Microsoft Identity Manager 2016 Aktualności i aktualizacjeMicrosoft Identity Manager 2016 news and updates

Microsoft Identity Manager (MIM) 2016 korzysta z funkcji zarządzania tożsamościami i dostępem w programie Forefront Identity Manager.Microsoft Identity Manager (MIM) 2016 builds on the identity and access management capabilities of Forefront Identity Manager. Podobnie jak jego poprzednik, program MIM ułatwia zarządzanie użytkownikami, poświadczeniami, zasadami i dostępem w organizacji.Like its predecessor, MIM helps you manage the users, credentials, policies, and access within your organization. Ponadto program MIM 2016 zapewnia obsługę hybrydową, funkcje zarządzania dostępem uprzywilejowanym i obsługę nowych platform.Additionally, MIM 2016 adds a hybrid experience, privileged access management capabilities, and support for new platforms.

W programie MIM organizacja może uprościć zarządzanie cyklem życia tożsamości za pomocą zautomatyzowanych przepływów pracy, reguł biznesowych i łatwej integracji z platformami heterogenicznymi w centrum danych.With MIM, an organization can simplify identity lifecycle management with automated workflows, business rules and easy integration with heterogeneous platforms across the datacenter. Program MIM umożliwia organizacjom posiadanie odpowiednich użytkowników i praw dostępu do Active Directory lokalnych aplikacji, a następnie Azure AD Connect mogą być dostępne w usłudze Azure AD dla pakietu Office 365 i aplikacji hostowanych w chmurze.MIM enables the organization to have the right users and access rights for Active Directory for on-premises apps, and Azure AD Connect can then make available in Azure AD for Office 365 and cloud-hosted apps. Typowe scenariusze programu MIM obejmują:Common MIM scenarios include:

  • Automatyczne Inicjowanie obsługi tożsamości i grup na podstawie zasad firmy i aprowizacji opartej na przepływie pracyAutomatic identity and group provisioning based on business policy and workflow-driven provisioning
  • Integracja zawartości katalogów z systemami kadr i innymi źródłami urzęduIntegration of the contents of directories with HR systems and other sources of authority
  • Synchronizowanie tożsamości między katalogami, bazami danych i aplikacjami lokalnymi za poorednictwem wspólnych interfejsów API i protokołów, łączników dostarczonych przez firmę Microsoft i łączników dostarczonych przez partnerówSynchronizing identities between directories, databases, and on-premises applications through common APIs and protocols, Microsoft-delivered connectors, and partner-delivered connectors

Bieżąca wersja w obszarze wsparcia podstawowego to MIM 2016 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1).The current release under mainstream support is MIM 2016 Service Pack 1 (SP1). Ta wersja w sierpniu 2017 obejmuje aktualizacje portalu programu MIM, scenariusza usługi PAM i dodano obsługę nowych platform.This release in August 2017 included updates to MIM Portal, PAM scenario and added support for new platforms. Klienci z programem FIM lub wersjami programu MIM wcześniejszą niż program MIM 2016 SP1 powinni uaktualnić do programu MIM 2016 SP1 lub nowszej poprawki.Customers running FIM or MIM versions prior to MIM 2016 SP1 should upgrade to MIM 2016 SP1 or a later hotfix. Przeczytaj więcej na temat uaktualniania do programu MIM 2016 z dodatkiem SP1.Read more about Upgrading to MIM 2016 SP1.

Aktualizacje od programu MIM 2016 z dodatkiem SP1Updates since MIM 2016 SP1

Firma Microsoft regularnie dostarcza aktualizacje do programu MIM, w tym usprawnienia dotyczące żądań klientów i poprawek błędów, w trakcie trwającego cyklu wydawniczego.Microsoft regularly delivers updates to MIM, including enhancements for customer requests and bug fixes, on an ongoing release cycle.

Najważniejsze nowe i zaktualizowane scenariuszeMajor new and updated scenarios

Najnowsze wersje oprogramowaniaRecent software releases

Dowiedz się więcej na temat scenariuszy dodanych w programie MIM 2016 i starszych wersjach programu Microsoft Identity manager 2016.Learn more on scenarios added in MIM 2016 and earlier at Microsoft Identity manager 2016.

Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą wdrażania programu MIM i najnowszej wersji w przewodniku dotyczącego dokumentacji w programie MIM.Read more documentation on deploying MIM and the latest version at the MIM Documentation Roadmap.