Unit.Point(Int32) Metoda

Definicja

Tworzy Unit Typ Point z określonego 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem.Creates a Unit of type Point from the specified 32-bit signed integer.

public:
 static System::Web::UI::WebControls::Unit Point(int n);
public static System.Web.UI.WebControls.Unit Point (int n);
static member Point : int -> System.Web.UI.WebControls.Unit
Public Shared Function Point (n As Integer) As Unit

Parametry

n
Int32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która reprezentuje długość Unit .A 32-bit signed integer that represents the length of the Unit.

Zwraca

Unit

UnitTyp Point , który reprezentuje długość określoną przez 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.A Unit of type Point that represents the length specified by the 32-bit signed integer.

Uwagi

Użyj Point metody statycznej, aby utworzyć Unit Typ Point , który reprezentuje długość określoną przez n parametr.Use the Point static method to create a Unit of type Point that represents the length specified by the n parameter.

Uwaga

UnitKlasa może reprezentować wartości tylko z przedziału od-32768 do 32767.The Unit class can represent values only between -32768 and 32767.

Dotyczy

Zobacz też