Dodawanie aplikacji do Microsoft Intune

Aby można było konfigurować, przypisywać, chronić lub monitorować aplikacje, należy dodać je do Microsoft Intune.

Użytkownicy aplikacji i urządzeń w firmie (pracownicy firmy) mogą mieć kilka wymagań dotyczących aplikacji. Przed dodaniem aplikacji do Intune i udostępnieniem ich pracownikom warto ocenić i zrozumieć kilka podstaw aplikacji. Istnieją różne typy aplikacji, które są dostępne dla Intune. Musisz określić wymagania dotyczące aplikacji, które są wymagane przez użytkowników w firmie, takie jak platformy i możliwości, których potrzebują pracownicy. Musisz określić, czy używać Intune do zarządzania urządzeniami (w tym aplikacjami), czy Intune zarządzać aplikacjami bez zarządzania urządzeniami. Ponadto należy określić aplikacje i możliwości, których potrzebują pracownicy i kto ich potrzebuje. Informacje zawarte w tym artykule ułatwiają rozpoczęcie pracy.

Typy aplikacji w Microsoft Intune

Intune obsługuje szeroką gamę typów aplikacji. Dostępne opcje różnią się dla każdego typu aplikacji. Intune umożliwia dodawanie i przypisywanie następujących typów aplikacji:

Typy aplikacji Instalacji Aktualizacje
Aplikacje ze sklepu (aplikacje ze sklepu) Intune instaluje aplikację na urządzeniu. Aktualizacje aplikacji są automatyczne.
Aplikacje napisane samodzielnie lub jako aplikacja niestandardowa (biznesowe) Intune instaluje aplikację na urządzeniu (należy podać plik instalacyjny). Musisz zaktualizować aplikację.
Aplikacje wbudowane (aplikacje wbudowane) Intune instaluje aplikację na urządzeniu. Aktualizacje aplikacji są automatyczne.
Aplikacje w Internecie (link internetowy) Intune tworzy skrót do aplikacji internetowej na ekranie głównym urządzenia. Aktualizacje aplikacji są automatyczne.
Aplikacje z innych usługi firmy Microsoft Intune tworzy skrót do aplikacji w Portal firmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje ustawienia źródła aplikacji. Aktualizacje aplikacji są automatyczne.

Szczegóły określonego typu aplikacji

W poniższej tabeli wymieniono określone typy aplikacji i sposób ich dodawania w okienku Intune Dodawanie aplikacji:

Typ specyficzny dla aplikacji Typ ogólny Procedury specyficzne dla aplikacji
Aplikacje ze sklepu dla systemu Android Aplikacja ze sklepu Wybierz Android jako typ aplikacji i wprowadź adres URL sklepu Google Play dla aplikacji.
aplikacje Android Enterprise Aplikacja ze sklepu Wybierz Android jako typ aplikacji, a następnie wprowadź adres URL zarządzanego sklepu Google Play dla aplikacji. 1
aplikacje ze sklepu iOS/iPadOS Aplikacja ze sklepu Wybierz iOS jako typ aplikacji, wyszukaj aplikację i wybierz aplikację w Intune.
Aplikacje ze sklepu Microsoft Store Aplikacja ze sklepu Wybierz Windows jako typ aplikacji i wprowadź adres URL sklepu Microsoft Dla aplikacji.
Zarządzane aplikacje Google Play Aplikacja ze sklepu Wybierz pozycję Zarządzane Google Play jako typ aplikacji, wyszukaj aplikację i wybierz aplikację w Intune.
Aplikacje platformy Microsoft 365 dla systemu Windows 10 Aplikacja ze sklepu (Microsoft 365) Wybierz Windows 10 w obszarze Aplikacje Microsoft 365 jako typ aplikacji, a następnie wybierz aplikację Microsoft 365, którą chcesz zainstalować.
Aplikacje platformy Microsoft 365 dla systemu macOS Aplikacja ze sklepu (Microsoft 365) Wybierz pozycję macOS w obszarze Aplikacje Microsoft 365 jako typ aplikacji, a następnie wybierz pakiet aplikacji Microsoft 365.
Microsoft Edge, wersja 77 i nowsze dla Windows 10 Aplikacja ze sklepu Wybierz Windows 10 w obszarze Microsoft Edge w wersji 77 lub nowszej jako typ aplikacji.
Microsoft Edge, wersja 77 i nowsze dla macOS Aplikacja ze sklepu Wybierz pozycję macOS w obszarze Microsoft Edge w wersji 77 lub nowszej jako typ aplikacji.
Android aplikacji biznesowych Aplikacja LOB Wybierz pozycję Aplikacja biznesowa jako typ aplikacji, wybierz plik pakietu aplikacji, a następnie wprowadź plik instalacyjny Android z rozszerzeniem apk.
aplikacje biznesowe iOS/iPadOS Aplikacja LOB Wybierz pozycję Aplikacja biznesowa jako typ aplikacji, wybierz plik Pakietu aplikacji, a następnie wprowadź plik instalacyjny iOS/iPadOS z rozszerzeniem .ipa.
aplikacje biznesowe Windows Aplikacja LOB Wybierz pozycję Aplikacja biznesowa jako typ aplikacji, wybierz plik pakietu aplikacji, a następnie wprowadź plik instalacyjny Windows z rozszerzeniem .msi, .appx, .appxbundle, msix i .msixbundle.
Wbudowana aplikacja iOS/iPadOS Wbudowana aplikacja Wybierz pozycję Aplikacja wbudowana jako typ aplikacji, a następnie wybierz wbudowaną aplikację z listy udostępnionych aplikacji.
Wbudowana aplikacja Android Wbudowana aplikacja Wybierz pozycję Aplikacja wbudowana jako typ aplikacji, a następnie wybierz wbudowaną aplikację z listy udostępnionych aplikacji.
Międzyplatformowe aplikacje internetowe Aplikacja internetowa Wybierz pozycję Link internetowy jako typ aplikacji, a następnie wprowadź prawidłowy adres URL wskazujący aplikację internetową.
aplikacje systemowe Android Enterprise Aplikacja ze sklepu Wybierz Android Enterprise aplikacji systemowej jako typ aplikacji, a następnie wprowadź nazwę aplikacji, wydawcę i plik pakietu.
aplikacja Windows (Win32) Aplikacja LOB Wybierz pozycję Windows aplikacji (Win32) jako typ aplikacji, wybierz plik pakietu aplikacji, a następnie wybierz plik instalacyjny z rozszerzeniem .intunewin.
aplikacje biznesowe macOS Aplikacja LOB Wybierz pozycję Line-of-business jako typ aplikacji, wybierz plik pakietu aplikacji, a następnie wybierz plik instalacyjny z rozszerzeniem .intunemac.
aplikacje macOS (DMG) Aplikacja LOB (aplikacja spoza sklepu) Wybierz pozycję macOS aplikacji (DMG) jako typ aplikacji, wybierz plik pakietu aplikacji, a następnie wybierz plik instalacyjny z rozszerzeniem .dmg.

1 Aby uzyskać więcej informacji na temat profilów służbowych Android Enterprise i Android, zobacz Omówienie licencjonowanych aplikacji poniżej.

Możesz dodać aplikację w Microsoft Intune, wybierając pozycję Aplikacje****Wszystkie aplikacje > > Dodaj. Zostanie wyświetlone okienko Wybierz typ aplikacji , które umożliwia wybranie typu aplikacji.

Porada

Aplikacja LOB to aplikacja dodana z pliku instalacyjnego aplikacji. Aby na przykład zainstalować aplikację lob iOS/iPadOS, dodaj aplikację, wybierając pozycję Aplikacja biznesowa jako typ aplikacji w okienku Wybierz typ aplikacji. Następnie wybierz plik pakietu aplikacji (rozszerzenie .ipa). Te typy aplikacji są zwykle pisane we własnych wersjach lub jako aplikacja niestandardowa.

Ocena wymagań aplikacji

Jako Administracja IT określasz nie tylko aplikacje, z których grupa musi korzystać, ale także określasz możliwości potrzebne dla każdej grupy i podgrupy. Dla każdej aplikacji określasz wymagane platformy, grupy użytkowników, którzy potrzebują aplikacji, zasady konfiguracji stosowane dla tych grup i zasady ochrony do zastosowania. Na przykład w przypadku typów rejestracji, w tym Android profilu służbowego należącego do użytkownika, warto wdrożyć aplikację do przeglądania internetu, aby upewnić się, że użytkownicy będą mieli sposób otwierania linków.

Ponadto należy określić, czy należy skoncentrować się na Zarządzanie urządzeniami mobilnym (MDM), czy tylko na zarządzaniu aplikacjami mobilnymi (MAM).

Używanie Intune do zarządzania urządzeniem przy użyciu rozwiązania MDM jest przydatne w następujących przypadkach:

 • Aby wydajnie pracować, użytkownicy potrzebują profilu łączności firmowej Wi-Fi lub sieci VPN.
 • Użytkownicy potrzebują zestawu aplikacji, które mają zostać wypchnięte na swoje urządzenie.
 • Twoja organizacja musi być zgodna z przepisami lub innymi zasadami, które wymagają określonych mechanizmów kontroli MDM, takich jak zabezpieczenia lub szyfrowanie.

Używanie Intune do zarządzania aplikacjami za pomocą zarządzania aplikacjami mobilnymi bez zarządzania urządzeniem jest przydatne w następujących przypadkach:

 • Chcesz zezwolić użytkownikom na korzystanie z własnego urządzenia (BYOD).
 • Chcesz podać jednorazowy komunikat podręczny, aby poinformować użytkowników, że zabezpieczenia mam są w miejscu, a nie ciągłe powiadomienia na poziomie urządzenia.
 • Chcesz zachować zgodność z zasadami, które wymagają mniejszej możliwości zarządzania na urządzeniach osobistych. Na przykład chcesz zarządzać danymi firmowych dla aplikacji, zamiast zarządzać danymi firmowych dla całego urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji, porównaj rozwiązania MDM i MAM.

Określanie, kto będzie korzystać z aplikacji

Podczas określania aplikacji, których potrzebują pracownicy, należy wziąć pod uwagę różne grupy użytkowników i różne aplikacje, których używają. Znajomość tych grup jest również przydatna po dodaniu aplikacji. Po dodaniu aplikacji możesz przypisać grupę użytkowników, którzy mogą korzystać z aplikacji.

Najpierw należy określić, która grupa powinna mieć dostęp do aplikacji na podstawie poufności danych zawartych w aplikacji. Może być konieczne uwzględnienie lub wykluczenie niektórych typów ról w organizacji. Na przykład dla twojej grupy sprzedaży mogą być wymagane tylko niektóre aplikacje biznesowe, natomiast osoby koncentrujące się na inżynierii, finansach, kadrach lub prawnych mogą nie wymagać korzystania z aplikacji biznesowych. Ponadto grupa sprzedaży może wymagać dodatkowej ochrony danych i dostępu do wewnętrznych usług firmowych na swoich urządzeniach przenośnych. Musisz określić, w jaki sposób ta grupa będzie łączyć się z zasobami przy użyciu aplikacji. Czy dane, do których uzyskuje dostęp aplikacja, będą na żywo w chmurze lub lokalnie? Ponadto w jaki sposób użytkownicy będą łączyć się z zasobami przy użyciu aplikacji?

Intune obsługuje również włączanie dostępu do aplikacji klienckich, które wymagają bezpiecznego dostępu do danych lokalnych, takich jak serwery aplikacji biznesowych. Ten typ dostępu jest zwykle zapewniany przy użyciu certyfikatów zarządzanych Intune na potrzeby kontroli dostępu w połączeniu ze standardową bramą sieci VPN lub serwerem proxy w obwodzie, takim jak Azure Active Directory serwer proxy aplikacji. Zestaw Intune App Wrapping Tool i zestaw SDK aplikacji mogą pomóc w uzyskaniu dostępu do danych w aplikacji biznesowej, dzięki czemu nie będą mogły przekazywać danych firmowych do aplikacji lub usług konsumenckich.

Skorzystaj z przewodnika planowania, projektowania i implementacji Intune, aby określić sposób identyfikowania grup organizacyjnych. Aby uzyskać informacje na temat przypisywania aplikacji do grup, zobacz Przypisywanie aplikacji do grup za pomocą Microsoft Intune.

Określanie typu aplikacji dla rozwiązania

Możesz wybrać spośród następujących typów aplikacji:

 • Aplikacje ze sklepu: aplikacje przekazane do sklepu Microsoft Store, sklepu iOS/iPadOS lub sklepu Android są aplikacjami ze sklepu. Dostawca aplikacji ze sklepu utrzymuje i udostępnia aktualizacje aplikacji. Wybierz aplikację na liście sklepów i dodaj ją przy użyciu Intune jako dostępnej aplikacji dla użytkowników.
 • Aplikacje napisane samodzielnie lub jako aplikacja niestandardowa (biznesowe): aplikacje tworzone we własnych aplikacjach lub jako aplikacja niestandardowa to aplikacje biznesowe (LOB). Funkcje tego typu aplikacji zostały utworzone dla jednej z Intune obsługiwanych platform, takich jak Windows, iOS/iPadOS, macOS lub Android. Twoja organizacja tworzy i udostępnia aktualizacje jako oddzielny plik. Aktualizacje aplikacji można udostępnić użytkownikom, dodając i wdrażając aktualizacje przy użyciu Intune.
 • Aplikacje w Internecie: aplikacje internetowe to aplikacje klienckie-serwerowe. Serwer udostępnia aplikację internetową, która obejmuje interfejs użytkownika, zawartość i funkcje. Ponadto nowoczesne platformy hostingu internetowego często oferują zabezpieczenia, równoważenie obciążenia i inne korzyści. Ten typ aplikacji jest oddzielnie obsługiwany w Internecie. Użyjesz Intune, aby wskazać ten typ aplikacji. Możesz również przypisać grupy użytkowników, które mogą uzyskiwać dostęp do aplikacji.
 • Aplikacje z innych usługi firmy Microsoft: aplikacje pozyskiwane z usługi Azure AD lub Office Online. Azure AD Enterprise aplikacje są rejestrowane i przypisywane za pośrednictwem centrum administracyjnego Microsoft Endpoint Manager. Office Aplikacje online są przypisywane przy użyciu kontrolek licencjonowania dostępnych w centrum Administracja M365. Aplikacje Azure AD Enterprise i Office Online można ukrywać lub wyświetlać użytkownikom końcowym w Portal firmy. W centrum administracyjnym Microsoft Endpoint Manager wybierz pozycję Dostosowywanie administracji > dzierżawy, aby znaleźć to ustawienie konfiguracji. Wybierz pozycję Ukryj lub Pokaż aplikacje Azure AD Enterprise lub aplikacje Office Online w Portal firmy dla każdego użytkownika końcowego. Każdy użytkownik końcowy zobaczy cały katalog aplikacji z wybranej usługi firmy Microsoft. Domyślnie każde dodatkowe źródło aplikacji zostanie ustawione na Wartość Ukryj. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje ustawienia źródła aplikacji.

Podczas określania, których aplikacji potrzebuje Twoja organizacja, zastanów się, w jaki sposób aplikacje integrują się z usługami w chmurze, do jakich danych uzyskują dostęp aplikacje, czy aplikacje są dostępne dla użytkowników USŁUGI BYOD i czy aplikacje wymagają dostępu do Internetu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat typów aplikacji potrzebnych organizacji, utwórz projekt.

Omówienie zasad zarządzania aplikacjami i ochrony

Intune umożliwia modyfikowanie funkcji wdrażanych aplikacji w celu dostosowania ich do zasad zgodności i zabezpieczeń firmy. Ta kontrolka pozwala określić, w jaki sposób dane firmowe są chronione. Intune aplikacje zarządzane są włączone z bogatym zestawem zasad ochrony aplikacji mobilnych, takich jak:

 • Ograniczanie funkcji kopiowania i wklejania i zapisywania jako.
 • Konfigurowanie linków internetowych do otwierania wewnątrz aplikacji Microsoft Edge.
 • Włączanie użycia wielu tożsamości i dostępu warunkowego na poziomie aplikacji.

Intune aplikacje zarządzane mogą również włączyć ochronę aplikacji bez konieczności rejestracji, co daje możliwość stosowania zasad ochrony przed utratą danych bez zarządzania urządzeniem użytkownika. Ponadto możesz uwzględnić zarządzanie aplikacjami mobilnymi w aplikacjach mobilnych i biznesowych przy użyciu zestawu Intune App SDK i App Wrapping Tool. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych narzędzi, zobacz Intune Omówienie zestawu SDK aplikacji.

Informacje o licencjonowanych aplikacjach

Oprócz zrozumienia aplikacji internetowych, aplikacji ze sklepu i aplikacji biznesowych należy również pamiętać o miejscu docelowym aplikacji programu zakupów zbiorczych i licencjonowanych aplikacji, takich jak:

 • Apple Volume Purchasing Program for Business (iOS): iOS/iPadOS App Store umożliwia zakup wielu licencji dla aplikacji, którą chcesz uruchomić w firmie. Zakup wielu kopii ułatwia efektywne zarządzanie aplikacjami w firmie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie aplikacjami zakupionymi zbiorczo iOS/iPadOS.

 • Android Enterprise w pełni zarządzany profil służbowy: Sposób przypisywania aplikacji do Android Enterprise w pełni zarządzanych urządzeń z profilem służbowym różni się od sposobu przypisywania ich do standardowych urządzeń Android. Wszystkie aplikacje instalowane dla Android Enterprise w pełni zarządzanych profilów służbowych pochodzą ze sklepu Managed Google Play Store. Używasz Intune, aby przeglądać żądane aplikacje i zatwierdzać je. Następnie aplikacja jest wyświetlana w węźle Licencjonowane aplikacje portalu i można zarządzać przypisaniem aplikacji tak samo jak każdą inną aplikacją.

 • Microsoft Store dla Firm (Windows 10): Microsoft Store dla Firm umożliwia znajdowanie i kupowanie aplikacji dla organizacji, indywidualnie lub zbiorczo. Łącząc sklep z Microsoft Intune, możesz zarządzać aplikacjami zakupionymi zbiorczo w portalu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie aplikacjami z Microsoft Store dla Firm.

  Uwaga

  Rozszerzenia plików dla aplikacji Windows obejmują .msi, .appx, .appxbundle, .msix i .msixbundle.

Przed dodaniem aplikacji

Przed rozpoczęciem dodawania i przypisywania aplikacji należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Po dodaniu i przypisaniu aplikacji ze sklepu użytkownicy muszą mieć konto z tym sklepem, aby móc zainstalować aplikację.
 • Niektóre przypisane aplikacje lub elementy mogą zależeć od wbudowanych aplikacji iOS/iPadOS. Jeśli na przykład przypiszesz książkę w sklepie iOS/iPadOS, aplikacja iBooks musi być obecna na urządzeniu. Jeśli usunięto iBooks wbudowanej aplikacji, nie można jej przywrócić przy użyciu Intune.

Ważne

Jeśli zmienisz nazwę aplikacji za pośrednictwem Intune po wdrożeniu i zainstalowaniu aplikacji, aplikacja nie będzie już mogła być przeznaczona przy użyciu poleceń.

Miejsce do magazynowania w chmurze

Wszystkie aplikacje tworzone przy użyciu typu instalacji instalatora oprogramowania (na przykład aplikacji biznesowej) są pakowane i przekazywane do magazynu w chmurze Intune. Subskrypcja wersji próbnej Intune obejmuje 2 gigabajty (GB) magazynu opartego na chmurze, który jest używany do przechowywania zarządzanych aplikacji i aktualizacji. Pełna subskrypcja nie ogranicza całkowitej ilości miejsca do magazynowania.

Wymagania dotyczące miejsca do magazynowania w chmurze są następujące:

 • Wszystkie pliki instalacyjne aplikacji muszą znajdować się w tym samym folderze.

 • Maksymalny rozmiar pliku dla każdego przekazanego pliku wynosi 8 GB.

  Uwaga

  Windows aplikacje biznesowe, w tym Win32, Windows Universal AppX, pakiet Windows Universal AppX, Windows Universal MSI X i Windows uniwersalny pakiet MSI X, mają maksymalny limit rozmiaru wynoszący 8 GB na aplikację. Wszystkie inne aplikacje LOB, w tym aplikacje lob iOS/iPadOS, mają maksymalny limit rozmiaru wynoszący 2 GB na aplikację.

Tworzenie i edytowanie kategorii dla aplikacji

Kategorie aplikacji mogą służyć do sortowania aplikacji, aby ułatwić użytkownikom znajdowanie ich w portalu firmy. Do aplikacji można przypisać co najmniej jedną kategorię, na przykład aplikacje dla deweloperów lub aplikacje komunikacyjne.

Po dodaniu aplikacji do Intune zostanie wyświetlona opcja wyboru żądanej kategorii. Tematy specyficzne dla platformy umożliwiają dodawanie aplikacji i przypisywanie kategorii. Aby utworzyć i edytować własne kategorie, użyj następującej procedury:

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager.
 2. Wybierz pozycję Aplikacje > Kategorie aplikacji.
  W okienku Kategorie aplikacji zostanie wyświetlona lista bieżących kategorii.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać kategorię, w okienku Tworzenie kategorii wybierz pozycję Dodaj, a następnie wprowadź nazwę kategorii.
   Nazwy można wprowadzać tylko w jednym języku i nie są tłumaczone przez Intune.
  • Aby edytować kategorię, wybierz wielokropek (...) obok kategorii, a następnie wybierz pozycję Przypnij do pulpitu nawigacyjnego lub Usuń.
 4. Wybierz pozycję Utwórz.

Aplikacje dodawane automatycznie przez Intune

Wcześniej Intune zawierała wiele wbudowanych aplikacji, które można było szybko przypisać. Na podstawie Intune opinii klientów usunęliśmy tę listę i wbudowane aplikacje nie są już wyświetlane. Jeśli jednak masz już przypisane jakiekolwiek wbudowane aplikacje, te aplikacje pozostaną widoczne na liście aplikacji. Możesz nadal przypisywać aplikacje zgodnie z potrzebami.

Uwaga

W przypadku instalacji wymaganej aplikacji innej niż biznesowa Intune podejmie próbę zainstalowania aplikacji, wysyłając polecenie instalacji za każdym razem, gdy urządzenie zostanie zaewidencjonowane, ponieważ aplikacja nie zostanie wykryta, a stan instalacji aplikacji nie jest oczekujący na instalację.

Instalowanie, aktualizowanie lub usuwanie wymaganych aplikacji

Intune automatycznie zainstaluje, zaktualizuje lub usunie wymaganą aplikację w ciągu 24 godzin, zamiast czekać na 7-dniowy cykl ponownej oceny.

Intune automatycznie zainstaluje, zaktualizuje lub usunie wymaganą aplikację na podstawie następujących warunków:

 • Jeśli użytkownik końcowy odinstaluje aplikację wymaganą do zainstalowania na urządzeniu użytkownika końcowego, Intune automatycznie ponownie zainstaluje aplikację po upływie tego harmonogramu.
 • Jeśli wymagana instalacja aplikacji zakończy się niepowodzeniem lub w jakiś sposób aplikacja nie jest obecna na urządzeniu, Intune ocenia zgodność i ponownie instaluje aplikację po upływie tego harmonogramu.
 • Administrator kieruje aplikację jako dostępną dla grupy użytkowników, a użytkownik końcowy instaluje aplikację z portalu firmy na urządzeniu. Później administrator aktualizuje aplikację z wersji 1 do wersji 2. Intune zaktualizuje aplikację po upływie tego harmonogramu, pod warunkiem że na urządzeniu nadal jest obecna dowolna poprzednia wersja aplikacji.
 • Jeśli administrator wdraża intencję odinstalowywania, a aplikacja jest obecna na urządzeniu i nie można jej odinstalować, Intune ocenia zgodność i odinstalowuje aplikację po upływie tego harmonogramu.

Uwaga

Korzystając z Windows Portal firmy, użytkownicy końcowi mogą ponownie uruchomić instalację aplikacji, jeśli postęp prawdopodobnie utknął w martwym punkcie lub został zamrożony. Ta funkcja jest dozwolona, jeśli postęp instalacji aplikacji nie zmienił się w ciągu dwóch godzin.

Na stronie Zainstalowane aplikacje w witrynie internetowej Windows Portal firmy lub Portal firmy użytkownicy końcowi mogą wyświetlać stan instalacji i szczegóły dotyczące wymaganych aplikacji przypisanych przez urządzenie. Ta funkcja jest udostępniana oprócz stanu instalacji i szczegółów wymaganych aplikacji przypisanych przez użytkownika.

Odinstalowywanie aplikacji

Jeśli musisz odinstalować aplikację z urządzeń użytkownika, wykonaj następujące kroki.

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager.
 2. Wybierz pozycję Aplikacje > Wszystkie aplikacje > , a następnie pozycjęPrzypisania > aplikacji > Dodaj grupę.
 3. W okienku Dodawanie grupy wybierz pozycję Odinstaluj.
 4. Wybierz pozycję Dołączone grupy , aby wybrać grupy użytkowników, których dotyczy to przypisanie aplikacji.
 5. Wybierz grupy, które mają zostać zastosowane do przypisania odinstalowywania.
 6. Kliknij pozycję Wybierz w okienku Wybierz grupy .
 7. Kliknij przycisk OK w okienku Przypisz , aby ustawić przypisanie.
 8. Jeśli chcesz wykluczyć wszystkie grupy użytkowników z wpływu tego przypisania aplikacji, wybierz pozycję Wyklucz grupy.
 9. Jeśli wybrano wykluczenie grup, w obszarze Wybierz grupy wybierz pozycję Wybierz.
 10. Wybierz przycisk OK w okienku Dodaj grupę .
 11. Wybierz pozycję Zapisz w okienku Przypisania aplikacji.

Ważne

Aby pomyślnie odinstalować aplikację, należy usunąć elementy członkowskie lub przypisanie grupy do zainstalowania przed przypisaniem ich do odinstalowania. Jeśli grupa zostanie przypisana do zainstalowania aplikacji i odinstalowania aplikacji, aplikacja pozostanie i nie zostanie usunięta.

Błędy instalacji aplikacji

Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędach instalacji aplikacji Intune, zobacz Błędy instalacji aplikacji.

Następne kroki

Aby dowiedzieć się, jak dodawać aplikacje dla poszczególnych platform do usługi Intune, zobacz: