Dodawanie aplikacji platformy Microsoft 365 do urządzeń z systemem Windows 10 za pomocą usługi Microsoft IntuneAdd Microsoft 365 apps to Windows 10 devices with Microsoft Intune

Aby móc przypisywać, monitorować, konfigurować lub zabezpieczać aplikacje, trzeba je najpierw dodać do usługi Intune.Before you can assign, monitor, configure, or protect apps, you must add them to Intune. Jednym z dostępnych typów aplikacji są aplikacje platformy Microsoft 365 dla urządzeń z systemem Windows 10.One of the available app types is Microsoft 365 apps for Windows 10 devices. Po wybraniu tego typu aplikacji w usłudze Intune możesz przypisać i zainstalować aplikacji platformy Microsoft 365 na zarządzanych urządzeniach z systemem Windows 10.By selecting this app type in Intune, you can assign and install Microsoft 365 apps to devices you manage that run Windows 10. Możesz także przypisać i zainstalować aplikacje dla klienta klasycznego usługi Microsoft Project Online i programu Microsoft Visio Online Plan 2, jeśli masz ich licencje.You can also assign and install apps for the Microsoft Project Online desktop client and Microsoft Visio Online Plan 2, if you own licenses for them. Dostępne aplikacje platformy Microsoft 365 są wyświetlane jako pojedynczy wpis na liście aplikacji w konsoli usługi Intune na platformie Azure.The available Microsoft 365 apps are displayed as a single entry in the list of apps in the Intune console within Azure.

Uwaga

Nazwa subskrypcji Microsoft Office 365 ProPlus została zmieniona na aplikacje platformy Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.Microsoft Office 365 ProPlus has been renamed to Microsoft 365 Apps for enterprise. W naszej dokumentacji zazwyczaj używamy nazwy aplikacje platformy Microsoft 365.In our documentation, we'll commonly refer to it as Microsoft 365 Apps.

Aplikacje platformy Microsoft 365 wdrożone za pośrednictwem usługi Microsoft Intune należy aktywować za pomocą licencji aplikacji platformy Microsoft 365.You must use Microsoft 365 Apps licenses to activate Microsoft 365 Apps apps deployed through Microsoft Intune. Aplikacje platformy Microsoft 365 dla przedsiębiorstw są obsługiwane przez usługę Intune, jednak należy skonfigurować pakiet aplikacji platformy Microsoft 365 dla przedsiębiorstw przy użyciu danych XML.Microsoft 365 Apps for business edition is supported by Intune, however you must configure the app suite of the Microsoft 365 Apps for business edition using XML data. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie pakietu aplikacji przy użyciu danych XML.For more information, see Configure app suite using XML data.

Przed rozpoczęciemBefore you start

Ważne

Jeśli na urządzeniu użytkownika końcowego znajdują się aplikacje msi pakietu Office, musisz użyć funkcji Usuń pliki MSI, aby je bezpiecznie odinstalować.If there are .msi Office apps on the end-user device, you must use the Remove MSI feature to safely uninstall these apps. W przeciwnym razie nie będzie można zainstalować aplikacji platformy Microsoft 365 dostarczonych przez usługę Intune.Otherwise, the Intune delivered Microsoft 365 apps will fail to install.

 • Na urządzeniach, na których wdrażasz te aplikacje, musi być zainstalowana aktualizacja Windows 10 Creators Update lub jej nowsza wersja.Devices to which you deploy these apps must be running the Windows 10 Creators Update or later.
 • Usługa Intune obsługuje dodawanie aplikacji pakietu Office tylko z pakietu aplikacji platformy Microsoft 365.Intune supports adding Office apps from the Microsoft 365 Apps suite only.
 • Jeśli jakiekolwiek aplikacje pakietu Office są otwarte, gdy usługa Intune instaluje pakiet aplikacji, instalacja może zakończyć się niepowodzeniem, a użytkownicy mogą utracić dane z niezapisanych plików.If any Office apps are open when Intune installs the app suite, the installation might fail, and users might lose data from unsaved files.
 • Ta metoda instalacji nie jest obsługiwana na urządzeniach z systemem Windows Home, Windows Team, Windows Holographic lub Windows Holographic for Business.This installation method is not supported on Windows Home, Windows Team, Windows Holographic, or Windows Holographic for Business devices.
 • Usługa Intune nie obsługuje instalowania aplikacji komputerowych platformy Microsoft 365 ze sklepu Microsoft Store (znanych jako aplikacje pakietu Office Centennial) na urządzeniach, na których już wdrożono aplikacje platformy Microsoft 365 przy użyciu usługi Intune.Intune does not support installing Microsoft 365 desktop apps from the Microsoft Store (known as Office Centennial apps) on a device to which you have already deployed Microsoft 365 apps with Intune. Jeśli zainstalujesz tę konfigurację, może dojść do utraty lub uszkodzenia danych.If you install this configuration, it might cause data loss or corruption.
 • Wielokrotne wymagane lub dostępne przypisania aplikacji nie są dodawane.Multiple required or available app assignments are not additive. Nowsze przypisanie aplikacji spowoduje zastąpienie zainstalowanych wcześniej przypisań aplikacji.A later app assignment will overwrite pre-existing installed app assignments. Jeśli na przykład pierwszy zestaw aplikacji pakietu Office zawiera program Word, a późniejszy go nie zawiera, program Word zostanie odinstalowany.For example, if the first set of Office apps contains Word, and the later one does not, Word will be uninstalled. Ten warunek nie dotyczy aplikacji Visio ani Project.This condition does not apply to any Visio or Project applications.
 • Wielokrotne wdrożenia platformy Microsoft 365 nie są obecnie obsługiwane.Multiple Microsoft 365 deployments are not currently supported. Na urządzenie można dostarczyć tylko jedno wdrożenie.Only one deployment will be delivered to the device.
 • Wersja pakietu Office: wybierz, czy chcesz przypisać 32-bitową, czy 64-bitową wersję pakietu Office.Office version - Choose whether you want to assign the 32-bit or 64-bit version of Office. Wersję 32-bitową można zainstalować na urządzeniach 32-bitowych i 64-bitowych, ale wersję 64-bitową można zainstalować tylko na urządzeniach 64-bitowych.You can install the 32-bit version on both 32-bit and 64-bit devices, but you can install the 64-bit version on 64-bit devices only.
 • Usuń plik MSI z urządzeń użytkownika końcowego — wybierz, czy chcesz usunąć wcześniej istniejące aplikacje MSI pakietu Office z urządzeń użytkownika końcowego.Remove MSI from end-user devices - Choose whether you want to remove pre-existing Office .MSI apps from end-user devices. Instalacja nie powiedzie się, jeśli na urządzeniach użytkownika końcowego są wcześniej istniejące aplikacje MSI.The installation won't succeed if there are pre-existing .MSI apps on end-user devices. Aplikacje do odinstalowania nie są ograniczone tylko do aplikacji wybranych do instalacji w okienku Konfigurowanie pakietu aplikacji, ponieważ zostaną usunięte wszystkie aplikacje pakietu Office (MSI) na urządzeniu użytkownika końcowego.The apps to be uninstalled are not limited to the apps selected for installation in Configure App Suite, as it will remove all Office (MSI) apps from the end user device. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Remove existing MSI versions of Office when upgrading to Microsoft 365 Apps (Usuwanie istniejących wersji MSI pakietu Office podczas uaktualniania do aplikacji platformy Microsoft 365).For more information, see Remove existing MSI versions of Office when upgrading toMicrosoft 365 Apps. Podczas ponownego instalowania pakietu Office na maszynach użytkowników końcowych przez usługę Intune użytkownicy końcowi automatycznie uzyskają te same pakiety językowe, które mieli z poprzednimi instalacjami MSI pakietu Office.When Intune reinstalls Office on your end user's machines, end users will automatically get the same language packs that they had with previous .MSI Office installations.

Wybierz aplikacje platformy Microsoft 365Select Microsoft 365 Apps

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager.Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center.
 2. Wybierz pozycję Aplikacje > Wszystkie aplikacje > Dodaj.Select Apps > All apps > Add.
 3. Wybierz pozycję Windows 10 w sekcji Aplikacje platformy Microsoft 365 okienka Wybierz typ aplikacji.Select Windows 10 in the Microsoft 365 Apps section of the Select app type pane.
 4. Kliknij pozycję Wybierz.Click Select. Zostanie wyświetlona procedura dodawania aplikacji platformy Microsoft 365.The Add Microsoft 365 Apps steps are displayed.

Krok 1. Informacje o pakiecie aplikacjiStep 1 - App suite information

W tym kroku podajesz informacje o pakiecie aplikacji.In this step, you provide information about the app suite. Te informacje pomagają zidentyfikować pakiet aplikacji w usłudze Intune i ułatwiają użytkownikom wyszukiwanie tego pakietu w portalu firmy.This information helps you to identify the app suite in Intune, and it helps users to find the app suite in the company portal.

 1. Na stronie informacji o pakiecie aplikacji możesz potwierdzić lub zmodyfikować wartości domyślne:In the App suite information page, you can confirm or modify the default values:
  • Nazwa pakietu: wprowadź nazwę pakietu aplikacji wyświetlaną w portalu firmy.Suite Name: Enter the name of the app suite as it is displayed in the company portal. Upewnij się, że wszystkie używane nazwy pakietów są unikatowe.Make sure that all suite names that you use are unique. Jeśli dana nazwa pakietu aplikacji występuje dwa razy, użytkownicy portalu firmy będą widzieć tylko jedną z aplikacji o tej nazwie.If the same app suite name exists twice, only one of the apps is displayed to users in the company portal.
  • Opis pakietu: wprowadź opis pakietu aplikacji.Suite Description: Enter a description for the app suite. Możesz na przykład podać listę aplikacji wybranych do uwzględnienia.For example, you could list the apps you've selected to include.
  • Wydawca: w roli wydawcy występuje firma Microsoft.Publisher: Microsoft appears as the publisher.
  • Kategoria: opcjonalnie wybierz co najmniej jedną wbudowaną lub utworzoną przez siebie kategorię aplikacji.Category: Optionally, select one or more of the built-in app categories or a category that you created. To ustawienie ułatwi użytkownikom znajdowanie pakietu aplikacji podczas przeglądania portalu firmy.This setting makes it easier for users to find the app suite when they browse the company portal.
  • Pokaż jako polecaną aplikację w Portalu firmy: wybierz tę opcję, aby wyświetlić pakiet aplikacji w dobrze widocznym miejscu na stronie głównej portalu firmy podczas przeglądania aplikacji przez użytkowników.Show this as a featured app in the Company Portal: Select this option to display the app suite prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Adres URL informacji: Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny sieci Web zawierającej informacje o tej aplikacji.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Adres będzie widoczny dla użytkowników Portalu firmy.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Adres URL zasad ochrony prywatności: Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny sieci Web zawierającej informacje dotyczące zasad ochrony prywatności w tej aplikacji.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Adres będzie widoczny dla użytkowników Portalu firmy.The URL is displayed to users in the company portal.
  • Deweloper: w roli dewelopera występuje firma Microsoft.Developer: Microsoft appears as the developer.
  • Właściciel: w roli właściciela występuje firma Microsoft.Owner: Microsoft appears as the owner.
  • Uwagi: wprowadź wszelkie uwagi, które chcesz skojarzyć z tą aplikacją.Notes: Enter any notes that you want to associate with this app.
  • Logo: Logo aplikacji platformy Microsoft 365 będzie wyświetlane razem z aplikacją podczas przeglądania portalu firmy.Logo: The Microsoft 365 Apps logo is displayed with the app when users browse the company portal.
 2. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić stronę Konfigurowanie pakietu aplikacji.Click Next to display the Configure app suite page.

Krok 2. (Opcja 1) Konfigurowanie pakietu aplikacji za pomocą projektanta konfiguracjiStep 2 - (Option 1) Configure app suite using the configuration designer

Wybierając pozycję Format ustawień konfiguracji, możesz wybrać metodę konfigurowania ustawień aplikacji.You can choose a method for configuring app setting by selecting a Configuration settings format. Do wyboru są następujące opcje formatu ustawień:Setting format options include:

 • Projektant konfiguracjiConfiguration designer
 • Wprowadzanie danych XMLEnter XML data

Po wybraniu opcji Projektant konfiguracji okienko Dodawanie aplikacji zmieni się i będzie można w nim wybrać trzy dodatkowe opcje ustawień:When you choose Configuration designer the Add app pane will change to offer three additional settings areas:

 • Konfigurowanie pakietu aplikacjiConfigure app suite
 • Informacje o pakiecie aplikacjiApp suite information
 • WłaściwościProperties
Add Microsoft 365 Apps - Configuration designer
 1. Na stronie Pakiet aplikacji konfiguracji wybierz pozycję Projektant konfiguracji.On the Configuration app suite page choose Configuration designer.
  • Wybierz aplikacje pakietu Office: z listy rozwijanej wybierz standardowe aplikacje pakietu Office, które chcesz przypisać do urządzeń.Select Office apps: Select the standard Office apps that you want to assign to devices by choosing the apps in the dropdown list.

  • Wybierz inne aplikacje pakietu Office (wymagana licencja) : z listy rozwijanej wybierz dodatkowe aplikacje pakietu Office, które chcesz przypisać do urządzeń i dla których masz licencje.Select other Office apps (license required): Select additional Office apps that you want to assign to devices and that you have licenses for by choosing the apps in the dropdown list. Obejmują one aplikacje licencjonowane, takie jak Microsoft Project Online Desktop Client i Microsoft Visio Online Plan 2.These apps include licensed apps, such as Microsoft Project Online desktop client and Microsoft Visio Online Plan 2.

  • Architektura: wybierz, czy chcesz przypisać 32-bitową, czy 64-bitową wersję aplikacji platformy Microsoft 365.Architecture: Choose whether you want to assign the 32-bit or 64-bit version of Microsoft 365 Apps. Wersję 32-bitową można zainstalować na urządzeniach 32-bitowych i 64-bitowych, ale wersję 64-bitową można zainstalować tylko na urządzeniach 64-bitowych.You can install the 32-bit version on both 32-bit and 64-bit devices, but you can install the 64-bit version on 64-bit devices only.

  • Kanał aktualizacji: wybierz sposób aktualizacji pakietu Office na urządzeniach.Update Channel: Choose how Office is updated on devices. Aby uzyskać informacje dotyczące różnych kanałów aktualizacji, zobacz Omówienie kanałów aktualizacji aplikacji platformy Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.For information about the various update channels, see Overview of update channels for Microsoft 365 Apps for enterprise. Wybierz spośród opcji:Choose from:

   • Raz na miesiącMonthly
   • Raz na miesiąc (docelowy)Monthly (Targeted)
   • PółrocznySemi-Annual
   • Półroczny (docelowy)Semi-Annual (Targeted)

   Po wybraniu kanału możesz wybrać następujące opcje:After you choose a channel, you can choose the following:

   • Usuń inne wersje: Wybierz pozycję Tak, aby usunąć inne wersje pakietu Office (MSI) z urządzeń użytkownika.Remove other versions: Choose Yes to remove other versions of Office (MSI) from user devices. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz usunąć wcześniej istniejące aplikacje MSI pakietu Office z urządzeń użytkownika końcowego.Choose this option when you want to remove pre-existing Office .MSI apps from end-user devices. Instalacja nie powiedzie się, jeśli na urządzeniach użytkownika końcowego są wcześniej istniejące aplikacje MSI.The installation won't succeed if there are pre-existing .MSI apps on end-user devices. Aplikacje do odinstalowania nie są ograniczone tylko do aplikacji wybranych do instalacji w okienku Konfigurowanie pakietu aplikacji, ponieważ zostaną usunięte wszystkie aplikacje pakietu Office (MSI) na urządzeniu użytkownika końcowego.The apps to be uninstalled are not limited to the apps selected for installation in Configure App Suite, as it will remove all Office (MSI) apps from the end user device. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Remove existing MSI versions of Office when upgrading to Microsoft 365 Apps (Usuwanie istniejących wersji MSI pakietu Office podczas uaktualniania do aplikacji platformy Microsoft 365).For more information, see Remove existing MSI versions of Office when upgrading to Microsoft 365 Apps. Podczas ponownego instalowania pakietu Office na maszynach użytkowników końcowych przez usługę Intune użytkownicy końcowi automatycznie uzyskają te same pakiety językowe, które mieli z poprzednimi instalacjami MSI pakietu Office.When Intune reinstalls Office on your end user's machines, end users will automatically get the same language packs that they had with previous .MSI Office installations.

   • Wybierz wersję do zainstalowania: wybierz wersję pakietu Office, która powinna zostać zainstalowana.Version to install: Choose the version of Office that should be installed.

   • Określona wersja: Jeśli wybrano pozycję Określona jako wersję do zainstalowania w powyższym ustawieniu, można wybrać opcję instalacji określonej wersji pakietu Office dla wybranego kanału na urządzeniach użytkowników końcowych.Specific version: If you have chosen Specific as the Version to install in the above setting, you can select to install a specific version of Office for the selected channel on end user devices.

    Dostępne wersje będą się zmieniać z upływem czasu.The available versions will change over time. Dlatego podczas tworzenia nowego wdrożenia mogą być dostępne nowsze wersje, a pewne starsze wersje mogą być niedostępne.Therefore, when creating a new deployment, the versions available may be newer and not have certain older versions available. Bieżące wdrożenia będą nadal wdrażane przy użyciu starszej wersji, lecz lista dla kanału będzie stale aktualizowana.Current deployments will continue to deploy the older version, but the version list will be continually updated per channel.

    Dla urządzeń, które zaktualizowały swoje przypięte wersje (lub zaktualizowały jakiekolwiek inne właściwości) i są wdrożone jako dostępne, stan raportowania będzie widoczny jako zainstalowany, jeśli poprzednia wersja była zainstalowana, zanim nastąpiło zaewidencjonowanie urządzenia.For devices that update their pinned version (or update any other properties) and are deployed as available, the reporting status will show as Installed if they installed the previous version until the device check-in occurs. Gdy nastąpi ewidencjonowanie urządzenia, stan zostanie tymczasowo zmieniony na Nieznany, jednak nie zostanie on wyświetlony dla użytkownika.When the device check-in happens, the status will temporarily change to Unknown, however it will not be shown to the user. Gdy użytkownik zainicjuje instalację nowszej dostępnej wersji, zobaczy zmianę stanu na Zainstalowane.When the user initiates the install for the newer available version, the user will see the status changed to Installed.

    Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Overview of update channels for Microsoft 365 Apps (Omówienie kanałów aktualizacji aplikacji platformy Microsoft 365).For more information, see Overview of update channels for Microsoft 365 Apps.

  • Użyj aktywacji na komputerze udostępnionym: wybierz tę opcję, jeśli wielu użytkowników współużytkuje komputer.Use shared computer activation: Select this option when multiple users share a computer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz omówienie aktywacji aplikacji platformy Microsoft 365 na komputerze udostępnionym.For more information, see Overview of shared computer activation for Microsoft 365 Apps.

  • Automatycznie akceptuj licencję użytkownika aplikacji: wybierz tę opcję, jeśli użytkownicy końcowi nie muszą akceptować umowy licencyjnej.Automatically accept the app end user license agreement: Select this option if you don't require end users to accept the license agreement. Usługa Intune zaakceptuje umowę automatycznie.Intune then automatically accepts the agreement.

  • Języki: pakiet Office jest automatycznie instalowany we wszystkich obsługiwanych językach, które zostały zainstalowane w systemie Windows na urządzeniu użytkownika końcowego.Languages: Office is automatically installed in any of the supported languages that are installed with Windows on the end-user's device. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zainstalować dodatkowe języki z pakietem aplikacji.Select this option if you want to install additional languages with the app suite.

   Dla aplikacji platformy Microsoft 365 zarządzanych przez usługę Intune możesz wdrożyć dodatkowe języki.You can deploy additional languages for Microsoft 365 Apps managed through Intune. Lista dostępnych języków uwzględnia Typ pakietu językowego (podstawowy, częściowy i weryfikujący).The list of available languages includes the Type of language pack (core, partial, and proofing). W witrynie Azure Portal wybierz kolejno pozycje Microsoft Intune > Aplikacje > Wszystkie aplikacje > Dodaj.In the Azure portal, select Microsoft Intune > Apps > All apps > Add. Na liście Typ aplikacji w okienku Dodaj aplikację wybierz pozycję Windows 10 w obszarze Aplikacje platformy Microsoft 365.In the App type list of the Add app pane, select Windows 10 under Microsoft 365 Apps. Wybierz pozycję Języki w okienku Ustawienia pakietu aplikacji.Select Languages in the App Suite Settings pane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Overview of deploying languages in Microsoft 365 Apps (Omówienie wdrażania języków w aplikacjach platformy Microsoft 365).For additional information, see Overview of deploying languages in Microsoft 365 Apps.

 2. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić stronę Tagi zakresu.Click Next to display the Scope tags page.

Krok 2. (Opcja 2) Konfigurowanie pakietu aplikacji przy użyciu danych XMLStep 2 - (Option 2) Configure app suite using XML data

W przypadku wybrania opcji Wprowadź dane XML w polu listy rozwijanej format ustawienia na stronie Konfigurowanie pakietu aplikacji możesz skonfigurować pakiet aplikacji Office przy użyciu niestandardowego pliku konfiguracji.If you selected the Enter XML data option under the Setting format dropdown box on the Configure app suite page, you can configure the Office app suite using a custom configuration file.

Dodawanie projektanta konfiguracji usługi Office 365

 1. Dodano plik XML konfiguracji.Added your configuration XML.

  Uwaga

  Identyfikatorem produktu może być Business (O365BusinessRetail) lub ProPlus (O365ProPlusRetail).The Product ID can either be Business (O365BusinessRetail) or Proplus (O365ProPlusRetail). Pakiet aplikacji platformy Microsoft 365 dla przedsiębiorstw można jednak skonfigurować tylko przy użyciu danych XML.However, you can only configure the app suite of the Microsoft 365 Apps for business edition using XML data. Należy zauważyć, że nazwa subskrypcji Microsoft Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje platformy Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.Note that Microsoft Office 365 ProPlus has been renamed to Microsoft 365 Apps for enterprise.

 2. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić stronę Tagi zakresu.Click Next to display the Scope tags page.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzania danych XML, zobacz artykuł Configuration options for the Office Deployment Tool (Opcje konfiguracji narzędzia wdrażania pakietu Office).For more information about entering XML data, see Configuration options for the Office Deployment Tool.

Krok 3. Wybieranie tagów zakresu (opcjonalnie)Step 3 - Select scope tags (optional)

Za pomocą tagów zakresu można określić, kto będzie mógł wyświetlać informacje o aplikacji klienckiej w usłudze Intune.You can use scope tags to determine who can see client app information in Intune. Więcej informacji o tagach zakresu zawiera artykuł Używanie kontroli dostępu opartej na rolach i tagów zakresu w rozproszonej infrastrukturze informatycznej.For full details about scope tags, see Use role-based access control and scope tags for distributed IT.

 1. Kliknij pozycję Wybierz tagi zakresu, aby opcjonalnie dodać tagi zakresu dla pakietu aplikacji.Click Select scope tags to optionally add scope tags for the app suite.
 2. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić stronę Przypisania.Click Next to display the Assignments page.

Krok 4. PrzypisaniaStep 4 - Assignments

 1. Wybierz przypisania grupy Wymagane, Dostępne dla zarejestrowanych urządzeń lub Odinstaluj dla pakietu aplikacji.Select the Required, Available for enrolled devices, or Uninstall group assignments for the app suite. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie grup w celu organizowania użytkowników i urządzeń i Przypisywanie aplikacji do grup przy użyciu usługi Microsoft Intune.For more information, see Add groups to organize users and devices and Assign apps to groups with Microsoft Intune.
 2. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić stronę Recenzja i tworzenie.Click Next to display the Review + create page.

Krok 5. Przegląd + tworzenieStep 5 - Review + create

 1. Przejrzyj wartości i ustawienia wprowadzone dla pakietu aplikacji.Review the values and settings you entered for the app suite.

 2. Gdy skończysz, kliknij pozycję Utwórz, aby dodać aplikację do usługi Intune.When you are done, click Create to add the app to Intune.

  Zostanie wyświetlony blok Omówienie.The Overview blade is displayed.

Szczegóły wdrożeniaDeployment details

Po przypisaniu zasad wdrażania z usługi Intune do maszyn docelowych za pośrednictwem dostawcy usługi konfiguracji pakietu Office (CSP) urządzenie końcowe automatycznie pobierze pakiet instalacyjny z lokalizacji officecdn.microsoft.com.Once the deployment policy from Intune is assigned to the target machines through Office configuration service provider (CSP), the end device will automatically download the installation package from the officecdn.microsoft.com location. W katalogu Program Files zostaną wyświetlone dwa katalogi:You will see two directories appearing in the Program Files directory:

Pakiety instalacji pakietu Office w katalogu Program Files

W katalogu Microsoft Office zostanie utworzony nowy folder, w którym są przechowywane pliki instalacyjne:Under the Microsoft Office directory, a new folder is created where the installation files are stored:

Nowo utworzony folder w katalogu Microsoft Office

W katalogu Microsoft Office 15 są przechowywane pliki modułu uruchamiania instalacji typu Szybka instalacja.Under the Microsoft Office 15 directory, the Office Click-to-Run installation launcher files are stored. Instalacja rozpocznie się automatycznie, jeśli wymagany jest typ przypisania:The installation will start automatically if the assignment type is required:

Pliki uruchamiania instalacji typu Szybka instalacja

Instalacja zostanie przeprowadzona w trybie dyskretnym, jeśli przypisanie platformy Microsoft 365 zostanie skonfigurowane zgodnie z wymaganiami.The installation will be in silent mode if the assignment of Microsoft 365 is configured as required. Pobrane pliki instalacyjne zostaną usunięte po pomyślnym zakończeniu instalacji.The downloaded installation files will be deleted once the installation succeeded. Jeśli przypisanie zostanie skonfigurowane jako Dostępne, aplikacje pakietu Office pojawią się w aplikacji Portal firmy, aby użytkownicy końcowi mogli ręcznie wyzwolić instalację.If the assignment is configured as Available, the Office applications will appear in the Company Portal application so that end-users can trigger the installation manually.

Rozwiązywanie problemówTroubleshooting

Usługa Intune używa narzędzia wdrażania pakietu Office do pobrania i wdrożenia usługi Office 365 ProPlus do komputerów klienckich przy użyciu sieci CDN usługi Office 365.Intune uses the Office Deployment Tool to download and deploy Office 365 ProPlus to your client computers using the Office 365 CDN. Skorzystaj z najlepszych rozwiązań opisanych w temacie Managing Office 365 endpoints (Zarządzanie punktami końcowymi usługi Office 365), aby upewnić się, że konfiguracja sieci umożliwia klientom bezpośredni dostęp do sieci CDN zamiast kierowania ruchu CDN za pośrednictwem centralnych serwerów proxy, co pozwoli uniknąć niepotrzebnego opóźnienia.Reference the best practices outlined in Managing Office 365 endpoints to ensure that your network configuration permits clients to access the CDN directly rather than routing CDN traffic through central proxies to avoid introducing unnecessary latency.

Jeśli wystąpią problemy podczas instalacji lub w czasie wykonywania, uruchom program Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej firmy Microsoft dla platformy Microsoft 365 na urządzeniu docelowym.Run the Microsoft Support and Recovery Assistant for Microsoft 365 on a targeted device if you encounter installation or run-time issues.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemówAdditional troubleshooting details

Jeśli nie możesz zainstalować aplikacji platformy Microsoft 365 na urządzeniu, musisz określić, czy problem dotyczy usługi Intune, czy systemu operacyjnego lub pakietu Office.When you are unable to install the Microsoft 365 apps to a device, you must identify whether the issue is Intune-related or OS/Office-related. Jeśli w katalogu Program Files urządzenia widoczne są foldery Microsoft Office i Microsoft Office 15, można potwierdzić, że usługa Intune pomyślnie zainicjowała wdrożenie.If you can see the two folders Microsoft Office and Microsoft Office 15 appearing in the Program Files directory of the device, you can confirm that Intune has initiated the deployment successfully. Jeśli te dwa foldery nie są widoczne w katalogu Program Files, należy potwierdzić następujące przypadki:If you cannot see the two folders appearing under Program Files, you should confirm the below cases:

 • Urządzenie zostało prawidłowo zarejestrowane w usłudze Microsoft Intune.The device is properly enrolled into Microsoft Intune.

 • Na urządzeniu istnieje aktywne połączenie sieciowe.There is an active network connection on the device. Jeśli urządzenie jest w trybie samolotowym, jest wyłączone lub znajduje się w lokalizacji bez zasięgu usług, zasady nie zostaną zastosowane, dopóki nie zostanie nawiązane połączenie sieciowe.If the device is in airplane mode, is turned off, or is in a location with no service, the policy will not apply until network connectivity is established.

 • Spełniono wymagania sieciowe dotyczące zarówno usługi Intune, jak i platformy Microsoft 365, a powiązane zakresy adresów IP są dostępne zgodnie z następującymi artykułami:Both Intune and Microsoft 365 network requirements are met and the related IP ranges are accessible based on the following articles:

 • Pakiet aplikacji platformy Microsoft 365 został przypisany do odpowiednich grup.The correct groups have been assigned the Microsoft 365 app suite.

Ponadto należy monitorować rozmiar katalogu C:\Program Files\Microsoft Office\Updates\Download.In addition, monitor the size of the directory C:\Program Files\Microsoft Office\Updates\Download. Pakiet instalacyjny pobrany z chmury usługi Intune zostanie zapisany w tej lokalizacji.The installation package downloaded from the Intune cloud will be stored in this location. Jeśli rozmiar tego katalogu nie zwiększa się lub zwiększa się bardzo powoli, zaleca się ponowne sprawdzenie łączności sieciowej i przepustowości.If the size does not increase or only increases very slowly, it is recommended to double-check the network connectivity and bandwidth.

Jeśli okaże się, że usługa Intune i infrastruktura sieciowa działają zgodnie z oczekiwaniami, należy przeanalizować problem z perspektywy systemu operacyjnego.Once you can conclude that both Intune and the network infrastructure work as expected, you should further analyze the issue from an OS perspective. Należy rozważyć następujące kwestie:Consider the following conditions:

 • Na urządzeniu docelowym musi działać system Windows 10 Creators Update lub nowszy.The target device must run on Windows 10 Creators Update or later.
 • Podczas wdrażania aplikacji przez usługę Intune nie mogą być otwarte żadne istniejące aplikacje pakietu Office.No existing Office apps are opened while Intune deploys the applications.
 • Istniejące wersje MSI pakietu Office zostały prawidłowo usunięte z urządzenia.Existing MSI versions of Office have been properly removed from the device. Usługa Intune korzysta z funkcji Szybka instalacja pakietu Office, która nie jest zgodna z pakietem Office MSI.Intune utilizes Office Click-to-Run which is not compatible with Office MSI. To zachowanie zostało opisane w następującym dokumencie:This behavior is further mentioned in this document:
  Pakiet Office zainstalowany za pomocą funkcji Szybka instalacja i Instalatora Windows na tym samym komputerze nie jest obsługiwanyOffice installed with Click-to-Run and Windows Installer on same computer isn't supported
 • Zalogowany użytkownik musi mieć uprawnienia do instalowania aplikacji na urządzeniu.The sign-in user should have permission to install applications on the device.
 • Upewnij się, że nie ma żadnych problemów, na podstawie dziennika Podgląd zdarzeń systemu Windows Dzienniki systemu Windows -> Aplikacje.Confirm there are no issues based on the Windows Event Viewer log Windows Logs -> Applications.
 • Przechwyć pełne dzienniki instalacji pakietu Office podczas instalacji.Capture Office installation verbose logs during the installation. W tym celu wykonaj następujące czynności:To do this, follow these steps:
  1. Aktywuj pełne rejestrowanie dla instalacji pakietu Office na komputerach docelowych.Activate verbose logging for Office installation on the target machines. W tym celu uruchom następujące polecenie, aby zmodyfikować rejestr:To do this, run the following command to modify the registry:
   reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\ClickToRun\OverRide /v LogLevel /t REG_DWORD /d 3
  2. Ponownie wdróż aplikacje platformy Microsoft 365 na urządzeniach docelowych.Deploy the Microsoft 365 Apps to the target devices again.
  3. Odczekaj około 15–20 minut, a następnie przejdź do folderu % temp% i folderu %windir%\temp, posortuj według Data modyfikacji i wybierz pliki {nazwa komputera}-{sygnatura czasowa}.log, które są modyfikowane zgodnie z czasem odtwarzania.Wait approximately 15 to 20 minutes and go to the %temp% folder and the %windir%\temp folder, sort by Date Modified, pick the {Machine Name}-{TimeStamp}.log files that are modified according to your repro time.
  4. Uruchom następujące polecenie, aby wyłączyć pełny dziennik:Run the following command to disable verbose log:
   reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\ClickToRun\OverRide /v LogLevel /f
   Pełne dzienniki mogą dostarczyć dalszych szczegółowych informacji o procesie instalacji.The verbose logs can provide further detailed information on the installation process.

Błędy podczas instalacji pakietu aplikacjiErrors during installation of the app suite

Informacje na temat wyświetlania pełnych dzienników instalacji zawiera artykuł How to enable Microsoft 365 Apps ULS logging (Jak włączyć rejestrowanie zdarzeń aplikacji platformy Microsoft 365 w usłudze ULS).See How to enable Microsoft 365 Apps ULS logging for information on how to view verbose installation logs.

W poniższej tabeli przedstawiono listę kodów typowych błędów, które mogą wystąpić, oraz ich znaczenie.The following tables list common error codes you might encounter and their meaning.

Stan dostawcy CSP pakietu OfficeStatus for Office CSP

StanStatus EtapPhase OpisDescription
1460 (ERROR_TIMEOUT)1460 (ERROR_TIMEOUT) Pliki do pobraniaDownload Nie można pobrać Narzędzia wdrażania pakietu OfficeFailed to download the Office Deployment Tool
13 (ERROR_INVALID_DATA)13 (ERROR_INVALID_DATA) - Nie można zweryfikować podpisu pobranego Narzędzia wdrażania pakietu OfficeCannot verify the signature of the downloaded Office Deployment Tool
Kod błędu z zasad CertVerifyCertificateChainPolicyError code from CertVerifyCertificateChainPolicy - Nie można sprawdzić certyfikatów pobranego Narzędzia wdrażania pakietu OfficeFailed certification check for the downloaded Office Deployment Tool
997997 PWTWIP InstalowanieInstalling
00 Po instalacjiAfter installation Instalacja zakończona pomyślnieInstallation succeeded
1603 (ERROR_INSTALL_FAILURE)1603 (ERROR_INSTALL_FAILURE) - Nie można sprawdzić wymagań wstępnych, takich jak: SxS (nastąpiła próba instalacji po zainstalowaniu instalatora MSI 2016), niezgodność wersji, inneFailed any prerequisite check, such as:SxS (Tried to install when 2016 MSI is installed)Version mismatchOthers
0x8000ffff (E_UNEXPECTED)0x8000ffff (E_UNEXPECTED) - Podjęto próbę odinstalowania w sytuacji, gdy na maszynie nie ma modułu Szybka instalacja pakietu OfficeTried to uninstall when there is no Click-to-Run Office on the machine
1700217002 - Nie można ukończyć scenariusza (instalacja).Failed to complete the scenario (install). Możliwe przyczyny: instalacja anulowana przez użytkownika, instalacja anulowana przez inną instalację, brak miejsca na dysku podczas instalacji, nieznany identyfikator językaPossible reasons:Installation canceled by userInstallation canceled by another installationOut of disk space during installationUnknown language ID
1700417004 - Nieznane jednostki SKUUnknown SKUs

Kody błędów Narzędzia wdrażania pakietu OfficeOffice Deployment Tool error codes

ScenariuszScenario Kod powrotuReturn code Interfejs użytkownikaUI UwagaNote
Podjęto działania związane z odinstalowywaniem w sytuacji, gdy nie ma aktywnego modułu Szybka instalacjaUninstall effort when there is no active Click-to-Run installation -2147418113, 0x8000ffff lub 2147549183-2147418113, 0x8000ffff or 2147549183 Kod błędu: 30088-1008 Kod błędu: 30125-1011 (404)Error Code: 30088-1008Error Code: 30125-1011 (404) Narzędzie wdrażania pakietu OfficeOffice Deployment Tool
Instalacja, gdy zainstalowano wersję instalatora MSIInstall when there is MSI version installed 16031603 - Narzędzie wdrażania pakietu OfficeOffice Deployment Tool
Instalacja anulowana przez użytkownika lub inną instalacjęInstallation canceled by user, or by another installation 1700217002 - Szybka instalacjaClick-to-Run
Próba zainstalowania wersji 64-bitowej na urządzeniu z zainstalowaną wersją 32-bitowąTry to install 64-bit on a device that has 32-bit installed. 16031603 - Kod zwrotny Narzędzia wdrażania pakietu OfficeOffice Deployment Tool return code
Próba zainstalowania nieznanej jednostki SKU (to nie jest rzeczywisty przypadek użycia dostawcy CSP pakietu Office, ponieważ należy przekazywać tylko prawidłowe jednostki SKU)Try to install an unknown SKU (not a legitimate use case for Office CSP since we should only pass in valid SKUs) 1700417004 - Szybka instalacjaClick-to-Run
Brak miejscaLack of space 1700217002 - Szybka instalacjaClick-to-Run
Nie można uruchomić modułu Szybka instalacja (nieoczekiwana sytuacja)The Click-to-Run client failed to start (unexpected) 1700017000 - Szybka instalacjaClick-to-Run
Moduł Szybka instalacja nie mógł umieścić scenariusza w kolejce (nieoczekiwana sytuacja)The Click-to-Run client failed to queue scenario (unexpected) 1700117001 - Szybka instalacjaClick-to-Run

Następne krokiNext steps