Praca ze środowiskami i usługą Microsoft PowerAppsWorking with environments and Microsoft PowerApps

Dzięki usłudze PowerApps można pracować w różnych środowiskach i łatwo przełączać się między nimi.With PowerApps, you can work in different environments and easily switch among them. Aby zapoznać się z omówieniem środowiska, zobacz Environments overview (Omówienie środowisk), gdzie szczegółowo opisano, do czego służą środowiska oraz jak można je tworzyć i zarządzać nimi.For an overview of environments, see Environments overview, which explains in detail why you use environments and how you can create and manage them. Zakres tego artykułu obejmuje następujące tematy dotyczące środowiska:The scope of this article will cover the following topics on environment:

 • Jak przełączyć środowisko w witrynie powerapps.comhow to switch the environment on powerapps.com
 • Jak utworzyć aplikację w odpowiednim środowiskuhow to an create app in the right environment
 • Jak wyświetlić aplikację w odpowiednim środowiskuhow to view an app in the right environment

Przełączanie środowiskaSwitch the environment

Po założeniu konta i pierwszym zalogowaniu się w witrynie powerapps.com prawdopodobnie będziesz mieć do dyspozycji środowisko domyślne.When you sign up and first sign in to powerapps.com, you will likely land in a default environment. Możesz to sprawdzić, patrząc na prawy górny róg strony.You can verify this by looking at the upper-right corner of the page.

Środowisko domyślne

Środowisko domyślne jest dostępne dla każdego.The Default environment is accessible to everyone. Umożliwia ono rozpoczęcie tworzenia aplikacji i udostępnianie ich innym użytkownikom.You can start creating apps in this environment and share your apps with other users. Może także zapewniać dostęp do innych środowisk — na przykład do środowisk utworzonych przez Ciebie lub do dostępnych dla Ciebie środowisk utworzonych przez inne osoby.You may also have access to other environments, such as those you create yourself or those created by others but you have access to. Środowisko można przełączyć, klikając listę rozwijaną środowisk w prawym górnym rogu i wybierając inne środowisko.You can switch environments by clicking the environment dropdown in the upper-right corner and selecting a different environment. W tym przykładzie zmieniam opcję Środowisko domyślne na Środowisko 1.In this example, I am switching from Default environment to Environment 1.

Przełączanie środowiska

Kiedy przełączysz się do innego środowiska (na przykład środowiska 1), zostaną wyświetlone wszystkie aplikacje utworzone przez Ciebie lub udostępnione Tobie w nowym środowisku.Once you switch to a different environment (such as Environment 1), you will see all the apps you created or have access to in this new environment.

Tworzenie aplikacji w odpowiednim środowiskuCreate apps in the right environment

Aplikacje możesz tworzyć w istniejących środowiskach, do których masz dostęp, lub w nowym środowisku.You can create apps in existing environments that you have access to or in a new environment. Utworzenie własnego środowiska wymaga jednak przygotowania określonego planu.Creating your own environment, however, requires a specific plan. Więcej informacji znajduje się w tym temacie.For more information, see this topic. Przed przystąpieniem do tworzenia aplikacji koniecznie wybierz środowisko, w którym ma się znajdować dana aplikacja.Before you create an app, always make sure you select the environment you want to app to be in. W przeciwnym razie trzeba będzie przenosić aplikacje między środowiskami.Otherwise, you will have to deal with moving apps between environments.

 1. Jeśli korzystasz z witryny powerapps.com, wybierz środowisko, w którym chcesz utworzyć aplikację.If you are in powerapps.com, select the environment you would like to create your app in. Jeśli korzystasz z programu PowerApps Studio lub usługi PowerApps Studio dla sieci Web, przejdź do kroku 4.If you are in PowerApps Studio or PowerApps Studio for web, skip to step 4.

 2. Wybierz pozycję + Nowa aplikacja.Select + New app.

 3. Wybierz pozycję Otwórz program PowerApps Studio lub PowerApps Studio dla sieci Web.Select Open PowerApps Studio or PowerApps Studio for web.

 4. Kiedy zostanie otwarty program PowerApps Studio lub usługa PowerApps Studio dla sieci Web, wybierz ponownie środowisko w prawym górnym rogu.When PowerApps Studio or PowerApps Studio for web opens, select the environment again at the top right corner. W przyszłości poprawimy działanie tej funkcji, ale w obecnej wersji trzeba wybierać środowisko podczas każdego tworzenia aplikacji w nowym środowisku.We will improve this experience in the future but, in the current release, you must select this every time you want to create an app in a new environment.

  Przełączanie środowiska w programie Studio

 5. Na stronie Konto wybierz pozycję Zmień obok nazwy bieżącego środowiska.On the Account page, select Change next to the name of the current environment.

  Przełączanie środowiska w programie Studio

 6. Wybierz środowisko, w którym chcesz utworzyć aplikację.Select the environment you want to create your app in.

  Przełączanie środowiska w programie Studio

 7. Wybierz pozycję Nowy, aby rozpocząć tworzenie aplikacji.Select New to start creating an app. Twoja aplikacja będzie znajdowała się w środowisku, które zostało wybrane w kroku 6.Your app now will reside in the environment you selected in step 6.

  Przełączanie środowiska w programie Studio

Wyświetlanie aplikacji w odpowiednim środowiskuView apps in the right environment

Bez względu na to, czy pracujesz w witrynie powerapps.com, programie PowerApps Studio dla systemu Windows, czy usłudze PowerApps Studio dla sieci Web, lista aplikacji, połączeń itp. zawsze jest filtrowana na podstawie środowiska wybranego na liście rozwijanej.Whether you are working in powerapps.com, PowerApps Studio for Windows, or PowerApps Studio for web, the list of apps, connections, etc. that you see is always filtered based on the environment that's selected in the dropdown. Jeśli nie widzisz aplikacji, których szukasz, sprawdź, czy jest wybrane odpowiednie środowisko.If you don't see the apps you are looking for, always confirm whether the right environment is selected.

Dla przypomnienia, aby przełączać środowiska w witrynie powerapps.com:Again, to switch environments in powerapps.com:

Przełączanie środowiska

Aby przełączać środowiska w programie PowerApps Studio dla systemu Windows lub usłudze PowerApps Studio dla sieci Web:To switch environments in PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web:

Przełączanie środowiska w programie Studio

Aby uzyskać więcej informacji na temat środowisk, zobacz to omówienie.For more information about environments, see this overview.