Tworzenie aplikacji od podstaw przy użyciu bazy danych usługi Common Data ServiceCreate an app from scratch using a Common Data Service database

Można utworzyć aplikację do zarządzania danymi przechowywanymi w usłudze Common Data Service, używając jednostek standardowych (wbudowanych), jednostek niestandardowych (tworzonych przez daną organizację) lub obu typów jednostek.Build an app to manage data that's stored in the Common Data Service, using standard entities (which are built in), custom entities (which your organization creates), or both.

Podczas tworzenia aplikacji za pomocą usługi Common Data Model nie trzeba tworzyć połączenia z usługi Microsoft PowerApps, jak to ma miejsce w przypadku takich źródeł danych, jak program SharePoint oraz usługi Dynamics 365 i Salesforce.When you build an app from the Common Data Service, you don't need to create a connection from Microsoft PowerApps, as you do with data sources such as SharePoint, Dynamics 365, or Salesforce. Wystarczy określić jednostki, które mają zostać pokazane i/lub objęte zarządzaniem w danej aplikacji.You only need to specify the entities that you want to show, manage, or use for both activities in the app.

[!VIDEO nb:cid:UUID:5db63c4d-6aeb-45c5-9609-8f4bbdd37bc6]

  1. Utwórz bazę danych usługi Common Data Service.Create a Common Data Service database. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Create a Common Data Service database (Tworzenie bazy danych Common Data Service).For more information, see Create a Common Data Service database.
  2. W witrynie powerapps.com, w lewym okienku nawigacji kliknij lub naciśnij pozycję Nowa aplikacja.On powerapps.com, in the left navigation pane, click or tap New app.
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij lub naciśnij pozycję PowerApps Studio dla sieci Web.In the dialog box that appears, click or tap PowerApps Studio for web. (Można także kliknąć lub nacisnąć pozycję PowerApps Studio dla systemu Windows, a następnie wykonać instrukcje dotyczące instalacji programu PowerApps Studio dla systemu Windows.(You can also click or tap PowerApps Studio for Windows, and then follow the instructions to install PowerApps Studio for Windows. Wprawdzie poniższe instrukcje dotyczą programu PowerApps Studio dla sieci Web, ale instrukcje dotyczące aplikacji dla systemu Microsoft Windows są podobne).Although the instructions that follow use PowerApps Studio for web, the instructions for the Microsoft Windows app are similar.)
  4. W obszarze Rozpocznij od pustej kanwy lub szablonu kliknij lub naciśnij pozycję Układ telefonu na kafelku Pusta aplikacja.Under Start with a blank canvas or template, click or tap Phone layout on the Blank app tile.
  5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij lub naciśnij pozycję Pomiń, aby pominąć samouczek.If prompted, click or tap Skip to skip the tutorial.
  6. Kliknij lub naciśnij kartę Zawartość.Click or tap the Content tab.
  7. Kliknij lub naciśnij pozycję Źródła danych.Click or tap Data sources.
  8. W okienku po prawej stronie kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj źródło danych.In the rightmost pane, click or tap Add data source.
  9. Kliknij lub naciśnij usługę Common Data Service, której chcesz użyć.Click or tap the Common Data Service that you want to use.
  10. Na liście jednostek zaznacz pole wyboru obok co najmniej jednej jednostki, której chcesz użyć, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Połącz.In the list of entities, select the check box for one or more entities that you want to use, and then click or tap Connect.

Określone jednostki pojawią się na liście źródeł danych, umożliwiając utworzenie aplikacji zgodnie z opisem w sekcji Tworzenie aplikacji od podstaw.The entities that you specified appear in the list of data sources, and you can build your app as Create an app from scratch describes.