Dodawanie pola listy, listy rozwijanej lub przycisków radiowychAdd a list box, a drop-down list, or radio buttons

Usługa PowerApps udostępnia opcje wyboru wielokrotnego i wyboru jednokrotnego obejmujące pole listy, listę rozwijaną i przyciski radiowe.PowerApps includes multi-select and single-select options, including a list box, a drop-down list, and radio buttons. W tym temacie zajmiemy się dodawaniem tych kontrolek i tworzeniem list za pomocą formuły Table.In this topic, we add these controls and use a Table formula to build the lists. Jeśli dany element jest zaznaczony na liście, aktualizuje inne kontrolki.When an item is selected in the list, it updates other controls.

 

Wymagania wstępnePrerequisites

Dodawanie pola listyAdd a list box

 1. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Kontrolki, a następnie wybierz pozycję Pole listy:On the Insert tab, select Controls, and then select List box:

 2. Zmień nazwę kontrolki Pole listy na MyListBox:Rename the List box control to MyListBox:

 3. Ustaw właściwość Items tego elementu, używając następującego wyrażenia:Set its Items property to the following expression:
  ["circle","triangle","rectangle"]

  Obszar projektanta przypomina następujący:Your designer looks similar to the following:

 4. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Ikony, wybierz koło i umieść je pod kontrolką Pole listy:On the Insert tab, select Icons, select the circle, and move it under the List box control:

 5. Dodaj trójkąt i prostokąt, a następnie ustaw kształty w wierszu w pod kontrolką Pole listy:Add a triangle and a rectangle, and then arrange the shapes in a row under the List box control:

 6. Ustaw właściwość Visible poniższych kształtów na następujące funkcje:Set the Visible property of the following shapes to the following functions:

  KształtShape Ustaw funkcję Visible naSet Visible function to
  kołocircle If("circle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
  trójkąttriangle If("triangle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
  prostokątrectangle If("rectangle" in MyListBox.SelectedItems.Value, true)
 7. Wyświetl podgląd wyników pracy .Preview what you've created . Wybierz inne kształty w kontrolce Pole listy.Select the different shapes in the List box control. Wyświetlane są tylko wybrane kształty.Only the shape or shapes that you select appear. Naciśnij klawisz Esc lub wybierz pozycję X, aby wrócić do swojego ekranu.Press Esc or select the X to go back to your screen.

W tej procedurze lista elementów w kontrolce Pole listy została utworzona za pomocą wyrażenia.In these steps, you used an expression to create a list of items in a List box control. W zależności od wyboru dokonanego w kontrolce Pole listy wyświetlane są różne kształty.Depending on what you choose in the List box control, different shapes are displayed. Można zastosować te działania do innych elementów w swojej firmie.You can apply this to other elements within your business. Za pomocą kontrolki Pole listy można na przykład wyświetlić obrazy produktów, opisy produktów itd.For example, you can use a List box control to display product images, product descriptions, and so on.

Dodawanie przycisków radiowychAdd radio buttons

 1. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Nowy ekran.On the Home tab, select New Screen.
 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Kontrolki, a następnie wybierz pozycję Przycisk opcji.On the Insert tab, select Controls, and then select Radio.

 3. Zmień nazwę kontrolki Przycisk radiowy na Choices i ustaw jej właściwość Items na następującą formułę:Rename the Radio control to Choices, and set its Items property to this formula:
  ["red","green","blue"]

  W razie potrzeby zmień rozmiar kontrolki, aby pokazać wszystkie opcje.If needed, resize the control to show all the options.

 4. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Ikony, a następnie wybierz koło.On the Insert tab, select Icons, and then select the circle.
 5. Ustaw właściwość Fill koła, używając następującej funkcji:Set the Fill property of the circle to the following function:
  If(Choices.Selected.Value = "red", RGBA(192, 0, 0, 1), Choices.Selected.Value = "green", RGBA(0, 176, 80, 1), Choices.Selected.Value = "blue", RGBA(0, 32, 96, 1))

  W tej formule koło zmienia kolor w zależności od tego, który przycisk radiowy został wybrany.In this formula, the circle changes its color depending on which radio button you choose.

 6. Przenieś koło pod kontrolkę Przycisk radiowy, jak w poniższym przykładzie:Move the circle under the Radio control, as in this example:

 7. Wyświetl podgląd wyników pracy: .Preview what you've created: . Wybierz inny przycisk radiowy, aby zmienić kolor koła.Select a different radio button to change the color of the circle. Naciśnij klawisz Esc lub wybierz pozycję X, aby wrócić do swojego ekranu.Press Esc or select the X to go back to your screen.

Dodawanie listy rozwijanejAdd a drop-down list

 1. Dodaj ekran, a następnie dodaj do niego kontrolkę Lista rozwijana.Add a screen, and then add a Drop down control.

 2. Zmień nazwę kontrolki na DDChoices i ustaw jej właściwość Items na następującą formułę:Rename the control to DDChoices, and set its Items property to this formula:
  ["red","green","blue"] ["red","green","blue"]
 3. Dodaj koło, przenieś je pod kontrolkę Lista rozwijana i ustaw właściwość Fill koła na następującą formułę:Add a circle, move it below the Drop down control, and set the circle's Fill property to this formula:
  If(DDChoices.Selected.Value = "red", RGBA(192, 0, 0, 1), DDChoices.Selected.Value = "green", RGBA(0, 176, 80, 1), DDChoices.Selected.Value = "blue", RGBA(0, 32, 96, 1))
 4. Wyświetl podgląd wyników pracy: .Preview what you've created: . Wybierz inne opcje, aby zmienić kolor koła.Select the different options to change the color of the circle.