SqlDataSourceMode Wyliczenie

Definicja

Określa, czy SqlDataSource AccessDataSource kontrolka lub pobiera dane jako IDataReader lub DataSet .Specifies whether a SqlDataSource or AccessDataSource control retrieves data as a IDataReader or DataSet.

public enum class SqlDataSourceMode
public enum SqlDataSourceMode
type SqlDataSourceMode = 
Public Enum SqlDataSourceMode
Dziedziczenie
SqlDataSourceMode

Pola

DataReader 0

Pobiera dane z magazynu danych źródłowych jakoIDataReaderRetrieves data from the underlying data storage as an IDataReader

DataSet 1

Pobiera dane z magazynu danych źródłowych do DataSet struktury.Retrieves data from the underlying data storage into a DataSet structure.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak ustawić DataSourceMode Właściwość SqlDataSource kontrolki na, DataReader gdy pobiera prostą listę elementów z bazy danych SQL Server do ListBox kontrolki.The following example demonstrates how to set the DataSourceMode property of a SqlDataSource control to DataReader when retrieving a simple list of items from a SQL Server database into a ListBox control.

<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:SqlDataSource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     DataSourceMode="DataReader"
     ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     SelectCommand="SELECT LastName FROM Employees">
   </asp:SqlDataSource>

   <asp:ListBox
     id="ListBox1"
     runat="server"
     DataTextField="LastName"
     DataSourceID="SqlDataSource1">
   </asp:ListBox>

  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:SqlDataSource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     DataSourceMode="DataReader"
     ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     SelectCommand="SELECT LastName FROM Employees">
   </asp:SqlDataSource>

   <asp:ListBox
     id="ListBox1"
     runat="server"
     DataTextField="LastName"
     DataSourceID="SqlDataSource1">
   </asp:ListBox>

  </form>
 </body>
</html>

W poniższym przykładzie pokazano, jak ustawić SqlDataSource.DataSourceMode Właściwość na DataSet podczas pobierania zestawu danych do GridView kontrolki z włączonym sortowaniem.The following example demonstrates how to set the SqlDataSource.DataSourceMode property to DataSet when retrieving a set of data into a GridView control that has sorting enabled.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:SqlDataSource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     DataSourceMode="DataSet"
     ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     SelectCommand="SELECT FirstName, LastName, Title FROM Employees">
   </asp:SqlDataSource>

   <asp:GridView
     id="GridView1"
     runat="server"
     AllowSorting="True"
     DataSourceID="SqlDataSource1">
   </asp:GridView>

  </form>
 </body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>ASP.NET Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <asp:SqlDataSource
     id="SqlDataSource1"
     runat="server"
     DataSourceMode="DataSet"
     ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:MyNorthwind%>"
     SelectCommand="SELECT FirstName, LastName, Title FROM Employees">
   </asp:SqlDataSource>

   <asp:GridView
     id="GridView1"
     runat="server"
     AllowSorting="True"
     DataSourceID="SqlDataSource1">
   </asp:GridView>

  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

SqlDataSourceModeWyliczenie jest używane przez SqlDataSource i AccessDataSource kontrolki do opisywania trybu pobierania danych używanego przez kontrolkę źródła danych, gdy Select wywoływana jest metoda.The SqlDataSourceMode enumeration is used by the SqlDataSource and AccessDataSource controls to describe the data retrieval mode that the data source control uses when the Select method is called. Gdy DataSourceMode Właściwość jest ustawiona na DataSet , dane są ładowane do DataSet struktury.When the DataSourceMode property is set to DataSet, data is loaded into a DataSet structure. Pozwala to na scenariusze, w których kontrolki interfejsu użytkownika, takie jak GridView funkcje sortowania i stronicowania.This enables scenarios where user interface controls such as GridView offer sorting and paging capabilities. Gdy DataSourceMode Właściwość jest ustawiona na DataReader , dane są pobierane przez IDataReader obiekt, który jest kursorem tylko do odczytu.When the DataSourceMode property is set to DataReader, data is retrieved by an IDataReader object, which is a read-only, forward-only cursor.

SqlDataSourceModeWyliczenie służy tylko do opisywania, jak Select polecenie pobiera dane; nie ma wpływu na inne operacje SqlDataSource wykonywane przez formant, takie jak Insert , Update lub Delete .The SqlDataSourceMode enumeration is only used to describe how the Select command retrieves data; it has no effect on other operations the SqlDataSource control performs, such as Insert, Update, or Delete.

Dotyczy

Zobacz też