Unit.Percentage(Double) Metoda

Definicja

Tworzy Unit Typ Percentage z określonej liczby zmiennoprzecinkowej podwójnej precyzji.Creates a Unit of type Percentage from the specified double-precision floating-point number.

public:
 static System::Web::UI::WebControls::Unit Percentage(double n);
public static System.Web.UI.WebControls.Unit Percentage (double n);
static member Percentage : double -> System.Web.UI.WebControls.Unit
Public Shared Function Percentage (n As Double) As Unit

Parametry

n
Double

Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji, która reprezentuje długość Unit .A double-precision floating-point number that represents the length of the Unit.

Zwraca

Unit

UnitTyp Percentage , który reprezentuje długość określoną przez liczbę zmiennoprzecinkową o podwójnej precyzji.A Unit of type Percentage that represents the length specified by the double-precision floating-point number.

Uwagi

Użyj Percentage metody statycznej, aby utworzyć Unit Typ Percentage , który reprezentuje długość określoną przez n parametr.Use the Percentage static method to create a Unit of type Percentage that represents the length specified by the n parameter. Na przykład jeśli określisz 80 dla n i użyjesz jednostki zwracanej do ustawienia Height kontrolki serwer sieci Web, height atrybut zostanie ustawiony na 80%.For example, if you specify 80 for n and use the returned unit to set the Height of a Web server control, the height attribute is set to 80%.

Uwaga

UnitKlasa może reprezentować wartości tylko z przedziału od-32768 do 32767.The Unit class can represent values only between -32768 and 32767.

Dotyczy

Zobacz też