SiteMapDataSource.GetHierarchicalView(String) Metoda

Definicja

Pobiera pojedynczy widok danych mapy witryny dla SiteMapProvider obiektu zgodnie z węzłem początkowym i innymi właściwościami źródła danych.Retrieves a single view on the site map data for the SiteMapProvider object according to the starting node and other properties of the data source.

protected:
 override System::Web::UI::HierarchicalDataSourceView ^ GetHierarchicalView(System::String ^ viewPath);
protected override System.Web.UI.HierarchicalDataSourceView GetHierarchicalView (string viewPath);
override this.GetHierarchicalView : string -> System.Web.UI.HierarchicalDataSourceView
Protected Overrides Function GetHierarchicalView (viewPath As String) As HierarchicalDataSourceView

Parametry

viewPath
String

Adres URL węzła początkowego, określony przez StartingNodeUrl .The URL of the starting node, specified by the StartingNodeUrl.

Zwraca

HierarchicalDataSourceView

HierarchicalDataSourceViewObiekt pomocnika na danych mapy witryny, zaczynając od węzła, który jest identyfikowany przez StartingNodeUrl lub jego element podrzędny, jeśli ShowStartingNode jest false .A HierarchicalDataSourceView helper object on the site map data, starting with the node that is identified by the StartingNodeUrl or its child, if the ShowStartingNode is false.

Wyjątki

Nie SiteMapProvider skonfigurowano ani nie jest dostępny dla witryny.No SiteMapProvider is configured or available for the site.

StartingNodeUrlJest ustawiony, ale SiteMapDataSource nie można rozpoznać węzła dla określonego adresu URL.The StartingNodeUrl is set but the SiteMapDataSource cannot resolve a node for the specified URL.

Dotyczy

Zobacz też