SqlDataSource.Inserting Zdarzenie

Definicja

Występuje przed operacją INSERT.Occurs before an insert operation.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::SqlDataSourceCommandEventHandler ^ Inserting;
public event System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceCommandEventHandler Inserting;
member this.Inserting : System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceCommandEventHandler 
Public Custom Event Inserting As SqlDataSourceCommandEventHandler 

Typ zdarzenia

SqlDataSourceCommandEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak pobierać dane z Microsoft SQL Server i wyświetlać je w GridView kontrolce oraz jak używać DetailsView kontrolki, aby wyświetlić szczegóły zaznaczonego wiersza w GridView formularzu i jako formularz, aby wstawić nowe rekordy.The following code example demonstrates how to retrieve data from Microsoft SQL Server and display it in a GridView control and how to use a DetailsView control to see details of a selected row in the GridView and as a form to insert new records.

Uwaga

Ten przykład pokazuje, jak używać składni deklaracyjnej do uzyskiwania dostępu do danych.This example shows how to use declarative syntax for data access. Aby uzyskać informacje na temat sposobu uzyskiwania dostępu do danych przy użyciu kodu zamiast znacznika, zobacz dostęp do danych w programie Visual Studio.For information about how to access data by using code instead of markup, see Accessing data in Visual Studio.

Początkowo dane są wyświetlane w GridView kontrolce, a zaznaczony wiersz GridView jest również wyświetlany w DetailsView kontrolce.Initially, the data is displayed in the GridView control, and the selected row of the GridView is also displayed in the DetailsView control. GridViewFormanty i DetailsView używają różnych kontrolek źródła danych, które są skojarzone z DetailsView FilterExpression FilterParameters właściwościami i, które zapewniają, że wybrany wiersz GridView jest wyświetlany.The GridView and DetailsView controls use different data source controls; the one that is associated with the DetailsView has the FilterExpression and FilterParameters properties, which ensures that the selected row of the GridView is displayed.

Jeśli klikniesz przycisk Wstaw automatycznie wygenerowany przez DetailsView formant, zostanie DetailsView wyświetlony inny interfejs użytkownika, który jest używany do wstawiania nowego rekordu.If you click the automatically generated Insert button of the DetailsView control, the DetailsView shows a different user interface, which is used to insert a new record. W przykładzie używa się procedury składowanej do wstawiania rekordów i zwraca klucz podstawowy wstawionego wiersza.The example uses a stored procedure to insert records and returns the primary key of the inserted row. Po wstawieniu rekordu, DetailsView automatycznie wypełnia InsertParameters kolekcję wartościami z kolumn powiązanych i wywołuje Insert metodę.If you insert a record, the DetailsView automatically populates the InsertParameters collection with values from the bound columns and calls the Insert method. DetailsViewMoże wnioskować o poprawność parametrów z dowolnego BoundField obiektu i parametru, TemplateField gdy jest używana składnia powiązań danych dwukierunkowych ASP.NET.The DetailsView can infer the correct parameters from any BoundField object and a parameter for the TemplateField when the ASP.NET two-way data-binding syntax is used. W tym przykładzie do procedury obsługi zdarzeń zostanie dodany dodatkowy parametr OnInserting obsługujący klucz podstawowy, który jest zwracany przez procedurę składowaną.In this example, an additional parameter is added in the OnInserting event handler to handle the primary key that is returned by the stored procedure.

Na koniec po wstawieniu danych do bazy danych przez DetailsView kontrolkę OnInserted procedura obsługi zdarzeń jest wywoływana, aby obsłużyć Inserted zdarzenie, zostanie wyświetlona wartość klucz podstawowy wstawionego wiersza, a DataBind Metoda GridView kontrolki jest wywoływana jawnie w celu odświeżenia danych.Finally, after data is inserted into the database by the DetailsView control, the OnInserted event handler is called to handle the Inserted event, the value of the primary key of the inserted row is displayed, and the DataBind method of the GridView control is called explicitly to refresh the data.

<%@Page Language="C#" %>
<%@Import Namespace="System.Data" %>
<%@Import Namespace="System.Data.Common" %>
<%@Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">
 private void On_Inserting(Object sender, SqlDataSourceCommandEventArgs e) {

  SqlParameter insertedKey = new SqlParameter("@PK_New", SqlDbType.Int);
  insertedKey.Direction  = ParameterDirection.Output;    
  e.Command.Parameters.Add(insertedKey);
 }

 private void On_Inserted(Object sender, SqlDataSourceStatusEventArgs e) {
  DbCommand command = e.Command;  
  
  // The label displays the primary key of the recently inserted row.
  Label1.Text = command.Parameters["@PK_New"].Value.ToString();
  
  // Force a refresh after the data is inserted.
  GridView1.DataBind();
 }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:GridView
    id="GridView1"
    runat="server"
    AutoGenerateColumns="False"
    DataKeyNames="EmployeeID"    
    DataSourceID="SqlDataSource1">
    <columns>     
     <asp:BoundField HeaderText="First Name" DataField="FirstName" />
     <asp:BoundField HeaderText="Last Name" DataField="LastName" />
     <asp:BoundField HeaderText="Title" DataField="Title" />
     <asp:ButtonField ButtonType="Link" CommandName="Select" Text="Details..." />
    </columns>
   </asp:GridView>

   <asp:SqlDataSource
    id="SqlDataSource1"
    runat="server"
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind %>"
    SelectCommand="SELECT EmployeeID,FirstName,LastName,Title FROM Employees">
   </asp:SqlDataSource>

   <hr />

   <asp:DetailsView
    id="DetailsView1"
    runat="server"
    DataSourceID="SqlDataSource2"
    AutoGenerateRows="False"
    AutoGenerateInsertButton="True">
    <fields>
     <asp:BoundField HeaderText="First Name" DataField="FirstName" ReadOnly="False"/>
     <asp:BoundField HeaderText="Last Name" DataField="LastName" ReadOnly="False"/>
     <asp:TemplateField HeaderText="Title">
      <ItemTemplate>
       <asp:DropDownList
        id="TitleDropDownList"
        runat="server"
        selectedvalue="<%# Bind('Title') %>" >
        <asp:ListItem Selected="True">Sales Representative</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Sales Manager</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Vice President, Sales</asp:ListItem>
       </asp:DropDownList>
      </ItemTemplate>
     </asp:TemplateField>
     <asp:BoundField HeaderText="Notes" DataField="Notes" ReadOnly="False"/>
    </fields>
   </asp:DetailsView>


   <asp:SqlDataSource
    id="SqlDataSource2"
    runat="server"
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
    SelectCommand="SELECT * FROM Employees"
    InsertCommandType = "StoredProcedure"
    InsertCommand="sp_insertemployee"    
    OnInserting="On_Inserting"
    OnInserted ="On_Inserted"
    FilterExpression="EmployeeID={0}">
    <FilterParameters>
     <asp:ControlParameter Name="EmployeeID" ControlId="GridView1" PropertyName="SelectedValue" />
    </FilterParameters>
   </asp:SqlDataSource>

<!-- 
   -- An example sp_insertemployee stored procedure that returns
   -- the primary key of the row that was inserted in an OUT parameter.
   CREATE PROCEDURE sp_insertemployee 
    @FirstName nvarchar(10), 
    @LastName nvarchar(20) , 
    @Title nvarchar(30), 
    @Notes nvarchar(200), 
    @PK_New int OUTPUT
   AS
    INSERT INTO Employees(FirstName,LastName,Title,Notes)VALUES (@FirstName,@LastName,@Title,@Notes)
    SELECT @PK_New = @@IDENTITY
    RETURN (1)  
   GO
-->   

   <asp:Label 
    id="Label1"
    runat="server" />
   
  </form>
 </body>
</html>
<%@Page Language="VB" %>
<%@Import Namespace="System.Data" %>
<%@Import Namespace="System.Data.Common" %>
<%@Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 Sub On_Inserting(ByVal sender As Object, ByVal e As SqlDataSourceCommandEventArgs)

  Dim insertedKey As SqlParameter 
  insertedKey = New SqlParameter("@PK_New", SqlDbType.Int)
  insertedKey.Direction  = ParameterDirection.Output   
  
  e.Command.Parameters.Add(insertedKey)

 End Sub 'On_Inserting

 Sub On_Inserted(ByVal sender As Object, ByVal e As SqlDataSourceStatusEventArgs)
  Dim command As DbCommand 
  command = e.Command
  
  ' The label displays the primary key of the recently inserted row.
  Label1.Text = command.Parameters("@PK_New").Value.ToString()  
  
  ' Explicitly call DataBind to refresh the data
  ' and show the newly inserted row.
  GridView1.DataBind()
 End Sub 'On_Inserted

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:GridView
    id="GridView1"
    runat="server"
    AutoGenerateColumns="False"
    DataKeyNames="EmployeeID"    
    DataSourceID="SqlDataSource1">
    <columns>     
     <asp:BoundField HeaderText="First Name" DataField="FirstName" />
     <asp:BoundField HeaderText="Last Name" DataField="LastName" />
     <asp:BoundField HeaderText="Title" DataField="Title" />
     <asp:ButtonField ButtonType="Link" CommandName="Select" Text="Details..." />
    </columns>
   </asp:GridView>

   <asp:SqlDataSource
    id="SqlDataSource1"
    runat="server"
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind %>"
    SelectCommand="SELECT EmployeeID,FirstName,LastName,Title FROM Employees">
   </asp:SqlDataSource>

   <hr />

   <asp:DetailsView
    id="DetailsView1"
    runat="server"
    DataSourceID="SqlDataSource2"
    AutoGenerateRows="False"
    AutoGenerateInsertButton="True">
    <fields>
     <asp:BoundField HeaderText="First Name" DataField="FirstName" ReadOnly="False"/>
     <asp:BoundField HeaderText="Last Name" DataField="LastName" ReadOnly="False"/>
     <asp:TemplateField HeaderText="Title">
      <ItemTemplate>
       <asp:DropDownList
        id="TitleDropDownList"
        runat="server"
        selectedvalue="<%# Bind('Title') %>" >
        <asp:ListItem Selected="True">Sales Representative</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Sales Manager</asp:ListItem>
        <asp:ListItem>Vice President, Sales</asp:ListItem>
       </asp:DropDownList>
      </ItemTemplate>
     </asp:TemplateField>
     <asp:BoundField HeaderText="Notes" DataField="Notes" ReadOnly="False"/>
    </fields>
   </asp:DetailsView>


   <asp:SqlDataSource
    id="SqlDataSource2"
    runat="server"
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
    SelectCommand="SELECT * FROM Employees"
    InsertCommandType = "StoredProcedure"
    InsertCommand="sp_insertemployee"    
    OnInserting="On_Inserting"
    OnInserted ="On_Inserted"
    FilterExpression="EmployeeID={0}">
    <FilterParameters>
     <asp:ControlParameter Name="EmployeeID" ControlId="GridView1" PropertyName="SelectedValue" />
    </FilterParameters>
   </asp:SqlDataSource>

<!-- 
   -- An example sp_insertemployee stored procedure that returns
   -- the primary key of the row that was inserted in an OUT parameter.
   CREATE PROCEDURE sp_insertemployee 
    @FirstName nvarchar(10), 
    @LastName nvarchar(20) , 
    @Title nvarchar(30), 
    @Notes nvarchar(200), 
    @PK_New int OUTPUT
   AS
    INSERT INTO Employees(FirstName,LastName,Title,Notes)VALUES (@FirstName,@LastName,@Title,@Notes)
    SELECT @PK_New = @@IDENTITY
    RETURN (1)  
   GO
-->   

   <asp:Label 
    id="Label1"
    runat="server" />
   
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Obsłuż Inserting zdarzenie, aby wykonać dodatkowe operacje inicjowania, które są specyficzne dla aplikacji, aby sprawdzić poprawność wartości parametrów lub zmienić wartości parametrów przed SqlDataSource wykonaniem operacji wstawiania przez formant.Handle the Inserting event to perform additional initialization operations that are specific to your application, to validate the values of parameters, or to change the parameter values before the SqlDataSource control performs the insert operation. Połączenie z podstawowym źródłem danych nie jest jeszcze otwarte, gdy wywoływana jest delegat programu obsługi zdarzeń.The connection to the underlying data source is not yet open when the event handler delegate is called. W związku z tym nie można anulować operacji bezpośrednio przez wywołanie Cancel metody w DbCommand obiekcie, który jest udostępniany przez SqlDataSourceCommandEventArgs Właściwość.Therefore, you cannot cancel the operation directly by calling the Cancel method on the DbCommand object that is exposed by the SqlDataSourceCommandEventArgs property. Można jednak anulować operację bazy danych, ustawiając Cancel Właściwość SqlDataSourceCommandEventArgs obiektu na true .You can, however, cancel the database operation by setting the Cancel property of the SqlDataSourceCommandEventArgs object to true.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też