XPathFollowingIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację we wszystkich następujących węzłach zgodnie z regułami poniższej osi XPath.Iterates over all following nodes according to the XPath following-axis rules.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class XPathFollowingIterator
public struct XPathFollowingIterator
type XPathFollowingIterator = struct
Public Structure XPathFollowingIterator
Dziedziczenie
XPathFollowingIterator

Uwagi

Zgodnie z zasadami pochodzącymi z wyrażenia XPath, elementy podrzędne nie są uwzględniane, nawet jeśli są zgodne z węzłem początkowym w kolejności dokumentu.According to the XPath following-axis rules, the descendants are not included, even though they follow the starting node in document order.

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XPathNavigator, XmlNavigatorFilter)

XPathFollowingIteratorInicjuje.Initializes the XPathFollowingIterator. XPathFollowingIterator Nie zawiera duplikatów.The XPathFollowingIterator does not contain duplicates.

MoveNext()

Umieszcza iterator w następnym następującym węźle.Positions the iterator to the next following node.

Dotyczy