objects.
     this.firstName    = sdr["FirstName"].ToString();
     this.lastName    = sdr["LastName"].ToString();
     this.address     = sdr["Address"].ToString();
     this.city      = sdr["City"].ToString();
     this.postalCode   = sdr["PostalCode"].ToString();
    }
    else {
     throw new NorthwindDataException("Data not loaded for employee id.");
    }
   }
   finally {
    try {
     if (sdr != null) sdr.Close();
     conn.Close();
    }
    catch (SqlException) {
     // Log an event in the Application Event Log.
     throw;
    }
   }
  }

  private object ID;
  public object EmpID {
   get { return ID; }
  }

  private string lastName;
  public string LastName {
   set { lastName = value; }
  }

  private string firstName;
  public string FirstName {
   set { firstName = value; }
  }

  public string FullName {
   get { return firstName + " " + lastName; }
  }

  private string address;
  public string Address {
   get { return address; }
   set { address = value; }
  }

  private string city;
  public string City {
   get { return city; }
   set { city = value; }
  }

  private string postalCode;
  public string PostalCode {
   get { return postalCode; }
   set { postalCode = value; }
  }

  public bool Update () {

   // Implement Update logic.

   return true;
  }
 }

 internal class NorthwindDataException: Exception {
  public NorthwindDataException(string msg) : base (msg) { }
 }
}
Imports System.Collections
Imports System.Configuration
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Web.UI
Imports System.Web.UI.WebControls

Namespace Samples.AspNet.VB
'
' EmployeeLogic is a stateless business object that encapsulates
' the operations one can perform on a NorthwindEmployee object.
'
Public Class EmployeeLogic

  ' Returns a collection of NorthwindEmployee objects.
  Public Shared Function GetAllEmployees() As ICollection
   Dim al As New ArrayList()

   ' Use the SqlDataSource class to wrap the
   ' ADO.NET code required to query the database.
   Dim cts As ConnectionStringSettings = ConfigurationManager.ConnectionStrings("NorthwindConnection")
   Dim sds As New SqlDataSource(cts.ConnectionString, _
                 "SELECT EmployeeID FROM Employees")
   Try
     Dim IDs As IEnumerable = sds.Select(DataSourceSelectArguments.Empty)

     ' Iterate through the Enumeration and create a
     ' NorthwindEmployee object for each ID.
     Dim enumerator As IEnumerator = IDs.GetEnumerator()
     While enumerator.MoveNext()
      ' The IEnumerable contains DataRowView objects.
      Dim row As DataRowView = CType(enumerator.Current,DataRowView)
      Dim id As String = row("EmployeeID").ToString()
      Dim nwe As New NorthwindEmployee(id)
      ' Add the NorthwindEmployee object to the collection.
      al.Add(nwe)
     End While
   Finally
     ' If anything strange happens, clean up.
     sds.Dispose()
   End Try

   Return al
  End Function 'GetAllEmployees


  Public Shared Function GetEmployee(anID As Object) As NorthwindEmployee
   Dim al As ArrayList = CType(GetAllEmployees(), ArrayList)
   Dim enumerator As IEnumerator = al.GetEnumerator()
   While enumerator.MoveNext()
     ' The IEnumerable contains initialized NorthwindEmployee objects.
     Dim ne As NorthwindEmployee = CType(enumerator.Current,NorthwindEmployee)
     If ne.EmpID.Equals(anID.ToString()) Then
      Return ne
     End If
   End While
   Return Nothing
  End Function 'GetEmployee

  Public Shared Sub UpdateEmployee(ne As NorthwindEmployee)
   Dim retval As Boolean = ne.Update()
   If Not retval Then
     Throw New NorthwindDataException("Employee update failed.")
   End If
  End Sub

  ' This method is added as a conveniece wrapper on the original
  ' implementation.
  Public Shared Sub UpdateEmployeeWrapper(anID As String, _
                      anAddress As String, _
                      aCity As String, _
                      aPostalCode As String)
   Dim ne As New NorthwindEmployee(anID)
   ne.Address = anAddress
   ne.City = aCity
   ne.PostalCode = aPostalCode
   UpdateEmployee(ne)
  End Sub
  ' And so on...

End Class

Public Class NorthwindEmployee

  Public Sub New(anID As Object)
   Me.ID = anID
   Dim cts As ConnectionStringSettings = ConfigurationManager.ConnectionStrings("NorthwindConnection")
   Dim conn As New SqlConnection(cts.ConnectionString)
   Dim sc As New SqlCommand(" SELECT FirstName,LastName,Address,City,PostalCode " & _
                " FROM Employees " & _
                " WHERE EmployeeID = @empId", conn)

   ' Add the employee ID parameter and set its value.
   sc.Parameters.Add(New SqlParameter("@empId", SqlDbType.Int)).Value = Int32.Parse(anID.ToString())
   Dim sdr As SqlDataReader = Nothing

   Try
     conn.Open()
     sdr = sc.ExecuteReader()

     ' This is not a while loop. It only loops once.
     If Not (sdr Is Nothing) AndAlso sdr.Read() Then
      ' The IEnumerable contains DataRowView objects.
      Me.aFirstName = sdr("FirstName").ToString()
      Me.aLastName = sdr("LastName").ToString()
      Me.aAddress = sdr("Address").ToString()
      Me.aCity = sdr("City").ToString()
      Me.aPostalCode = sdr("PostalCode").ToString()
     Else
      Throw New NorthwindDataException("Data not loaded for employee id.")
     End If
   Finally
     Try
      If Not (sdr Is Nothing) Then
        sdr.Close()
      End If
      conn.Close()
     Catch se As SqlException
      ' Log an event in the Application Event Log.
      Throw
     End Try
   End Try
  End Sub

  Private ID As Object
  Public ReadOnly Property EmpID() As Object
   Get
     Return ID
   End Get
  End Property

  Private aLastName As String
  Public WriteOnly Property LastName() As String
   Set
     aLastName = value
   End Set
  End Property

  Private aFirstName As String
  Public WriteOnly Property FirstName() As String
   Set
     aFirstName = value
   End Set
  End Property

  Public ReadOnly Property FullName() As String
   Get
     Return aFirstName & " " & aLastName
   End Get
  End Property

  Private aAddress As String
  Public Property Address() As String
   Get
     Return aAddress
   End Get
   Set
     aAddress = value
   End Set
  End Property

  Private aCity As String
  Public Property City() As String
   Get
     Return aCity
   End Get
   Set
     aCity = value
   End Set
  End Property

  Private aPostalCode As String
  Public Property PostalCode() As String
   Get
     Return aPostalCode
   End Get
   Set
     aPostalCode = value
   End Set
  End Property

  Public Function Update() As Boolean

   ' Implement Update logic.
   Return True

  End Function 'Update

End Class

Friend Class NorthwindDataException
  Inherits Exception

  Public Sub New(msg As String)
   MyBase.New(msg)
  End Sub

End Class
End Namespace

Uwagi

Nazwy i typy parametrów, które są zawarte w UpdateParameters kolekcji, muszą być zgodne z nazwami i typami parametrów w UpdateMethod podpisie metody.The names and types of the parameters that are contained in the UpdateParameters collection must match the names and types of the parameters in the UpdateMethod method signature. Nazwy parametrów mają wpływ na OldValuesParameterFormatString Właściwość i uwzględnia wielkość liter.The parameter names are affected by the OldValuesParameterFormatString property and are case-sensitive. Parametry w kolekcji zależą od danych w formancie powiązanym z danymi, parametrów, które są określone deklaratywnie, i parametrów, które są dodawane programowo.The parameters in the collection depend on the data in the data-bound control, the parameters that are specified declaratively, and the parameters that are added programmatically. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "scalanie parametrów" w Update i Używanie parametrów z kontrolką ObjectDataSource.For more information, see the "Parameter Merging" section in Update and Using Parameters with the ObjectDataSource Control.

UpdateParametersWłaściwość pobiera UpdateParameters Właściwość, która jest zawarta w ObjectDataSourceView obiekcie, który jest skojarzony z ObjectDataSource kontrolką.The UpdateParameters property retrieves the UpdateParameters property that is contained by the ObjectDataSourceView object that is associated with the ObjectDataSource control.

Aby uzyskać więcej informacji na temat scalania parametrów, okresu istnienia obiektu i rozwiązania metody, zobacz UpdateMethod .For more information about parameter merging, object lifetime, and method resolution, see UpdateMethod.

Ważne

Należy sprawdzić poprawność wszystkich wartości parametrów otrzymywanych od klienta.You should validate any parameter value that you receive from the client. Środowisko uruchomieniowe po prostu zastępuje wartość parametru wartością UpdateMethod właściwości.The runtime simply substitutes the parameter value into the UpdateMethod property.

Dotyczy

Zobacz też