Instalowanie starszej wersji programu Visual Studio 2017Installing an Earlier Release of Visual Studio 2017

Często aktualizujemy program Visual Studio w celu udostępnienia najbardziej aktualnych i zautomatyzowanych funkcji.We update Visual Studio often so that you get the most current, optimized features. Czasami może to obejmować zmiany, które zmieniają środowisko deweloperskie.Sometimes this may include changes which alter your development environment. Aby wrócić do poprzedniej wersji, musisz odinstalować bieżącą instalację i przywrócić stan programu Visual Studio za pomocą poniższego linku.If you need to go back to the previous release, then you must uninstall your current installation and use the link below to revert your Visual Studio state. W tym artykule opisano, jak to zrobić.This article describes how to do so.

Uwaga

Przed podjęciem próby zmodyfikowania bieżącej instalacji programu Visual Studio 2017 zobacz nasze zasady pomocy technicznej, w których przedstawiono obsługiwane wersje.Before attempting to modify your current installation of Visual Studio 2017, refer to our support policy, which outlines supported versions. Firma Microsoft nie gwarantuje pomocy technicznej poza tymi zasadami.Microsoft does not guarantee support outside of this policy.

Uwaga

Ta strona będzie zawsze zawierać linki do wersji N-1 bieżącego produktu. Na przykład po wydaniu wersji 15.6 linki na tej stronie będą przekierowywać do najnowszego wydania serwisowego wersji 15.5.This page will always contain links to the N-1 version of our current product - for example, when 15.6 is released, the links on this page will direct to the latest servicing release of 15.5. Informacje na temat oczekiwanej częstotliwości aktualizacji tych linków można znaleźć w temacie Rytm wydawania wersji programu Visual Studio 2017.For information on how often you can expect these links to be updated, see the Visual Studio 2017 Release Rhythm.

Odinstalowywanie bieżącej wersjiUninstalling the current release

 • Na maszynie stacjonarnej otwórz Instalatora programu Visual Studio.On your Windows desktop machine, open the Visual Studio Installer.
 • Odinstaluj każde wystąpienie programu Visual Studio 2017 aktualnie zainstalowane i widoczne w Instalatorze programu Visual Studio.Uninstall every instance of Visual Studio 2017 that you currently have installed and visible in the Visual Studio Installer.
 • W aplecie Dodaj lub usuń programy znajdź program „Microsoft Visual Studio 2017” i go odinstaluj.From Add or Remove Programs, find "Microsoft Visual Studio 2017" and uninstall it.

Jeśli nie możesz wykonać dowolnego z powyższych kroków z powodu uszkodzonej instalacji, w zamian wykonaj następujące czynności:If you are unable to follow any of the steps above due to a corrupted install, do the following instead:

 • Na maszynie stacjonarnej z systemem Windows przejdź do apletu Dodaj lub usuń programy.On your Windows desktop machine, go to Add or Remove Programs.
 • Znajdź program „Microsoft Visual Studio 2017”.Find “Microsoft Visual Studio 2017”.
 • Wybierz pozycję Odinstaluj.Select Uninstall. Po zakończeniu odinstalowywania należy ponownie uruchomić program inicjujący programu Visual Studio, umożliwiając w ten sposób dostęp do narzędzia InstallCleanup.Once uninstallation is complete, you will need to run the Visual Studio Bootstrapper once more so that you can access the InstallCleanup tool. To narzędzie usunie wszystkie ślady poprzedniego wystąpienia programu Visual Studio, co jest konieczne do zainstalowania starszej wersji.This tool will remove all traces of your previous Visual Studio instance, which is necessary for installing the earlier release.
 • Przejdź na stronę VisualStudio.com/downloads i wybierz wersję do pobrania.Go to VisualStudio.com/downloads and select a version to download.
 • Po wyświetleniu monitu wybierz obciążenie do zainstalowania zamknij okno (niczego nie instaluj).When prompted to select a workload to install, close the window (do not install anything).
 • Następnie zamknij okno Instalatora programu Visual Studio (niczego nie instaluj).Then close the Visual Studio Installer window (do not install anything).
 • Teraz powinno być możliwe uzyskanie dostępu do narzędzia InstallCleanup.exe z katalogu C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\resources\app\layout\.You should now have access to InstallCleanup.exe from C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\resources\app\layout\.
 • Przy użyciu wiersza polecenia w trybie administratora przejdź do tego katalogu i uruchom polecenie InstallCleanup.exe -f.Using Command Prompt in administrator mode, go to this directory and run InstallCleanup.exe -f.

Zwróć uwagę, że odinstalowanie nie spowoduje usunięcia wpisów programów autonomicznych, takich jak .NET, SQL, IIS, pakietów redystrybucyjnych VC ++ i innych zestawów SDK.Please note, uninstallation will not remove standalone program entries, such as .NET, SQL, IIS, VC++ Redistributables and other SDKs. W razie potrzeby trzeba je usunąć ręcznie z poziomu apletu Dodaj lub usuń programy.If required, these may need to be removed manually from Add or Remove Programs.

Instalowanie starszej wersjiInstalling the earlier release

Możesz utworzyć instalację offline i jej używać lub bezpośrednio pobrać i uruchomić poniższego instalatora.You can either create and use an offline installation, or you can download and launch the installer below directly.

Aby utworzyć instalację w trybie offline, postępuj zgodnie z instrukcjami w temacie Create an offline installation of Visual Studio 2017 (Tworzenie instalacji programu Visual Studio 2017 w trybie offline), zastępując pliki programu inicjującego przywołane w dokumencie poniższymi wersjami.To create an offline installation, follow the instructions at Create an offline installation of Visual Studio 2017, replacing the bootstrapper files referenced in the document with the versions below.

ProduktProduct WersjaVersion Link instalacyjnyInstallation link
SpołecznośćCommunity 15.5.715.5.7 Community.exeCommunity.exe
Professional EditionProfessional 15.5.715.5.7 Professional.exeProfessional.exe
EnterpriseEnterprise 15.5.715.5.7 Enterprise.exeEnterprise.exe
Narzędzia kompilacjiBuild Tools 15.5.715.5.7 BuildTools.exeBuildTools.exe
SpołecznośćCommunity 15.4.515.4.5 Community.exeCommunity.exe
Professional EditionProfessional 15.4.515.4.5 Professional.exeProfessional.exe
EnterpriseEnterprise 15.4.515.4.5 Enterprise.exeEnterprise.exe
Narzędzia kompilacjiBuild Tools 15.4.515.4.5 BuildTools.exeBuildTools.exe