Pripojenie k množinám údajov v službe Power BI pomocou aplikácie Power BI DesktopConnect to datasets in the Power BI service from Power BI Desktop

V službe Power BI môžete vytvoriť dynamické pripojenie k zdieľanej množine údajov a z rovnakej množiny údajov vytvoriť viacero zostáv.You can establish a live connection to a shared dataset in the Power BI service, and create many different reports from the same dataset. Môžete vytvoriť svoj dokonalý dátový model v aplikácii Power BI Desktop a publikovať ho v službe Power BI.You can create your perfect data model in Power BI Desktop and publish it to the Power BI service. Potom vy alebo iní používatelia môžete vytvárať viacero rôznych zostáv v samostatných súboroch .pbix z rovnakého spoločného dátového modelu a ukladať ich do rôznych pracovných priestorov.Then you and others can create multiple different reports in separate .pbix files from that common data model, and save them to different workspaces. Táto funkcia sa označuje ako dynamické pripojenie služby Power BI.This feature is called Power BI service live connection.

Získavanie údajov zo služby Power BI

Používaním tejto funkcie môžete veľa získať, a preto si v tomto článku rozoberieme najvhodnejšie postupy jej používania.There are all sorts of benefits of this feature, including best practices, which we discuss during this article. Odporúčame vám preštudovať si dôležité informácie a obmedzenia týkajúce sa tejto funkcie.We recommend you review the considerations and limitations of this feature.

Správa životného cyklu zostavy pomocou funkcie Dynamické pripojenie služby Power BIUsing a Power BI service live connection for report lifecycle management

Služba Power BI je obľúbená, a to prináša jeden problém – enormný nárast zostáv, tabúľ a základných dátových modelov.One challenge with the popularity of Power BI is the proliferation of reports, dashboards, and their underlying data models. Vytvoriť pôsobivé zostavy v aplikácii Power BI Desktop, publikovať ich v službe Power BI a vytvoriť z nich skvelé tabule je jednoduché.It's easy to create compelling reports in Power BI Desktop, then publish those reports in the Power BI service, and to create great dashboards from those datasets. Problém spočíva v tom, že to robí veľa ľudí, pričom často používajú rovnaké alebo takmer rovnaké množiny údajov, a je náročné zistiť, na ktorej množine údajov bola zostava založená a do akej miery je množina údajov aktuálna.Since so many people do so, often using the same or nearly the same datasets, knowing which report was based on which dataset and how fresh each dataset might be becomes a challenge. Tento problém rieši dynamické pripojenie služby Power BI, ktoré okrem toho zabezpečuje jednoduché a konzistentné vytváranie, zdieľanie a rozširovanie zostáv a tabúľ založených na spoločnej množine údajov.The Power BI service live connection addresses that challenge, and makes creating, sharing, and expanding upon common-dataset reports and dashboards easier and consistent.

Vytvorenie množiny údajov pre všetkých a jej zdieľanieCreate a dataset everyone can use, then share it

Povedzme, že vo vašom tíme je obchodná analytička Anna.Let's say Anna is a business analyst is on your team. Vie vytvárať dobré dátové modely, často nazývané aj množiny údajov.Anna is skilled at creating good data models, often called datasets. Anna môže vytvoriť množinu údajov a zostavu a potom túto zostavu zdieľať v službe Power BI.Anna can create a dataset and report, and then share that report in the Power BI service.

Snímka obrazovky tlačidla Publikovať pre službu Power B I.

Annina zostava a množina údajov sa všetkým páčia.Everyone loves Anna's report and dataset. A tu by mohol vzniknúť problém.That's where the trouble would begin. Všetci v Anninom tíme by sa totiž mohli pokúsiť vytvoriť vlastnú verziu tejto množiny údajov a potom svoje vlastné zostavy zdieľať s tímom.Everyone on Anna's team would attempt to create their own version of that dataset, then share their own reports with the team. A zrazu by pracovný priestor vášho tímu v službe Power BI obsahoval množstvo zostáv založených na rozličných množinách údajov.All of the sudden, there would be a multitude of reports from different datasets in your team's workspace in the Power BI service. Ktorá bola najnovšia?Which was the most recent? Boli množiny údajov rovnaké alebo len čiastočne rovnaké?Were the datasets the same, or only almost? V čom sa odlišovali?What were the differences? Tento problém rieši funkcia dynamického pripojenia služby Power BI.With the Power BI service live connection feature, all that can change for the better. V ďalšej časti si vysvetlíme, ako môžu ostatní použiť množinu údajov, ktorú publikovala Anna, na vytváranie vlastných zostáv vo svojich vlastných pracovných priestoroch. Vysvetlíme si tiež, ako všetkým povoliť používanie rovnako kvalitnej množiny údajov, ktorá bola publikovaná, na vytváranie jedinečných zostáv.In the next section, we see how others can use Anna's published dataset for their own reports, in their own workspaces, and enable everyone to use the same solid, vetted, published dataset to build their unique reports.

Dynamické pripojenie k množine údajov v službe Power BIConnect to a Power BI service dataset using a live connection

Anna vytvorí zostavu a množinu údajov, na ktorej je zostava založená.Anna creates a report and creates the dataset it's based upon. Potom ju publikuje do služby Power BI.Anna then publishes it to the Power BI service. Zostava sa zobrazí v pracovnom priestore jej tímu v službe Power BI.The report shows up in the team's workspace in the Power BI service. Ak ju Anna uloží do nového prostredia pracovného priestoru,If Anna saves it to a new experience workspace. potom môže nastaviť povolenie na vytváranie (Build) , čím ju sprístupní na zobrazovanie a používanie všetkým používateľom, ktorí sú v jej pracovnom priestore alebo mimo neho.Anna can set Build permission to make it available to everyone in and out of their workspace to see and use.

Ďalšie informácie o novom prostredí pracovných priestorov nájdete v článku o pracovných priestoroch.To learn more about the new experience workspaces, see workspaces.

Ostatní členovia, ktorí sú v Anninom pracovnom priestore alebo mimo neho, sa teraz môžu k dátovému modelu, ktorý Anna zdieľa, pripojiť pomocou dynamického pripojenia služby Power BI.Other members in and out of Anna's workspace can now establish a live connection to Anna's shared data model using the Power BI service live connection feature. Môžu vytvoriť vlastné jedinečné zostavy zo svojej pôvodnej množiny údajov vo vlastných nových prostrediach pracovných priestorov.They can create their own unique reports, from their original dataset, in their own new experience workspaces.

Na nasledujúcom obrázku vidno, ako Anna vytvára v aplikácii Power BI Desktop zostavu a publikuje ju vrátane jej dátového modelu do služby Power BI.In the following image, you see how Anna creates one Power BI Desktop report, and publishes it, which includes its data model, to the Power BI service. Potom sa môžu ostatní používatelia pomocou dynamického pripojenia služby Power BI pripojiť k Anninmu dátovému modelu a vytvoriť vlastné jedinečné zostavy vo svojich vlastných pracovných priestoroch, ktoré sú založené na Anninej množine údajov.Then others can connect to Anna's data model using the Power BI service live connection, and create their own unique reports in their own workspaces, based on Anna's dataset.

Viaceré zostavy založené na rovnakej množine údajov

Poznámka

Ak uložíte svoju množinu údajov do klasického zdieľaného pracovného priestoru, na základe vašej množiny údajov budú môcť vytvárať zostavy len členovia tohto pracovného priestoru.If you save your dataset to a classic shared workspace, only members of that workspace build reports on your dataset. Na vytvorenie dynamického pripojenia služby Power BI je potrebné, aby množina údajov, ku ktorej sa pripájate, bola v zdieľanom pracovnom priestore, ktorého ste členom.To establish a Power BI service live connection, the dataset to which you connect must be in a shared workspace of which you are a member.

Podrobný postup používania dynamického pripojenia služby Power BIStep by step for using the Power BI service live connection

Už vieme, aké užitočné je dynamické pripojenie služby Power BI, a ako ho môžete použiť ako najvhodnejší postup na správu životného cyklu zostavy. Ukážme si, ako sa dostaneme od zaujímavej zostavy a množiny údajov, ktoré vytvorila Anna, k zdieľanej množine údajov, ktorú môžu používať členovia jej tímu v službe Power BI.Now that we know how useful the Power BI service live connection is, and how you can use it as a best practice approach to report lifecycle management, let's walk through the steps that get us from Anna's great report and dataset to a shared dataset that her Power BI teammates can use.

Publikovanie zostavy a množiny údajov v službe Power BIPublish a Power BI report and dataset

Najprv musíme mať zostavu a množinu údajov, ktoré chcú členovia tímu použiť. To je prvý krok pri správe životného cyklu zostavy pomocou dynamického pripojenia služby Power BI.The first step in managing the report lifecycle using a Power BI service live connection is to have a report and dataset that teammates want to use. A tak musí Anna svoju zostavu z aplikácie Power BI Desktop najskôr publikovať.So Anna must first publish the report from Power BI Desktop. Na páse s nástrojmi Domov v aplikácii Power BI Desktop vyberte položku Publikovať.Select Publish from the Home ribbon in Power BI Desktop.

Publikovanie zostavy

Ak Anna nie je prihlásená do konta služby Power BI, Power BI zobrazí výzvu na prihlásenie.If Anna isn't signed in to the Power BI service account, Power BI prompts Anna to do so.

Prihlásenie do aplikácie Power BI Desktop

Odtiaľ si môže vybrať miesto určenia v pracovnom priestore, do ktorého sa bude zostava a množina údajov publikovať.From there, Anna can choose the workspace destination to which the report and dataset will be published. Pamätajte, že ak ich Anna uloží do nového prostredia pracovného priestoru, potom ktokoľvek s povolením Build môže mať prístup k tejto množine údajov.Remember, if Anna saves it to a new experience workspace, then anyone with Build permission can have access to that dataset. Povolenie Build sa nastaví v službe Power BI po publikovaní.Build permission is set in the Power BI service, after publishing. Ak prácu uloží do klasického pracovného priestoru, pomocou dynamického pripojenia služby Power BI môžu k jej množine údajov pristupovať len členovia, ktorí majú prístup do pracovného priestoru, v ktorom je zostava publikovaná.If work is saved to a classic workspace only members who have access to the workspace where a report is published can access its dataset using a Power BI service live connection.

Publikovanie do služby Power BI

Spustí sa proces publikovania a Power BI Desktop zobrazuje jeho priebeh.The publishing process begins, and Power BI Desktop shows the progress.

Priebeh publikovania

Po dokončení zobrazí Power BI Desktop hlásenie o úspešnom priebehu a ponúkne niekoľko prepojení, ako je prepojenie na zobrazenie samotnej zostavy v službe Power BI a prepojenie na získanie rýchlych prehľadov zostavy.Once complete, Power BI Desktop shows you success, and provides a couple links to get you to the report itself in the Power BI service, and a link to get quick insights about the report.

Úspešne publikovanie

Teraz, keď sa zostava so svojou množinou údajov nachádza v službe Power BI, môžete tiež zvýšiť jej úroveň.Now that your report with its dataset is in the Power BI service, you can also promote it. Zvýšením úrovne potvrdíte jej kvalitu a spoľahlivosť.Promotion means that you attest to its quality and reliability. Môžete dokonca požiadať, aby bola certifikovaná centrálnou autoritou vo vašom nájomníkovi služby Power BI.You can even request that it be certified by a central authority in your Power BI tenant. Pri uplatnení niektorého z týchto odporúčaní sa vaša množina údajov vždy zobrazí v hornej časti zoznamu, keď budú používatelia hľadať množiny údajov.With either of these endorsements, your dataset always appears at the top of the list when people are looking for datasets. Ďalšie informácie nájdete v téme Propagovanie množiny údajov.For more information, see Promote your dataset.

Posledným krokom je nastavenie povolenia Build pre množinu údajov, na ktorej je zostava založená.The last step is to set Build permission for the dataset the report is based on. Povolenie Build určuje, kto môže zobrazovať a používať vašu množinu údajov.Build permission determines who can see and use your dataset. Môžete ho nastaviť v samotnom pracovnom priestore, alebo keď budete aplikáciu zdieľať z pracovného priestoru.You can set it in the workspace itself, or when you share an app from the workspace. Ďalšie informácie nájdete v téme Povolenie na vytváranie zdieľaných množín údajov.For more information, see Build permission for shared datasets.

Ďalej sa pozrime, ako sa môžu ostatní členovia tímu, ktorí majú prístup do pracovného priestoru, kam boli zostava a množina údajov publikované, pripojiť k množine údajov a vytvoriť si vlastné zostavy.Next, let's see how other teammates who have access to the workspace where the report and dataset were published can connect to the dataset and build their own reports.

Vytvorenie dynamického pripojenia služby Power BI k publikovanej zostaveEstablish a Power BI service live connection to the published dataset

Ak chcete vytvoriť pripojenie k publikovanej zostave a na základe publikovanej množiny údajov vytvoriť vlastnú zostavu, v aplikácii Power BI Desktop vyberte na páse s nástrojmi Domov položku Načítať údaje, potom na ľavej table vyberte položku Platforma Power a potom vyberte položku Množiny údajov služby Power BI.To establish a connection to the published report, and create your own report based on the published dataset, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop, select Power Platform in the left pane, and then select Power BI datasets.

Ak nie ste prihlásení, Power BI zobrazí výzvu na prihlásenie.If you're not signed in, Power BI prompts you to sign in. Po prihlásení Power BI zobrazí pracovné priestory, ktorých ste členom.Once signed in, Power BI shows which workspaces you're a member of. Môžete si vybrať pracovný priestor, ktorý obsahuje množinu údajov, ku ktorej chcete vytvoriť dynamické pripojenie služby Power BI.You can select which workspace contains the dataset to which you want to establish a Power BI service live connection.

Množiny údajov v zozname sú všetky zdieľané množiny údajov, pre ktoré máte povolenie Build vo všetkých pracovných priestoroch.The datasets in the list are all the shared datasets you have Build permission for, in any workspace. Môžete vyhľadávať konkrétnu množinu údajov a pozrieť si jej názov, vlastníka, pracovný priestor, v ktorom je uložená a čas, kedy bola naposledy obnovená.You can search for a specific dataset and see its name, owner, the workspace where it resides, and when it was last refreshed. V hornej časti zoznamu sa tiež zobrazí ODPORÚČANIE pre množiny údajov, ktoré sú buď certifikované, alebo so zvýšenou úrovňou.You also see ENDORSEMENT for datasets, either certified or promoted, at the top of the list.

Zoznam dostupných množín údajov

Výberom položky Vytvoriť vytvoríte dynamické pripojenie k vybratej množine údajov.When you select Create, you establish a live connection to the selected dataset. Power BI Desktop načítava zobrazené polia a ich hodnoty do aplikácie Power BI Desktop v reálnom čase.Power BI Desktop loads the fields and their values that you see into Power BI Desktop in real time.

Polia množiny údajov na table Polia

Teraz môžete vy a aj ostatní vytvárať a zdieľať vlastné zostavy, ktoré sú založené na rovnakej množine údajov.Now you and others can create and share custom reports, all from the same dataset. Toto je skvelý postup, ako môže jedna skúsená osoba vytvoriť kvalitnú množinu údajov tak, ako to robí Anna.This approach is a great way to have one knowledgeable person create a well-formed dataset, such as what Anna does. Na základe tejto zdieľanej množiny údajov môžu mnohí členovia tímu vytvárať vlastné zostavy.Many teammates can use that shared dataset to create their own reports.

Obmedzenia a informácieLimitations and considerations

Pri používaní dynamického pripojenia služby Power BI existuje niekoľko obmedzení a dôležitých informácií, na ktoré treba pamätať.When using the Power BI service live connection, there are a few limitations and considerations to keep in mind.

 • K publikovanej množine údajov sa môžu pripojiť pomocou dynamického pripojenia služby Power BI iba používatelia s povolením Build pre množinu údajov.Only users with Build permission for a dataset can connect to a published dataset using the Power BI service live connection.
 • Používatelia bezplatnej verzie môžu zobraziť iba množiny údajov, ktoré sa nachádzajú v časti Môj pracovný priestor a v pracovných priestoroch Premium.Free users only see datasets in their My Workspace and in Premium-based workspaces.
 • Keďže ide o dynamické pripojenie, ľavá navigačná tabla a modelovanie sú zakázané.Since this connection is a live connection, left-navigation and modeling are disabled. V každej zostave sa môžete pripojiť len k jednej množine údajov.You can only connect to one dataset in each report. Toto správanie je podobné ako pri pripojení k službe SQL Server Analysis Services.This behavior is similar to the behavior when connected to SQL Server Analysis Services.
 • Keďže ide o dynamické pripojenie, vynútené je zabezpečenie na úrovni riadkov (RLS) a podobné správanie pripojenia.Since this connection is a live connection, row-level security (RLS) and other such connection behaviors are enforced. Je to rovnaké ako pri pripojení k službe SQL Server Analysis Services.This is the same as when connected to SQL Server Analysis Services.
 • Ak vlastník upraví pôvodný zdieľaný súbor .pbix, množina údajov a zostava, ktorá je zdieľaná v službe Power BI, sa prepíše.If the owner modifies the original shared .pbix file, the dataset and report that is shared in the Power BI service is overwritten. Zostavy založené na tejto množine údajov sa neprepíšu, ale všetky zmeny v množine údajov sa prejavia v zostave.Reports based on that dataset aren't overwritten, but any changes to the dataset are reflected in the report.
 • Členovia pracovného priestoru nemôžu nahradiť zostavu, ktorá bola pôvodne zdieľaná.Members of a workspace can't replace the originally shared report. Ak sa o to pokúsite, zobrazí sa upozornenie s výzvou, aby ste súbor premenovali a publikovali.Attempts to do so result in a warning that prompts you to rename the file, and publish.
 • Ak odstránite zdieľanú množinu údajov v službe Power BI, iné zostavy založené na tejto množine údajov prestanú správne fungovať alebo zobrazovať vizuály.If you delete the shared dataset in the Power BI service, then other reports based on that dataset will no longer work properly or display their visuals.
 • Pri práci s balíkmi obsahu musíte najskôr vytvoriť ich kópiu a až potom ich môžete používať ako základ na zdieľanie zostáv .pbix a množín údajov v službe Power BI.For Content Packs, you must first create a copy of a content pack before using it as a basis for sharing a .pbix report and dataset to the Power BI service.
 • Keď sa prekopírujú balíky obsahu z časti Moja organizácia, nemôžete už nahradiť zostavu vytvorenú v službe, ani zostavu vytvorenú ako súčasť kopírovania balíka obsahu s dynamickým pripojením.For Content Packs from My Organization, once copied, you can't replace the report created on the service or a report created as part of copying a Content Pack with a live connection. Ak sa o to pokúsite, zobrazí sa upozornenie s výzvou, aby ste súbor premenovali a publikovali.Attempts to do so result in a warning that prompts you to rename the file, and publish. V takejto situácii môžete publikované zostavy s dynamickým pripojením iba nahradiť.In this situation, you can only replace published live connected reports.
 • Ak odstránite zdieľanú množinu údajov v službe Power BI, bude to mať za následok, že z aplikácie Power BI Desktop už nebude môcť nikto pristupovať k tejto množine údajov.Deleting a shared dataset in the Power BI service means no one can access that dataset any longer from Power BI Desktop.
 • Zostavy, ktoré zdieľajú množinu údajov v službe Power BI, nepodporujú automatizované nasadenie pomocou rozhrania REST API služby Power BI.Reports that share a dataset on the Power BI service don't support automated deployments using the Power BI REST API.