PagerMode Wyliczenie

Definicja

Reprezentuje tryb modułu stronicowania do uzyskiwania dostępu do różnych stron w DataGrid formancie.Represents the mode of the pager for accessing various pages within the DataGrid control.

public enum class PagerMode
public enum PagerMode
type PagerMode = 
Public Enum PagerMode
Dziedziczenie
PagerMode

Pola

NextPrev 0

Pager z Previous i Next przyciski umożliwiające dostęp do następnych i poprzednich stron.A pager with Previous and Next buttons to access the next and previous pages.

NumericPages 1

Moduł stronicowania z numerowanymi przyciskami do bezpośredniego dostępu do stron.A pager with numbered buttons to access pages directly.

Uwagi

PagerModeWyliczenie reprezentuje różne tryby wyświetlania dla pagera DataGrid kontrolki.The PagerMode enumeration represents the different display modes for the pager of a DataGrid control. NextPrev wyświetla kontrolki modułu stronicowania za pomocą Next Previous przycisków i; NumericPages Wyświetla przyciski liczbowe reprezentujące poszczególne numery stron.NextPrev displays the pager controls using Next and Previous buttons; NumericPages displays numeric buttons representing the individual page numbers.

Dotyczy

Zobacz też